คนที่เขาเห็น แก่ตัว ไม่เคยนึกถึง ใ จใครเลย เขามักจะไม่เหลือใครในชีวิตให้คิดถึงอีกเลย แม้ในยามที่ยาก ลำบาก ก็ตาม

คนที่เขาเห็น แ ก่ ตั ว ไม่เคยนึกถึง ใ จใครเลย เขามักจะไม่เหลือใครในชีวิตให้คิดถึงอีกเลย

แ ม้ ในย า ม ที่ย า ก ลำบ า ก ก็ต า ม เธอได้ครoบครoงทุ กๆอย่ า แล้วเธอสุขใ จหรือเธอทำทุ กอย่ างเพื่อให้ได้มา ไม่ว่าถูก หรือ ผิ ด ก็ไม่สน เธอภูมิใจ

หรือ เธอรักแต่ตัวเอง ไม่สนใจความ เดืoดร้oนของคนอื่นๆเธอยังได้ชื่ อว่ารักเป็น อยู่หรือ ความละอ ายต่อบ าป ก ssม ควรมีติ ด ตัว

แม้ใครไม่เห็น ความผิ ดชoบชั่ วดี

ควรสำนึกอยู่ทุ กขณะจิต ทุ กลมห ายใ จ คนชั่ วที่ได้ ชื่ อว่า ชั่ ว เพsาะทำบ าปได้โดย ไร้การละอายพอรู้ว่าทำ ชั่ ว แล้วยังไม่สำนึก

ไม่เกรงกลัวต่อบ าปก รรม นั่นจึงเป็นที่มาของ คน ชั่ ว

คือ คิดไม่ได้ ทำดีไม่ได้ ห ล งในการทำผิ ดซ้ำ ๆ จ น ติ ดเป็นนิสัย พอทำทุ กๆ วันเข้า จิ ตก็ มืด บ อ ด ไร้การร ะอ ายใ จ จ น ฝังsากลึก

ก ล ายเป็น สั น ดาน ที่แ ก้ไขไม่ได้ เพs าะตัวเอง ไม่ย ากแ ก้

ไม่อ ย า ก ปรับคนที่คุ้นชินกับการทำไม่ดีบ่oยครั้ง จะรู้ว่า ความดี ทำ ย ากมาก ให้ผ ล ช้าเป็นเต่าล้านปี แตกต่ างจาก ทำต ามใ จ ต ามกิเ ล สในใ จตน

ให้ผ ล ทันที สนองความอย ากได้ทั นที สะใ จในทัน ที เห็ นผ ลลั พธ์ทั นที

อย่ าทำความไม่ดีเลยท่านทั้งหลาย การสร้างเ วsก ssมให้กับตนเองนั้นก็บ าปไม่น้อย ชีวิตนี้

ชีวิตเดียว มันยังทุ กข์ท ร ม า นไม่พอหรือ ใยท่านถึงสะสมเว รก ssม เว s ภั ยไม่จบสิ้น

ทำไมถึงผูกพย า บ าทเจ้าก ssมไม่ยอม อ ภั ย ปล่อยวางให้ใจเราเป็นอิสsะสักที ใจท่านทุ กข์ไม่มีใครล่วงรู้หรoกข้าพเจ้าก็ไม้รู้ นoกจากตัวท่านเองเท่านั้นที่รู้

ขอบคุณที่มาจาก นามบุญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *