ด่วนที่สุด…คำสั่งเรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มาแล้ว…แบบ ด่วนที่สุด #ธุรการ ธุรการโรงเรียน
สพฐ. มีหนังสือ ศธ 04009/ว5965 ลว. 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562http://bit.ly/2OxFIzq
เนื้อหารายละเอียดประมาณนี้ครับ

1. ศธ. มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของครู โดย จะทำจัดสรรอัตราจ้างเพื่อจัดจ้างธุรการประจำโรงเรียน โรงเรียนละ 1 ตำแหน่ง
2. ให้ สพท. ดำเนินการจัดจ้าง ตามอัตราที่จัดสรรให้ ตามนี้ http://bit.ly/2OvtVBo จำนวน 29707 ตำแหน่ง (ธุรการเดิมเลือกโรงเรียนอยู่ประจำ 1 โรงเรียน)
3. จะจัดจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับการแจ้งเรื่องงบประมาณแล้
4. การจ้างนี้จะไม่ผูกพันธ์กับการบรรจุเพื่อเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หากประสงค์จะเป็นข้าราชการ ต้องสอบตามระเบียบเท่านั้น
5. แนวทางจ้างธุรการโรงเรียนhttp://bit.ly/2OtvRuj
– จ้างโดยการจ้างเหมา
– ผอ.เป็นผู้จ้าง
– ระยะเวลา 12 เดือน (ก่อนนะ)
– งบตามที่ สพฐ. จัดให้
– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ไม่ถึง ป.ตรี )
– ค่าจ้าง 9,000 บาท


* – คาดว่าหากมีการลาออกของธุรการ ป.ตรี เงินเดือน 15000 บาท ก็จะจ้างกลับมาในอัตราและคุณวุฒิเดิม
6. แนวทางบริหารอัตรากำลังhttp://bit.ly/2OrDuS4
ที่มา : http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=2192

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *