ความหมายของ ปพ.2/ปพ.3/ปพ.4/ปพ.5/ปพ.6/ปพ.7/ปพ.8/ปพ.9

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

ความหมายของ ปพ.2/ปพ.3/ปพ.4/ปพ.5/ปพ.6/ปพ.7/ปพ.8/ปพ.9 คือ

คำถาม=>ปพ.2 คือ

คำตอบ=>หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร)

  • ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
  • ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • (จบชั้น ม.3  และ ม.6)

คำถาม=>ปพ.3 คือ

คำตอบ=>แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

(จบชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6)

คำถาม=> ปพ.4 คือ

คำตอบ=>: แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

จุดประสงค์เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ที่โรงเรียนทำขั้นตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล

คำถาม=> ปพ.5 คือ

คำตอบ=>แบบบันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถ้าเป็นหลักสูตรเดิม ป.02-/1-6 (ประถมศึกษา)

รบ.3-ต, รบ.3-ป (มัธยมศึกษา) เป็นแบบบันทึกข้อมูล     ผลการประเมินการเรียน สรุปผลการประเมินผล

สรุปเวลาเรียน ระดับผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนที่เรียนในห้อง  หรือกลุ่มเดียวกัน

คำถาม=>ปพ.6 คือ

คำตอบ=>แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ถ้าเป็น

หลักสูตรเดิมก็คือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ในปัจจุบันก็คือแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเช่นเดียวกัน

คำถาม=>ปพ.7 คือ

คำตอบ=>ใบรับรองผลการศึกษา ถ้าเป็นหลักสูตรเดิมก็คือ รบ.4 -ต.,

รบ.4-ป. เป็นเอกสารแสดงสถานภาพการเรียนของนักเรียนในลักษณะต่างๆ  เป็นการชั่วคราว

คำถาม=>ปพ.8 คือ

คำตอบ=>ระเบียนสะสม ถ้าเป็นหลักสูตรเดิมคือระเบียนสะสมเหมือนกัน (ป.06, รบ.6 ต, รบ.6-ป)

จัดทำเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวและพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

คำถาม=>ปพ.9 คือ

คำตอบ=>สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ เป็นเอกสารที่บันทึกรายการรายวิชาต่างๆ

ที่นักเรียนต้องเรียนในแต่ละช่วงชั้นตามโครงสร้างหลักสูตร

พร้อมผลการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชา มอบให้นักเรียนเป็นรายบุคคล ในหลักสูตรเดิมไม่มี

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *