ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์(โหลดเลย!)

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส ๕.๑
พ.ศ.๒๕๕๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และ
ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบบางส่วนเนื้อใน

พ.ศ.๒๕๖๐ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม คลิก

ที่มา คลิก

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *