คุณเป็นครูประเภทไหน?มาดูกันเลยกับทั้ง 3 ประเภท!!!

ครูประเภทที่ 1

 • ถ้าครูแสดงความเป็นมิตร      นักเรียนจะอบอุ่นใจ
 • ถ้าครูยิ้มแย้ม                     นักเรียนจะแจ่มใส
 • ถ้าครูมีอารมณ์ขัน               นักเรียนจะเรียนสนุก
 • ถ้าครูกระตือรือร้น               นักเรียนจะกระปรี้กระเปร่า
 • ถ้าครูมีน้ำเสียงนุ่มนวล         นักเรียนจะสุภาพอ่อนน้อม
 • ถ้าครูแต่งตัวเรียบร้อย          นักเรียนจะเคารพ
 • ถ้าครูให้ความเมตตาปรานี     นักเรียนจะมีจิตใจอ่อนโยน
 • ถ้าครูให้ความยุติธรรม          นักเรียนจะศรัทธา

ครูประเภทที่ 2

 • ถ้าครูเข้มงวด                     นักเรียนจะหงุดหงิด
 • ถ้าครูหน้านิ่วคิ้วขมวด            นักเรียนจะรู้สึกเครียด
 • ถ้าครูฉุนเฉียว                     นักเรียนจะอึดอัด
 • ถ้าครูปั้นปึ่ง                        นักเรียนจะกลัว
 • ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย       นักเรียนจะขาดความเคารพ
 • ถ้าครูใช้น้ำเสียงดุดัน             นักเรียนจะหวาดกลัว

ครูประเภทที่ 3

 • ถ้าครูท้อถอย                      นักเรียนจะท้อแท้
 • ถ้าครูเฉยเมย                      นักเรียนจะเฉื่อยชา
 • ถ้าครูเชื่องช้า                      นักเรียนจะหงอยเหงา
 • ถ้าครูใช้น้ำเสียงราบเรียบ        นักเรียนจะไม่สนใจฟัง
 • ถ้าครูปล่อยปละละเลย           นักเรียนจะขาดระเบียบวินัย
 • ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย       นักเรียนจะขาดความเคารพ

จากบุคลิกของครูทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมา สรุปได้ว่า

ครูประเภทที่ 1 จะสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตย

นักเรียนและครูจะยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รู้จักทำงานร่วมกัน รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีเหตุมีผล นักเรียนจะรู้สึกสบายใจในการเรียน เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

ครูประเภทที่ 2 จะสร้างบรรยากาศแบบเผด็จการ

นักเรียนไม่ได้แสดงความคิดเห็น ครูจะเข้มงวด ครูเป็นผู้บอกหรือทำกิจกรรมทุกอย่าง นักเรียนไม่มีโอกาสคิด หรือทำกิจกรรมที่ต้องการ นักเรียนจะรู้สึกเครียดอึดอัด นักเรียนจะขาดลักษณะการเป็นผู้นำ ขาดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เป็นบรรยากาศที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

ครูประเภทที่ 3 จะสร้างบรรยากาศแบบตามสบาย

เป็นบรรยากาศที่น่าเบื่อหน่าย นักเรียนย่อท้อ สับสนวุ่นวาย ขาดระเบียบวินัย ไม่มีความคงเส้นคงวา ครูไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ เป็นบรรยากาศที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

จากครูทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ครูประเภทที่ 1 มีลักษณะความเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย ก็จะสร้างบรรยากาศแบบ ประชาธิปไตย ทำให้นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากกว่าประเภทอื่น ๆ บุคลิกภาพของครูจึงมีส่วนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ได้อย่างมาก

https://www.gotoknow.org

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *