“การศึกษาที่บริสุทธิ์” :พุทธทาสภิกขุ

สมควรที่ผู้บริหารโรงเรียนทุกระดับการศึกษา จะนำไปเป็นแนวคิดในการพัฒนาศีลธรรม จริยธรรมให้นักเรียนเข้าถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาได้

“การช่วยกันทำให้ธรรมะแพร่หลาย ใน เวลาที่ประชาชนต้องการธรรมะเพื่อแก้ไขปัญหานานาประการแห่งยุค นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีและ อนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งข้าพเจ้าขอ อนุโมทนาในที่นี้ เนื่องในการศึกษาระดับที่สำคัญระดับหนึ่ง การ พยายามแก้ไขปัญหากัน ในแต่ด้านวัตถุ หรือการใช้อำนาจกำลัง แม้ทั้งทางตรงทางอ้อมนั้น ดูจะยังห่างไกลจากความสำเร็จ ความสามัคคีมีไม่ ได้ ความร่วมมือกันมีไม่ได้ ความรักใคร่ความกรุณากันมีไม่ได้หรือจะมีบ้างก็ตาม ชนิดตบตาหน้าไหว้หลังหลอกทั้งนั้นนั่นเป็นเพราะขาดธรรมะ หรือศีลธรรมนั่นเอง ความมีธรรมะเท่านั้น ที่จะช่วยแก้ปัญหาโดย แท้จริงได้ ทำให้มีเมตตากรุณาและสามัคคี จงรักภักดีต่อกันและกันได้

การศึกษาที่จะช่วยมนุษย์ได้แท้จริงนั้นไม่ใช่การเรียนหนังสือหรือวิชาชีพ แต่ต้องเป็นการเรียนธรรมะเพื่อ ปฏิบัติตนให้มีศีลธรรม
ถ้ามิฉะนั้นแล้ว ความฉลาดและร่ำรวยที่ได้มา จากการเล่าเรียนนั้น จะกลายเป็นสิ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัว

ทำตนเอง ให้ตกจมอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสคือตกอบายทั้งเป็นนั่นเอง แล้วยังพลอย ทำเพื่อนมนุษย์ให้เดือดร้อน เพราะความเป็นอันธพาลของตนในลักษณะ เช่นนั้นด้วย  การศึกษาที่แท้จริง ย่อมส่งเสริมศีลธรรมทุกขั้นตอนแห่ง วิวัฒนาการของมนุษย์ การศึกษาที่บริสุทธิ์นั้นต้องศึกษาเพื่อช่วยทั้งตัวเอง และผู้อื่นทั้งโลกด้วย ยิ่งเพื่อผู้อื่นมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น บัดนี้ เรามีแต่การศึกษาชนิดทำลายตนเอง โดยไม่รู้สึก ตัวไปเสียทั้งนั้น แล้วจะเป็นไปเพื่อการช่วยผู้อื่นอย่างไร จะมีความรู้สึกคิดนึกที่ไหนมาช่วยผู้อื่น  โลกจึงมีแต่การเอาเปรียบ และเบียดเบียนกันอย่างหนาแน่น

การศึกษาที่แท้จริงต้องทำให้เรารู้สึกรับผิดชอบร่วมกันทั้งโลก เพื่อทุกคน เป็นคนๆเดียวกัน ขอให้ทุกคนมีปณิธานว่าเรามีการศึกษาเพื่อกระทำโลก ให้งดงาม มิใช่เพื่อทำเราให้ร่ำรวยด้วยเรื่อง กิน- กาม-เกียรติ แล้วแข่ง ขันกันจนโลกวินาศไปเพราะการกระทำเช่นนั้น ข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีการศึกษาชนิดที่มุ่งช่วยมนุษย์เป็นส่วนรวม ยิ่งกว่าช่วยตัวเองอันเป็นการศึกษาที่บริสุทธิ์ มีไว้สำหรับมนุษย์โดยแท้จริง”
>14 พฤษภาคม 2521.
โมกขพลาราม ไชยา.พุทธทาสภิกขุ<

http://ssaschool.net/customize-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C-110080-1.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *