การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา

รายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติมจากสิ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น โดยกำหนด “ผลการเรียนรู้” เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมต่างๆ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเอง เรียกว่า ขั้นสำรวจความถนัด (Career Exploration) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของอาชีพ และค้นพบความต้องการของตัวเองเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ฝึกทักษะ และเตรียมคุณลักษณะที่จำเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถตัดสินใจ วางแผนเพื่อศึกษาต่อหรือออกไปประกอบอาชีพใดต่อไปในอนาคต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ เตรียมผู้เรียนสู่การประกอบอาชีพ (Career  Preparation) หรือศึกษาต่อ ในสาขาวิชาชีพที่ตนถนัด สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อวางพื้นฐาน ความรู้และทักษะทางอาชีพเฉพาะทางมากขึ้น โดยอาจจัดเป็นแผนการเรียนที่มีจุดเน้นและเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความต้องการของตน

จากแนวทางดังกล่าว มีตัวอย่างที่สถานศึกษาได้นำเป้าหมายการเรียนรู้ไปสู่การออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมโดยจัดอยู่ภายใต้โครงสร้างเวลาเรียนที่สถานศึกษากำหนด เพื่อสำรวจความถนัด และ/หรือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมและคุณลักษณะที่จำเป็นของแต่ละอาชีพให้กับผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนจบในรายวิชานั้น หรือ เรียนต่อเนื่องเป็นชุดวิชาที่เน้นทักษะฝีมือหรือวิชาการ ดังนี้
2.1 รายวิชาเพิ่มเติม เพื่อสำรวจความถนัด ความสนใจทางอาชีพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ ฝึกปฏิบัติการทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน มักจัดเป็นรายวิชาอาชีพหลากหลายให้เลือกเรียน (Shopping Courses)  หรือกำหนดเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาและทักษะกระบวนการที่สามารถเรียนจบภายในรายวิชานั้น  เช่น รายวิชา ถุงผ้าลดโลกร้อน  ช่างขนมไทย  การประดิษฐ์ของชำร่วย เป็นต้น ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา แสดงเป็น แถบสีเหลือง
2.2 รายวิชาเพิ่มเติม เพื่อฝึกทักษะฝีมือ และ/หรือ มุ่งสู่อาชีพเฉพาะ และเตรียมคุณลักษณะด้านอาชีพ มักจัดให้เรียนต่อเนื่องเป็นชุดรายวิชา (Block Courses) เช่น ชุดรายวิชา ทองเหลือง 1 ทองเหลือง 2 … ทองเหลือง 6  ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา แสดงเป็น แถบสีชมพู
2.3 รายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเป็นพื้นฐานทางวิชาการสู่อาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และส่งเสริมการประกอบอาชีพ มักจัดให้เรียนต่อเนื่องเป็นชุดรายวิชา (Block Courses) เช่น คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  … ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 1 ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 2 ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 3 …       ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา แสดงเป็น แถบสีเขียว

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. โรงเรียนบ้านปะอาว     ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา
2. โรงเรียนบ้านหนองไคร้     ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา
3. โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม     ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  กลุ่มสมรรถนะ  |  คลิปวีดิโอ
4. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย     ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา
5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55     ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา
6. โรงเรียนสรรพวิทยาคม  โครงสร้างรายวิชา  |  ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา  |  คลิปวีดิโอ
7. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  โครงสร้างรายวิชา  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา  
8.  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  ด้านเกษตรกรรม  |  ด้านศิลปะประดิษฐ์  |  ด้านอาหารและโภชนาการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม    แผนการเรียนเตรียมสู่อุดมศึกษา  |  แผนการเรียนทวิศึกษา  |  ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา 
2. โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   แผนการเรียนเตรียมสู่อุดมศึกษา  |  แผนการเรียนทวิศึกษา
3. โรงเรียนจตุรมิตร  แผนการเรียนทวิศึกษา
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  แผนการเรียนทวิศึกษา   
5. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี   แผนสามัญ  |  แผนเน้นอาชีพ

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *