ด่วนโหลดเก็บไว้เลย!!!บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

รายละเอียดของบัญชีคำแต่ละชั้น

๑.  บัญชีคำชั้นเด็กเล็ก  มีจำนวน  ๒๔๒  คำ  จำแนกเป็นคำนาม  จำนวน  ๑๗๕  คำ  จัดประเภทของคำได้  ๑๒  หมวด  คือ  หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง + อาชีพ  มี  ๑๕  คำ  เครือญาติ  มี  ๑๔  คำ  อวัยวะ  มี  ๒๒  คำ  เครื่องแต่งกาย – เครื่องนอน   มี  ๑๑  คำ  ดอกไม้มี  ๔  คำ  ผลไม้มี  ๑๘  คำ และสถานที่ มี ๑๒  คำ  คำกริยา  คำเชื่อม  และคำอื่นๆ  สิ่งของ  มี  ๒๗  คำ  พาหนะ  มี  ๔  คำ  และสถานที่  มี  ๑๒  คำ  คำกริยา  คำเชื่อม  และคำอื่นๆ  อีก  ๖๑  คำ

๒.  บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๗๐๘  คำ  มีลักษณะเป็นคำเดี่ยวง่ายทั้งหมด

๓. บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑,๐๙๘  คำ  เป็นคำเดี่ยวง่าย  จำนวน  ๓๕๗  คำ  คำประสมง่าย  จำนวน  ๔๑๕  คำ  และคำเดี่ยวยากจำนวน  ๓๒๗  คำ

๔.  บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑,๒๑๐  คำ  เป็นคำเดี่ยวง่าย  จำนวน ๓๔๐  คำ  คำประสมง่าย  จำนวน  ๒๘๘  คำ  คำเดี่ยวยากจำนวน  ๑๖๘  คำ  และคำประสมยาก  จำนวน  ๔๑๔  คำ

[DOC]บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-6

 

 

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *