คุรุสภาเชิญชวนผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตยื่นผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School

ขณะนี้คุรุสภาเชิญชวนผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตยื่นผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถเข้าระบบ KSP e – Service และ KSP School ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

                            –  ระบบ KSP e – Service  <<คลิก

                            –  ระบบ KSP School  <<คลิก

           อนึ่ง การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้- มาตรา ๗๘ การประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                    – มาตรา ๗๙ ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ หรือ ๕๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณี ดังนี้
                    – การแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีสิทธิ หรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจาก คุรุสภา
                    – การที่สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา
                    – การประกอบวิชาชีพควบคุม หรือแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call center 02 304 9899FacebookGoogle+Email

รวมไว้ให้แล้วเอกสารมากมายเกี่ยวกับคุรุสภา

⇒ คส.09.10 – คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
⇒ คส.09.20 – คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
⇒ บันทึกถ้อยคำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณี ชำรุด / สูญหาย / ขอแก้ไข
⇒ ตัวอย่าง – ตารางสอนรายบุคคล
⇒ หนังสือรับรองการจ้าง

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

⇒ คส.04 – แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

⇒ คส.01.10 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
⇒ คส.01.20 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
⇒ คส.01.30 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
⇒ คส.01.40 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
⇒ แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู
⇒ เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
⇒ แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
⇒ แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีชำรุด / สูญหาย
⇒ แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

⇒ คส.02.10 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
⇒ คส.02.20 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
⇒ คส.02.30 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
⇒ คส.02.40 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
⇒ แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
⇒ แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีชำรุด / สูญหาย
⇒ แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำหรับครูชาวต่างประเทศ (foreign Teachers)

⇒ Teaching License for Foreign Teachers
⇒ Teaching License Renewal
⇒ Temporary Teaching Permit for Foreign Teachers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *