“น้ำลดตอผุด” เกมส์โยนลูกบอล เพิ่มจำนวนเด็กแอลดี (LD : Learning Disability)

“สถานการณ์เด็กบกพร่องการเรียนรู้ “แอลดี-ออทิสติก-สมาธิสั้น-เรียนรู้ช้า” พุ่ง 13%”

http://www.qlf.or.th/Home/Contents/530

>เหมือนเเกล้งสงสัยทำไมนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จำนวนจึงเพิ่มขึ้น ก็เพราะเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องการเรียนรู้แต่ไม่ถูกคัดกรองอย่างแท้จริง นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คำนวณไม่ได้ แต่ก็ได้เลื่อนชั้น ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุงอาจส่งผลไม่ดีกระทบกันไปหมด ระดับโรงเรียน ผอ.คงไม่อยากตอบคำถาม ผอ.เขต ส่วนสำนักงานเขต ผอ.เขตเองก็คงไม่อยากตอบคำถามกระทรวง รู้เเล้วเหยียบไว้ เด็กอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ คำนวณไม่ได้ อย่างไรก็ต้องมีผลการประเมิน ดี และดีเยี่ยม ไว้ก่อน O-NET, NT พุ่ง ก็เฮ..! ลองมาดูคะแนนรายคน นร.ที่ควรได้คะแนนสูงกลับได้คะแนนต่ำกว่าเด็กนร.ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยซ้ำ แต่ไม่เป็นไร ขอแค่คะแนนสรุปรวมพยุงกันไปให้สูงพอ..ลุ้นกันเหมือนเกมส์ตัวเลขสูงต่ำ เพราะส่งผลกับการประเมินในอีกขั้น O-NET,NT ผ่าน สมศ.ก็ผ่าน “น้ำลดตอผุด” รอเวลาน้ำขึ้น ก็มิดตออยู่ดี

ฝากผู้ปกครอง เราต้องช่วยกันทุกฝ่ายค่ะ เรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจตัวเองดีที่สุด ร่วมป้องกันการมีส่วนในการเล่นเกมส์โยนบอล เพราะสุดท้ายผลกระทบเเรกก็คือตัวเด็กเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ถึงตอนนั้นจะมานั่งโทษโคร คำถามก็ไม่ได้คำตอบ

รู้จักโรคแอลดี (โรคการเรียนรู้บกพร่อง)

LD ย่อมาจากคำว่า learning disorder หรือในภาษาไทยใช้ชื่อว่า โรคการเรียนรู้บกพร่อง เป็นความผิดปกติของกระบวนการเรียนรู้ที่แสดงออกทางด้านการอ่าน การเขียนสะกดคำ การคำนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง ทำให้ผลการเรียนของเด็กต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง โดยที่เด็กมีสติปัญญาอยู่ในระดับปกติและมีความสามารถด้านอื่น ๆ ปกติดี

ข้อสังเกตอาการของเด็ก LD

1.ความบกพร่องด้านการอ่าน

–  ความบกพร่องด้านการอ่านเป็นปัญหาที่พบได้ มากที่สุดของเด็ก LD ทั้งหมด
– เด็กมีความบกพร่องในการจดจำ พยัญชนะ สระ และขาดทักษะในการสะกดคำ

– เด็กมักอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านช้า อ่านออกเสียงไม่ชัด ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้ อ่านข้าม อ่านเพิ่มคำ – จับใจความเรื่องที่อ่านไม่ได้

– ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถในการอ่านหนังสือต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกัน อย่างน้อย 2 ระดับชั้นปี

2. ความบกพร่องด้านการเขียนสะกดคำ

– ความบกพร่องด้านนี้ส่วนใหญ่จะพบร่วมกับความบกพร่องด้านการอ่าน

– เด็กมีความบกพร่องในการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง

– มักเรียงลำดับอักษรผิด จึงเขียนหนังสือและสะกดคำผิด ทำให้ไม่สามารถแสดงออกผ่านการเขียนได้

– ตามระดับชั้นเรียน เด็กกลุ่มนี้จึงมีความสามารถในการเขียนสะกดคำต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่าง น้อย 2 ระดับชั้นปี

3. ความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์

– เด็กขาดทักษะและความเข้าใจค่าของตัวเลข การนับจำนวน การจำสูตรคูณ การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

– เด็กไม่สามารถคำนวณคำตอบจากการบวก ลบ คูณ หาร ตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ได้

– เด็กกลุ่มนี้จึงมีความสามารถในการคิดคำนวณ ต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างน้อย 2 ระดับชั้นปี

ความรู้สึกของเด็ก LD ที่มีต่อตนเอง

ข้อมูลจากโรงพยาบาลมนารมย์ กล่าวถึง ความรู้สึกของเด็ก LD ที่มีต่อตนเองไว้ว่า   เด็กมักรู้สึกว่าตนเองเรียนไม่เก่ง มีปมด้อย มีอารมณ์เศร้า บางครั้งเมื่อถูกบังคับให้ทำงานซ้ำ ๆ หรือเรียนพิเศษ เด็กก็จะต่อต้านการเรียน ไม่อยากไปโรงเรียน เด็กมักพูดจาฉลาดโต้ตอบได้ดี แต่พอให้อ่าน เขียน คำนวณ กลับทำได้ไม่ดี ซึ่งอาจทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจ  ดุว่าเป็นเด็กขี้เกียจ  ดื้อ  เกเร  เด็กบางคนก็อายที่ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ แต่ไม่อยากให้ใครรู้ ก็เลยปฏิเสธการทำสิ่งต่าง ๆ ที่ทำไม่ได้ เด็กมักรู้สึกหงุดหงิดและรู้สึกด้อยที่ตนเองทำไม่ได้ทัดเทียมเพื่อน ๆ และอาจจะแสดงพฤติกรรม ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการอ่านการเขียน

2. ไม่มีสมาธิในการเรียน ทำงานช้า ทำงานไม่เสร็จทำงานสะเพร่า

3. ความจำไม่ดี เรียนได้หน้าลืมหลัง

4. รู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้

5. ไม่มั่นใจในตนเอง มักตอบว่า “ทำไม่ได้” “ไม่รู้”

6. อารมณ์ ขึ้น ๆ ลง ๆ หงุดหงิดง่าย ไม่อดทน

7. ก้าวร้าวกับเพื่อน พี่น้อง ครู หรือพ่อแม่

8. ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง

แนวทางการช่วยเหลือทางการแพทย์

1. พาลูกไปพบคุณหมอ คุณหมอจะทำการซักประวัติอย่างละเอียดจากคุณพ่อคุณแม่ มีแบบสอบถามให้คุณครูของเด็กตอบ มีการวัดระดับเชาวน์ปัญญา วัดความสามารถทางการเรียนด้านต่างๆ

2. ตรวจร่างกายและทดสอบทางจิตวิทยา และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

3. ให้ความรู้ความเข้าใจ ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวทางด้านจิตใจ

4. ถ้าเด็กมีภาวะอื่นร่วมด้วย เช่น สมาธิสั้น ซึมเศร้า คงต้องให้ยาเพื่อรักษาโรคเฉพาะ

5. การบำบัดทางเลือกอื่น ๆ เช่น ศิลปะบำบัด การกระตุ้นระบบประสาทและความรู้สึก
ขอขอบคุณบทความดีดี : http://th.theasianparent.com/รักษาด่วนลูกเป็นเด็ก-ld-โรคบกพร่องทางการเรียนรู้-หายได้

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *