ลักษณะของครูแห่งศตวรรษที่ 21

Characteristics of a 21st-century teacher

1.Learner-Centered Classroom and Personalized Instructions
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ สร้างการเรียนรู้ในแบบของคุณ “ไม่เป็นทาสของกระแสอวิชา”
2. Students as Producers สภาวะของผู้เรียน เป็นตัวกำหนดรูปแบบการเรียนการสอน
3. Learn New Technologies เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. Go Global ทันโลก
5. Be Smart and Use Smart Phones “ฉลาด”และ “ฉลาดใช้ Smart Phones” เป็นอุปกรณ์การเรียนรู้
6. Collaborate สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เสมอ
7. Connect เป็นผู้ประสานเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ และผลประโยชน์ทางการศึกษา
8. Project-Based Learning สร้างโครงงานการเรียนรู้ “PBL”
9. Innovate สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ
10. Keep Learning เรียนรู้ได้ทุกโอกาส
11.Impulse Control สามารถการควบคุมต่อแรงกระตุ้นต่างๆ
12. Self Discipline มีวินัยสำหรับตนเอง
ฯลฯ..แล..

สุทัศน์ เอกา

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *