คำถาม: ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (มาสโลว์ ’s Hierarchy Needs) คืออะไร?

คำตอบ ความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์

1. ความต้องการทางด้านสรีรวิทยา (Physiological Needs)

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)

3. ความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ (Love and belongingness Needs)

4. ความต้องการความเคารพนับถือ (Esteem Needs)

5. ความต้องการประจักษ์ตน (Self – actualization Needs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *