ตัวอย่าง เอกสารรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (เฉพาะเจาะจง)และแบบฟอร์มพัสดุ พรบ.2560

ตัวอย่าง เอกสารรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (เฉพาะเจาะจง)
ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(จำนวน 10 หน้า)

BY POPPULA

https://drive.google.com/…/0B9uni9dPdWajU3JOLW1qX0lqT…/view…

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งฯ
(จำนวน 9 หน้า)

https://drive.google.com/…/0B9uni9dPdWajM0s5NHpzdzJoW…/view…

แบบฟอร์มพัสดุ พรบ.2560 แบบทำมืองบไม่เกิน 100,000 เป็นแบบฟอร์ม(e-gp) ก๊อปลิงค์วางได้เลยครับ หรือคลิกได้เลยครับ
http://www.zabzaa.com/upload/download.php?file=914%E1%BA%BA%BF%CD%C3%EC%C1%BE%D1%CA%B4%D8%20%BE%C3%BA%202560.rar

ที่มา Nim Wanlaya

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *