“ฉลาดเลือก” ฉลาดใช้รูปแบบการเรียนการสอน คือหัวใจวิชาครูแห่งศตวรรษที่ 21

มีวิธีสอนอยู่ 2 แบบ เพื่อให้คุณครูเลือกใช้ “ตามวัตถุประสงค์”ของการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 ครับ นั่นคือ

1.การฝึกอบรมทั่วๆไปแบบเดิม หรือ conventional training.
2.การเรียนรู้จากประสบการณ์ experiential learning

>>>คุณครูผู้ฉลาดในอาชีพของตน จะ “เลือกเอามาประยุกต์ใช้ Select the application” ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน Objective.. และได้คุณภาพของผู้เรียนตรงกับตัวชี้วัด Indicator ทุกประการ<<<

เมื่อเลือกรูปแบบการเรียนการสอนได้แล้ว ต้องนำมาออกแบบการสอน Instructional Design และ ทำแผนการเรียน Learning Plan ด้วยทุกครั้งไป

***การเลือกวิธีสอน “อยู่ที่วิจารณญาณของคุณครู”ว่า วิธีการสอนนั้นๆ เหมาะสมกับเนื้อหา สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ และสถานการณ์ Appropriate to the content The learning environment and situation.มากน้อยเพียงไร***

ขอแสดงการเปรียบเทียบ..ในหัวข้อต่างๆ..ดังนี้..

1.เป้าหมายการเรียนรู้
***Conventional training. หรือการฝึกอบรมทั่วๆไป เน้นที่ การฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง เน้นหลักสูตร และ สอนตามตำรา Training-centred focused – Theoretical ***
***Learner-centred หรือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นไป – ทำจริงๆ Focused – really doing it ได้แก่ Experience Learning โดยการ Learning by Doing***

2.การออกแบบการเรียนการสอน
***Conventional training. หรือการฝึกอบรมทั่วๆไป prescribed fixed design and content การออกแบบ “หลักสูตรและเนื้อหา คงที่.” Prescribed fixed design and content***
***Learner-centred หรือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง … “ให้มีความยืดหยุ่น” ตามความเหมาะสม Flexible open possibilities***

3.คุณค่าของการเรียนรู้
***Conventional training. หรือการฝึกอบรมทั่วๆไป..ตอบสนองความต้องการ “ภายนอก” เช่น เรียนเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือเรียนเพื่อให้สอบผ่าน.. For external needs…Organisation, Exams, etc***
***Learner-centred หรือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง…เพื่อ “การเจริญเติบโตภายใน “สร้างปัญญาของตนเอง Self Intelligence” และการค้นพบโลกแห่งความเป็นจริงของผู้เรียน.” For internal growth and discovery real world***

4.การเรียนการสอน
***Conventional training. หรือการฝึกอบรมทั่วๆไป…การถ่ายโอนความรู้ที่สอนต่อๆกันมาสู่ผู้เรียน.. ด้วยการอธิบายความรู้ และ การฝึกทักษะตามระเบียบวิธีที่เคยปฏิบัติ.. Transfers..Explains knowledge…Skills Practice..***
***Learner-centred หรือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง..พัฒนาความรู้..ทักษะ..และ อารมณ์ผ่านประสบการณ์ Develops Knowledge..Skills..and Emotions via Experience***

5.บรรยากาศการเรียนการสอน
***Conventional training. หรือการฝึกอบรมทั่วๆไป..โครงสร้างการสอนจำเจซ้ำซาก มีการอำนวยความสะดวกมากมาย.. Fixed structured delivery and Facilitation***
***Learner-centred หรือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง…ไม่ได้สอนหรืออธิบายทั้งหมด คือ Teach less..Learn more.. การอำนวยความสะดวกน้อยที่สุด..และไม่มีโครงสร้างตายตัว แต่ “ปรับให้เหมาะสม” กับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้.. Not delivered,..Minimal facilitation and Unstructured***

>>>ขอย้ำอีกว่า การเรียนการสอนที่ดีที่สุด ก็คือการเรียนการสอนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ และตัวชีวัดได้มากที่สุด และคุณครูสามารถ “ปรับใช้, ผสมผสาน, Apply, Integrated”เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด เสมอ<<<

***Conventional training. หรือการฝึกอบรมทั่วๆไป…ตัวอย่าง: นำเสนอ PowerPoint, เรียนฟังการอธิบายจากครู และพูด คุย อ่าน วิจารณ์ระหว่างกลุ่ม และเข้าร่วมบรรยาย, การเรียนการสอบ..การสังเกตการวางแผน..และการการดำเนินรอยตามแบบอย่างที่เคยมีมาแล้ว และบางครั้งต้องใช้เหตุการณ์สมมุติ.. examples: powerpoint presentations, chalk-and-talk classes, reading, attending lectures, exam study, observation, planning and hypothesising, theoretical work, unreal role-play***

***Learner-centred หรือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง…ตัวอย่าง: การเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ..การออกกำลังกาย, ละคร “ซึ่งบทบาทจะกลายเป็นเรื่องจริง”..ทำจริงเพื่อเรียนรู้จากการทำงานที่เกี่ยวโยงไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เป็นจริงในทางสังคม กิจกรรมการเรียนการสอนอื่น ๆ ,งานอดิเรก, งานนอกเวลา..และงานอื่นๆที่อยากทำ… examples: learning a physical activity, games and exercises, drama and role-play which becomes real, actually doing the job or task, ‘outward bound’ activities, teaching others, hobbies, pastimes, passions.***

กราบเรียน คุณครู-อาจารย์ ที่เคารพทุกท่าน.. “นี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด” ในอาชีพการงานของ “คุณครูมืออาชีพแห่งศตวรรษที่ 21.” ครับ

สุทัศน์ เอกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *