ตามหามานาน!ชีทสรุป เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น!!!

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.1
ม. 1 ( เทอม 1 )
บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช
1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส
4. การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
5. การสังเคราะห์ด้วยแสง
6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น

บทที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน
1. ความหมายและสมบัติของสาร
2. ประเภทของสารและการจำแนกประเภท
3. การแยกสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว
4. การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 สารละลาย
1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย
2. ความเข้มข้นของสารละลาย
3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย
4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด
5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน

ม. 1 ( เทอม 2 )
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
1. แรง ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์
2. ชนิดของแรง
3. โมเมนตัมของแรง
4. ความหมายของการเคลื่อนที่ และแบบของการเคลื่อนที่

บทที่ 2 งานและพลังงาน
1. งานกับการคำนวณเกี่ยวกับงาน
2. พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
3. พลังงานความร้อน
4. การใช้และการอนุรักษ์พลังงา

บทที่ 3 บรรยากาศ
1. ส่วนประกอบของอากาศ
2. อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยกาศ
3. ความดันของอากาศและความชื้นของอากาศ
4. ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
5. อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิตประจำวั

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.2
ม. 2 ( เทอม 1 )
บทที่ 1 ชีวิตสัตว์
1. โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะ
2. การปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์
3. การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธ์สัตว์
4. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์

บทที่ 2 ร่างกายของเรา
1. ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
2. ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
3. อาหารและสารอาหาร
4. ผลของการใช้สาราต่อร่างกายของเรา

บทที่ 3 ธาตุและสารประกอบ
1. ความหมายของธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ
2. อะตอมและโมเลกุลของสาร
3. ความหมายของสารประกอบ
4. ธาตุและสารประกอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 สารละลาย
1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย
2. ความเข้มข้นของสารละลาย
3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย
4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด
5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน

ม. 2 ( เทอม 2 )
บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง
1. ประเภทของสารและการเปลี่ยนแปลง
2. ระบบและสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
3. การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
4. พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
5. ผลปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2 แสง
1. ธรรมชาติของแสง
2. ความสว่าง
3. สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต
4. เลเซอร์
5. ทัศนูปกรณ์
6. นัยน์ตาและการมองเห็น

บทที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง
1. ส่วนประกอบของโลก
2. หิน แร่ และการอนุรักษ์
3. ดิน น้ำ และการอนุรักษ์
4. การเปลี่ยนแปลงทางธรณี

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.3
ม. 3 ( เทอม 1 )
บทที่ 1 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
2. การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากร
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บทที่ 2 ระบบนิเวศ
1. สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่
2. ประเภทของระบบนิเวศ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
4. การถ่ายทอดพลังงาน

บทที่ 3 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
1. กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
2. โครโมโซมและสารพันธุกรรม
3. ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
4. ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน

ม. 3 ( เทอม 2 )
บทที่ 1 ไฟฟ้า
5. ปริมาณทางไฟฟ้าและการคำนวณ
6. วงจรและการต่อวงจรไฟฟ้า
7. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
8. การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

บทที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
1. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 เอกภพ
1. กำเนิดเอกภพและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ
2. กาแลกซีและระบบดาวฤกษ์
3. พลังงานของดาวฤกษ์
4. ระบบสุริยะ
5. เทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจ

ที่มา @kru.arthur

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *