ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant Conditioning Theory)

สิ่งเร้าทำให้เกิดพฤติกรรม และผลกรรมที่เกิดภายหลังพฤติกรรมเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้กระทำต่อสิ่งเร้านั้น

-ทดลองกับหนู
-การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ใช้สิ่งเสริมแรง (Reinforcer) ในสถานการณ์ เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
-กฎการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ มี 5 กฎ ดังนี้

  1. การหยุดยั้ง (Extinction)
  2. การฟื้นกลับของพฤติกรรม (Spontaneous Recovery)
  3. การสรุปความเหมือน หรือการพูดคลุมโดยทั่วไป (Generalization)
  4. การแยกความแตกต่าง (Discrimination)
  5. การปรับพฤติกรรม (Shaping Behavior)
    -การเสริมแรงแบบบางครั้งบางคราวจะทำให้การตอบสนองคงอยู่ได้นาน
    มากกว่า การเสริมแรงแบบต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *