จิตสำนึกความเป็นครู คืออะไร ?

ครูที่ดีต้องมี 4 รู้, ครูที่ดีต้องมี 5 ว.

จิตสำนึก:ภาวะที่จิตตื่นและรู้ตัว สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้งห้า

ครู :ผู้สั่งสอนศิษย์

ครูพึงประพฤติตามหลักปฏิบัติ โดยตั้งตนอยู่ในธรรม 5 ประการของผู้แสดงธรรม

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีขั้นตอนถูกลำดับ

2. จับจุดสำคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล

3. ตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี

4. ไม่มีจิตเพ่งเล็ง มุ่งเห็นแก่อามิส

5. วางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่น

ครูที่ดีต้องมี 4 รู้

1. รู้จักรัก

2. รู้จักให้

3. รู้อภัย

4. รู้เสียสละ

ครูที่ดีต้องมี 5 ว.

1. วินัย

2. วิชา

3. วิธี

4. วิจารณญาณ

5. เวลา

ครูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครู เป็นผู้ชี้ทางแห่งความรู้

ครู ต้องเป็นนักเทคโนโลยี

ครู ต้องรู้ภาษาอังกฤษดี

ครู ต้องเป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้

ครู ต้องเป็นนักเรียน

อ่านต่อได้ที่ : https://www.gotoknow.org/posts/489834

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *