ด่วน!!!วาง 12 แนวทางยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ!

คณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา วาง 12 ประเด็นหลักยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ.. พร้อมเปิดให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นก่อน พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณ์
.
วันนี้ (19  ธ.ค.) นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ว่า  ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดทำกรอบแนวคิดการปฎิรูปการศึกษาของคณะกรรมการอิสระฯ ซึ่งเตรียมที่จะนำไปเสนอรวมอยู่ในแผนบูรณาการของคณะกรรมการปฎิรูปประเทศ 12 คณะ เพื่อจัดทำเป็นแผนปฎิรูประดับชาติของรัฐบาล โดยรูปแบบของการปฎิรูปการศึกษานั้นจะมุ่งเน้นใน 4 ด้าน คือ การยกระดับผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสร้างความเป็นเลิศให้แก่ผู้เรียน และการสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งประเด็นหลักเหล่านี้จะครอบคลุมทุกด้านสำหรับการจัดทำแผนปฎิรูประดับชาติ  ซึ่งนอกจากแผนปฎิรูปการศึกษาแล้วคณะกรรมการอิสระฯจะเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการด้วย ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..ที่มีสาระสำคัญในการจัดทำระบบการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของประเทศ โดยการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ 12  ข้อ ได้แก่

1.จัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560

2.มุ่งเน้นการศึกษาและการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบทางเลือกการศึกษาและเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิต

3.ให้การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ มีผู้เรียน ผู้ปกครอง และสถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง

4.แยกกลไกด้านนโยบาย งบประมาณ ด้านการปฏิบัติงานเพื่อจัดการศึกษา ด้านกำกับควบคุมและด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาออกจากกันให้มีความชัดเจน

5.ให้การจัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด มีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่นๆ

ส่วนข้อ 6.ให้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นไปเพื่อสนับสนุน การจัดการศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์ของการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในแต่ละวัยและแต่ละระดับ

7.ให้การกำกับควบคุมให้มีเท่าที่จำเป็น ยืดหยุ่นตามบริบทของการจัดการศึกษา 8.สร้างการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม

9. ให้มีการประเมินผล วิจัยและพัฒนา รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่มีศักยภาพเพื่อการศึกษา

10.สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆของสังคม รวมถึงเทคโนโลยีดิจิตอล

11.ให้มีกลไกทางนโยบายที่สามารถทบทวนและชี้นำทิศทางการจัดการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

12.ให้มีกลไกบริหารและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม ของระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศที่ดำเนินการอย่างรอบด้าน

“สำหรับกรอบแนวคิดทั้ง 12 ข้อของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.นั้นทุกคนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่ใช่แค่คณะกรรมการอิสระฯจะดำเนินการอย่างเดียว ดังนั้นใครก็ได้สามารถมาร่วมจัดทำข้อเสนอ เพื่อให้ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด”  ศ.นพ.จรัส กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 16.22 น

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id36726.html

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *