ข้อแนะนำดีดีสำหรับการ”ลงโทษนักเรียน”

Hyman & D’ Alessandro (1984 อ้างถึงใน พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2538: 330-331) ได้กล่าวถึงเรื่องการลงโทษว่ายังเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอยู่มากทั้งนี้เนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องระเบียบวินัย และการลงโทษ ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการลงโทษจะช่วยให้เด็กเป็นคนมีระเบียบวินัย ประพฤติตัวดี ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษมองเห็นว่าระเบียบวินัยควรเกิดจากการควบคุมภายในตนเองอันจะนำ ไปสู่การเคารพนับถือในตนเอง และจากการทดลองในห้องปฏิบัติ การพบว่าการลงโทษทางกายไม่มีประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรม และนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงผลเสียของการลงโทษไว้ ดังนี้

1. การลงโทษจะมีผลระงับพฤติกรรมเพียงชั่วคราวไม่ช่วยให้ผู้รับการลงโทษรู้ว่าอะไรคือ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนจะเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวจากท่าทีของผู้ใหญ่ในขณะลงโทษ
2. พฤติกรรมที่ถูกลงโทษจะยังคงมีอยู่ต่อไป ถ้าผู้ลงโทษไม่อยู่
3. การใช้การลงโทษอาจเป็นการเสริมแรงได้ในบางกรณี แต่ก็อาจทำ ให้พฤติกรรมที่ไม่
ดีมีเพิ่มมากขึ้นได้
4. การลงโทษทำ ให้เด็กเกิดการวิตกกังวล ทำ ให้ขาดความมั่นคงทางอารมณ์ มีอารมณ์
ตึงเครียด มีแนวโน้มที่จะเป็นคนเก็บตัวไม่กล้าจะเผชิญปัญหา
5. เด็กมีแนวโน้มที่จะต่อต้านการลงโทษด้วยการสู้ตอบ หรือกลายเป็นคนเงียบเฉย มีลักษณะถอยหนี ไม่ยอมสุงสิงกับผู้ใด หากเป็นในโรงเรียนเด็กจะต่อต้านการลงโทษด้วยการหนี โรงเรียน หรือทำ ลายสิ่งของ
6. เด็กมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงผู้ลงโทษทุกครั้ง เมื่อมีโอกาส
7. การลงโทษมีแนวโน้มให้เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
8. การลงโทษอาจส่งผลให้ผู้เรียนเกลียด กลัวครู ตลอดจนวิชาที่เรียนและโรงเรียน

ดังนั้น การลงโทษควรใช้อย่างสุขุมรอบคอบที่สุด ควรเลือกใช้เป็นวิธีสุดท้าย และจะต้องทำ ทันทีภายหลังที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
สมพร สุทัศนีย์ (2523: 70-71) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนไว้ว่าการลงโทษส่วนใหญ่เป็นการมุ่งเพื่อที่จะว่ากล่าวสั่งสอน โดยมีเจตนาจะแก้นิสัย และความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียนให้รู้สึกสำ นึกในความผิด และเว้นการประพฤติชั่วเพื่อกลับประพฤติตนในทางที่ดี ซึ่งสรุปสาระที่ควรคำนึงอันจะเป็นหลักในการลงโทษดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยวิธีแบบกลั่นแกล้ง ด้วยการเคียดแค้น และพยาบาท
2. หลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยวิธีรุนแรง
3.หลีกเลี่ยงการลงโทษนักเรียนที่กำ ลังเจ็บป่วยหรือกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
4.หลีกเลี่ยงการลงโทษลักษณะประจานนักเรียน
5. ก่อนลงโทษควรชี้แจงให้นักเรียนทราบด้วยว่าพฤติกรรมอะไรของเขาที่ทำ ให้เขาถูก
ลงโทษ และควรบอกพฤติกรรมที่ครูต้องการ
6.ลงโทษด้วยความยุติธรรม ไม่มีอคติ
7.พยายามให้นักเรียนรับรู้ว่า ครูลงโทษด้วยความรักความปรารถนาดีและมีเหตุผล
8. การลงโทษควรคำนึงอายุ เพศ และพัฒนาการของจิตใจนักเรียน
9. การลงโทษครูควรกระทำ ด้วยความสุขุม รอบคอบที่สุด
10. ควรลงโทษนักเรียนทันทีทำความผิด
11. การลงโทษต้องไม่พรํ่าเพรื่อมากเกินไป เน้นการลงโทษเพื่อปรับปรุงให้นักเรียนทำ
ตัวดีขึ้น จึงจะเรียนรู้ได้ดี
12. เป็นการลงโทษที่นักเรียนยอมรับและเห็นด้วย
13.ควรลงโทษพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทุกครั้ง
14. การลงโทษควรเป็นวิธีสุดท้ายที่ครูจะใช้

ที่มา http://www.vcharkarn.com/blog/41308

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *