ขั้นตอนการฟ้องร้องศาลปกครอง!กรณีเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของส่วนราชการ

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของส่วนราชการ เช่นสั่งไม่อนุญาต หรือไม่มีคำสั่งในเวลาสมควรและไม่สั่งแต่อย่างใด ตามคำขอ คำร้อง ที่ท่านยื่น อย่างนี้ท่านเดือดร้อน ได้รับความเสียหาย ท่านต้องนำเรื่องของท่านไปฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลมีคำสั่ง พิพากษา ในเหตุที่ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อไป

แต่ในการฟ้องคดี  ไม่ใช่ใครก็สามารถนำเรื่องใดไปฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลปกครองอย่างใดก็ได้ ดังนี้การฟ้องคดีต้องมีหลักกฎหมายดังนี้

1.ท่านต้องเป็นผู้เสียหายก่อน โดยต้องเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย ไม่ใช่คิดว่าตนเป็นผู้เสียหายโดยตนคิดเอง การเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายเป็นอย่างไร นั้น มีหลักกฎหมายว่าท่านต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องทางนิติสัมพันธ์ในเหตุคดีนั้น เช่นบิดาขอรับนาย ก.  เป็นบุตรบุญธรรม แล้วอำเภอไม่อนุญาตโดยอ้างว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รับเป็นบุตรบุญธรรมไม่ได้ ดังนี้นาย ก. เป็นผู้ถูกปฏิเสธจึงเป็นผู้เสียหาย  แต่ถ้าลูกของบิดานำคดีมาฟ้องศาลในเหตุนี้ ย่อมมาฟ้องไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง  แม้ในใจคิดว่าตนเองเสียหายเพราะอยากมีน้องโดยเป็นบุตรบุญธรรมของบิดา ดังนี้ท่านต้องตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายหรือไม่  หากฟ้องคดีแล้ว ศาลท่านเห็นว่าท่านไม่ใช่ผู้เสียหาย ศาลจะมีคำสั่งไม่รับฟ้อง หรือพิพากษายกฟ้องแล้วแต่กรณี

  1. ท่านต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบเสียก่อน เช่นต้องอุทธรณ์ภายในกำหนด หากท่านไม่ได้ดำเนินการให้ตามที่กล่าว ศาลจะมีคำสั่งไม่รับฟ้อง หรือพิพากษายกฟ้องแล้วแต่กรณี
  2. ท่านสามารถนำคดีมาฟ้องศาลได้ ต้องเป็นคดีที่ยังไม่ขาดอายุความ ดังนี้ท่านต้องตรวจสอบให้ดีก่อนฟ้อง แต่หากไม่แน่ใจก็สามารถฟ้องไปก่อน หากศาลพิพากษายกฟ้อง ก็อาจต้องรับผิดตามที่ศาลสั่งเท่านั้น
  3. ท่านสามารถนำคดีมาฟ้องได้ต้องเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเท่านั้น เอกชนกับเอกชนต้องไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมเช่น ศาลแพ่ง ดังนี้ไม่ใช่ทุกคดีนำมาฟ้องที่ศาลปกครองได้ ท่านต้องดูกฎหมายให้ดี มิฉะนั้นจะเสียเวลา เสียเงิน เสียอารมณ์ ไปเปล่า
  4. ท่านสามารถฟ้องให้ศาลบังคับให้ปฏิบัติและเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินได้ แต่ต้องฟ้องมาในฟ้องในคราวฟ้องครั้งแรก   แต่ท่านต้องเตรียมเงินค่าธรรมเนียมตามกฎหมายมาชำระให้ศาลด้วย
  5.    ท่านสามารถมาฟ้องเองได้ที่ศาล    หรือส่งเรื่องมาฟ้องทางไปรษณีก็ได้ แต่ต้องบรรยายให้ครบเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาคดีได้ สงสัยถามที่ศาลปกครองหรือนักกฎหมาย ทนายความ อัยการ เพื่อความกระจ่างก่อนก็ได้

http://www.sahanetilaw.com/

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *