ครูฟินแลนด์ไม่จำเป็นต้องอยู่โรงเรียนในวันที่ไม่มีงานสอน

ชั่วโมงการทำงานมีพื้นฐานจากภาระงานสอน

ชั่วโมงการทำงานของครูฟินแลนด์ส่วนใหญ่คิดจากภาระงาน คือ จำนวนคาบสอน คาบละ 45 นาที จำนวน 16-24 คาบต่อสัปดาห์ ตามแต่ประเภทของสถานศึกษาและวิชาที่สอน ครูในสถาบันอาชีวศึกษามีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่แตกต่างออกไปซึ่งสอดคล้องกับงาน หากเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ จำนวนชั่วโมงที่ครูฟินแลนด์สอนนั้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD

ในปีหนึ่ง จะมีวันเปิดเรียนจำนวน 185-195 วัน ครูไม่จำเป็นต้องอยู่ประจำที่โรงเรียนในวันที่ไม่มีภาระงานสอนหรืองานอื่นๆ

นอกจากการสอนแล้ว ภาระงานของครูหมายรวมถึงการวางแผนการสอน การเตรียมสอน และภาระงานหลังสอน (เช่น การตรวจการบ้าน) ครูยังมีภาระงานด้านการพัฒนาองค์กรและการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคมของนักเรียน เจ้าหน้าที่จากคลินิกให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวในท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติงานสอนของครู โดยกำหนดให้ครูปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้เป็นชั่วโมงทำงานจำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามข้อตกลงร่วมกันของครูในระดับการศึกษาภาคบังคับและ 3 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอบพระคุณที่มา อ่านต่อได้ที่
https://www.cblplc.com/forum/kaarsraangaerngbandaalaicch/khruufinaelndaimcchamepnt-ng-yuuorngeriiynainwanthiiaimmiingaans-n?fbclid=IwAR2MEmhOG-kOw3CB9tR2DvlYhBgaUw4gjd3ddgRc55V7ewth_nV-yGsL_f8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *