ระเบียบในการปฏิบัติของนักเรียน

ระเบียบในการปฏิบัติของนักเรียน
๑. แนวปฏิบัติตนของนักเรียน
            นอกจากระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ กำหนดแนวปฏิบัติ และระเบียบข้อบังคับสำหรับโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนระหว่างที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้อันทำให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติในแนวเดียวกัน แนวปฏิบัติของโรงเรียนต่อไปนี้ได้ประมวลจากระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ และของกระทรวงศึกษาธิการ อันก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน และยังทำให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจได้โดยสะดวกอีกทางหนึ่งด้วย นักเรียนและท่านผู้ปกครองโปรดตรวจสอบรายการต่าง ๆ ว่านักเรียนได้มีหรือประพฤติถูกต้องตามแนวปฏิบัตินี้มากน้อยเพียงใด
            ระเบียบทั่วไป นักเรียนพึงประพฤติและปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้
            ๑.   มาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ (ก่อนเวลา ๐๗.๔๕ น.)
            ๒.   นักเรียนคนใดไม่มีภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ไม่สามารถเข้าแถวเคารพธงชาติได้เมื่อได้ยินเพลงชาติ ให้หยุดปฏิบัติภารกิจแล้วยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติด้วยความสงบและภาคภูมิใจในความเป็นไทย หลังจากนั้นให้ปฏิบัติภารกิจให้เรียบร้อยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
            ๓.   แต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของนักเรียน
            ๔.   มีเครื่องเรียน แบบเรียน เครื่องใช้ต่าง ๆ ครบตามที่โรงเรียนกำหนด
            ๕.   เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครู
            ๖.   ประพฤติตนให้เรียบร้อยกับสภาพและวัยของนักเรียน โดยการทำตนอยู่ในโอวาทเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูทุกท่าน
            ๗.   การโฮมรูมเป็นหน้าที่สำคัญที่นักเรียนจะต้องเข้ารับฟังการชี้แจงอบรมตักเตือนจากครูประจำชั้นก่อนเริ่มมีการเรียนการสอนทุกวัน และเพื่อให้ครูประจำชั้นได้ตรวจตราดูแลความสะอาดเรียบร้อยของนักเรียน การแต่งกายของนักเรียน
            ๘.   ไม่กล่าววาจาหยาบคาย มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป
            ๙.   สำรวมกิริยามารยาทและระมัดระวังการปฏิบัติตนกับเพื่อนต่างเพศ ตามกรอบประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย
            ๑๐. นักเรียนจะต้องเคารพครูทุกคนในโรงเรียน บิดามารดา ญาติพี่น้อง ผู้อุปการะ และ ผู้สูงอายุ สุภาพกับคนทั่วไป
            ๑๑. นักเรียนที่หยุดโรงเรียนจะต้องนำใบลาที่ผู้ปกครองลงนามรับรองมามอบให้ครูประจำชั้นในวันแรกที่กลับมาเรียน
            ๑๒. รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท หรือชักนำคนอื่นไปในทางเสื่อมเสีย
            ๑๓. ระวังรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อื่น ถ้าผู้ใดทำของเสียหายจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหาย
            ๑๔. ไม่ถือเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนเอง
            ๑๕. ไม่ล้อเลียน ข่มขู่ ก้าวร้าว หรือทำร้ายเพื่อนนักเรียนหรือบุคคลอื่น
            ๑๖. ไม่ครอบครอง และไม่ใช้บุหรี่ ยาเสพติด สุรา หรือของมึนเมาทุกชนิด
            ๑๗. ไม่นำอุปกรณ์การพนันทุกชนิด เข้ามาในบริเวณโรงเรียน และไม่เล่นการพนันทุกชนิดทั้งในและนอกโรงเรียน
            ๑๘. ไม่นำหรือครอบครองอาวุธ หรือวัตถุสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลและสถานที่ เข้ามาในบริเวณโรงเรียน เช่น ปืน ของมีคม วัตถุระเบิด ไม้บรรทัด เหล็ก ฯลฯ
            ๑๙. เดินแถวเข้าห้องเรียน เข้าห้องประชุมหรือเปลี่ยนห้องเรียนให้อยู่ในระเบียบอันดี และรวดเร็วทันเวลา ไม่เดินลัดสนาม
            ๒๐. นักเรียนต้องรับประทานอาหารในโรงเรียน ช่วยกันรักษาความสะอาด มีมารยาทในการรับประทานอาหาร ไม่ยืนหรือเดินรับประทานอาหาร
            ๒๑. การพบกับบุคคลภายนอก โรงเรียนไม่ประสงค์ให้นักเรียนใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นที่พบกับบุคคลภายนอกแต่ถ้ามีความจำเป็นจริง ๆ นักเรียนต้องแจ้งครูประจำชั้นหรือครูฝ่ายปกครองล่วงหน้าว่า มีความจำเป็นจะต้องพบใคร ครูประจำชั้นหรือครูฝ่ายปกครองจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้พบหรือไม่ให้พบก็ได้
            ๒๒. ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนย้ายที่อยู่ จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน ๗ วัน โดยคัดสำเนา หรือถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย
            ๒๓. นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองที่สามารถควบคุมดูแลตลอดเวลา ถ้านักเรียนเปลี่ยนผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน ๗ วัน
            ๒๔. เมื่อโรงเรียนเลิก นักเรียนจะต้องรีบกลับบ้าน (ยกเว้นวันที่มีกิจกรรมพิเศษ และนักเรียนพิเศษ)
            ๒๕. การมาโรงเรียนในวันหยุด ต้องแต่งกายกายให้สุภาพ นักเรียนหญิงไม่นุ่งกางเกงขาสั้น และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองทุกครั้ง
            ๒๖. นักเรียนจะต้องทำความสะอาดห้องเรียนประจำวันตามที่ครูประจำชั้นกำหนด
            ๒๗. นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกครั้ง
๒. การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน
            ๑.   ต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลาทุกชั่วโมงตามตารางที่กำหนด
            ๒.   ตั้งใจเรียนสม่ำเสมอ
            ๓.   ไม่เล่นในห้องเรียน
            ๔.   รักษาความสะอาดของห้องเรียน ไม่บ้วนน้ำลาย เสมหะ ทิ้งเศษกระดาษหรือสิ่งสกปรกบนพื้นห้อง
            ๕.   รักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน หากนักเรียนทำของเสียหายจะต้องรายงานให้ครูประจำชั้น หรือครูเวรประจำวันทราบทันที
            ๖.   รักษากิริยา วาจา และมารยาทให้เรียบร้อย
            ๗.   ไม่รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวในเวลาเรียน
            ๘.   ต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรียนและเข้าห้องเรียน
            ๙.   ลบกระดานให้สะอาดเรียบร้อย หลังสิ้นสุดการสอนแต่ละวิชา ไม่ต้องรอให้ครูประจำวิชาบอก
            ๑๐. การพักในห้องเรียนเมื่อไม่ใช่เวลาเรียน ไม่ทำเสียงเอะอะรบกวนความสงบ
๓. การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน
            ๑.   ไม่วิ่งหรือเล่นเกมต่าง ๆ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ในห้องเรียน ให้เล่นในที่ที่จัดไว้เท่านั้น
            ๒.   นักเรียนพักผ่อนหรือนั่งทำงานในห้องเรียนในชั่วโมงว่าง จะต้องช่วยกันทำความสะอาด และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
            ๓.   ไม่ทำเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอื่น ๆ ที่กำลังเรียนอยู่
            ๔.   ในระหว่างเวลาเรียน นักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียน หรือห้องที่จัดไว้สำหรับคาบเรียนนั้น
            ๕.   ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้ หรือส่วนประกอบของห้องเรียนและอาคารเรียน ถ้าบังเกิดขึ้น นักเรียนต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาปัจจุบันในท้องตลาด
            ๖.   รักษาความสะอาดของอาคารเรียน เพื่อความสุขสบายของนักเรียนเอง
            ๗.   ไม่ปีนหรือนั่งบนลูกกรง หรือราวระเบียง หรือขอบหน้าต่าง ไม่เล่นบนอาคารเรียนเพราะทำให้เกิดอุบัติเหตุตกลงไปชั้นล่างได้ จะเป็นอันตรายแก่นักเรียนเอง
            ๘.   ไม่เขียนข้อความหรือภาพตามผนังอาคารเรียนทุกแห่ง รวมทั้งห้องส้วม ห้องสมุดและเครื่องใช้ของโรงเรียน
            ๙.   การเดินบนอาคารเรียนให้เดินชิดขวาเสมอ
๔. การแสดงความเคารพ
            ๑.   ภายในบริเวณโรงเรียน
                  ๑.๑ นอกห้องเรียน
                        ๑.๑.๑   เมื่อพบครูครั้งแรก นักเรียนชายให้ไหว้ ถ้าถือกระเป๋าหรือสิ่งของให้ยืนก้มศรีษะเล็กน้อย พบครั้งต่อไปให้ยืนตรงหันหน้าเข้าหาครู
                        ๑.๑.๒   เมื่อเดินพูดกับครู หรือเดินตามหลังต้องไม่เดินหน้ามาเสมอครู และไม่ควรเดินแซง ถ้าจะเดินแซงต้องเดินก้มหน้าพองามแล้วเดินผ่าน ไปตามลักษณะมารยาทที่ดีงามของคนไทย
                        ๑.๑.๓   ในกรณีที่พบผู้ตรวจเยี่ยม หรือผู้ที่ควรทำความเคารพอื่น ๆให้ทำความเคารพเช่นเดียวกับที่ทำความเคารพครู
                        ๑.๑.๔   ถ้าอยู่ในระหว่างเดินแถวไม่ต้องทำความเคารพ
                  ๑.๒ ในห้องเรียน
                        ๑.๒.๑   เมื่อครูเข้าสอนทุกชั่วโมงหรือผู้ควรเคารพเข้ามาในห้องเรียนหัวหน้าห้องเรียนบอก “นักเรียนเคารพ” ให้นักเรียนทุกคนยืนตรงแล้วไหว้ เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้รับความเคารพให้นั่งจึงนั่งลง
                        ๑.๒.๒   การถาม – ตอบในชั่วโมง ให้ยืนตรงพูดกับครูแล้วให้ไหว้เมื่อเสร็จธุระ
                        ๑.๒.๓   การเข้าห้องเรียนหรือออกนอกห้องในชั่วโมงเรียนต้องได้รับอนุญาตทุกครั้ง
                        ๑.๒.๔   เมื่อหมดชั่วโมงสอน เมื่อครูจะออกจากห้องให้หัวหน้านักเรียนบอก “นักเรียนเคารพ” นักเรียนยืนตรงแล้วไหว้
                        ๑.๒.๕   กรณีที่ผู้มาตรวจเยี่ยม หรือผู้ที่ควรทำความเคารพเข้ามาในห้องเรียนให้ครูที่ควบคุมห้องเรียนอยู่ในขณะนั้นเป็นผู้บอกทำความเคารพ
            ๒.   ภายนอกบริเวณโรงเรียน เมื่อพบครูให้คำความเคารพโดยยกมือไหว้ พร้อมกับกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ” และ สวัสดีค่ะ
๕. การลา และการขาดเรียน
            ๑. การลาในเวลาเรียน
                  ๑.๑ ลาไปทำธุระภายในโรงเรียนต้องขออนุญาตจากครูประจำวิชาทุกครั้งก่อนไป
                  ๑.๒ ลาไปพบครูพยาบาลเมื่อป่วยต้องขออนุญาตครูประจำชั้น
                  ๑.๓ ถ้ามีความจำเป็นจะลาออกนอกบริเวณโรงเรียนชั่วคราว แล้วจะกลับเข้ามาเรียนตามปกติเมื่อทำธุระเสร็จแล้ว ต้องให้ผู้ปกครองมาขออนุญาตด้วยตนเอง
                  ๑.๔ การลากลับบ้าน หรือออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้วจะไม่กลับเข้ามาเรียนต่อในวันนั้นอีก ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ
๑ – ๓
                  ๑.๕ การลาเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวจะกระทำแทนกันไม่ได้ ยกเว้นกรณีป่วยหนัก
            ๒. การหยุดโรงเรียนด้วยกิจธุระหรือป่วย
                  ๒.๑ ต้องยื่นจดหมายลาขออนุญาตลาที่ผู้ปกครองลงนามรับรองต่อครูประจำชั้น
                  ๒.๒ การยื่นใบลาป่วยต้องยื่นในวันรุ่งขึ้น
                  ๒.๓ การยื่นใบลากิจต้องยื่นก่อนหยุดเรียน ๑ วัน หรือฝากใบลามาให้ถึงครูประจำชั้นในวันที่ลาหยุดนั้นเป็นอย่างช้า
                  ๒.๔ กรณีป่วยถ้ามีใบรับรองแพทย์ จะต้องนำมามอบให้ครูประจำชั้นด้วย หลังจากหายป่วยและมาเรียนตามปกติแล้ว
            ๓. การขาดเรียน
                  ๓.๑ การขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๓ วัน ผู้ปกครองจะต้องมีหนังสือชี้แจงเหตุผล หรือไปชี้แจงให้ทางโรงเรียนทราบโดยเร็ว
                  ๓.๒ การขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๗ วัน ผู้ปกครองจะต้องมีหนังสือชี้แจงเหตุผล หรือไปชี้แจงให้ทางโรงเรียนทราบโดยเร็ว
            ๔. การไปโรงเรียนสาย
                  หากนักเรียนมีกิจธุระจำเป็น เป็นเหตุให้ไปโรงเรียนสาย หรือไปไม่ทันเวลา หรือมาไม่ทันเวลา ๐๘.๐๐ น. ให้ผู้ปกครองเขียนจดหมายขออนุญาต หรือมาขออนุญาตด้วยตนเองต่อครูประจำชั้น เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เข้าเรียน
ที่มา http://www.navigschool.com/index.php?mo=59&id=875958

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *