ตัวอย่างและความหมายการบันทึก Logbook!

ปัจจุบันมีการนำชั่วโมง PLC ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มาผูกติดกับการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู เพื่อใช้ในการคงวิทยฐานะ หรือการขอเลื่อนวิทยฐานะครู โดยในการ PLC ของครูที่จะนับเป็นชั่วโมงได้นั้น ครูต้องมีการบันทึกการพบปะพูดคุยกันลงใน Logbook, Logbook จึงกลายมาเป็นคำศัพท์ใหม่ และเครื่องมือใหม่สำหรับครู ว่าจะมีรูปแบบหรือแบบฟอร์มอย่างไร

Logbook คืออะไร
– Logbook, สมุดปูมเรือ เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเดินเรือไว้ ตามลำดับเวลา
– Logbook, สมุดบันทึกการเดินทางตามช่วงเวลา
– Logbook มีการใช้หลายวงการ เป็นสมุดบันทึกของการทำงาน การผลิตสินค้า การทำโปรเจคของนักศึกษา เป็นต้น
สรุปคร่าวๆ ได้ว่า Logbook สำหรับ PLC คือ สมุดบันทึกการพัฒนาตนเองจากการทำ PLC ของครู ซึ่งเป็นเอกสารเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนเองของครูผ่านการพบปะ พูดคุย (โสเหล่, ภาษาอีสาน) กับเพื่อนร่วมงานในองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นั่นเอง (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, 22 กรกฎาคม 2560)

หมายเหตุ : ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องใส่ใจและจัดให้ครูได้มีชั่วโมง PLC มีการจัดทำ Logbook และลงนามใน Logbook ให้กับครู เพื่อเป็นหลักฐานการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู ซึ่งจะมีผลเมื่อใช้ตรวจสอบนับชั่วโมงตามเงื่อนไขการทำวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ เมื่อครบ 5 ปี

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ นี่

ตัวอย่าง 

ที่มา

ดร.เอมิ สิริรัฏฐ์

2 thoughts on “ตัวอย่างและความหมายการบันทึก Logbook!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *