ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษา
ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *