วิชาลูกเสือควรถูกยกเลิก (ภาพสะท้อนของหลักสูตร)

ข่าว สพฐ.จะยกระดับวิชาลูกเสือให้เข้าไปบูรณาการใน 8 สาระหลัก แต่เรากลับเห็นว่า สพฐ. ควรจะยกเลิกวิชาลูกเสือไปเสียด้วยซ้ำ เพราะมีความซ้ำซ้อนกับวิชาอื่นอยู่แล้ว และยังเพิ่มภาระคาบสอนให้กับครูอีกด้วย (อ้างอิงhttps://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2680593)

ซ้ำซ้อนอย่างไร ?

ตามพรบ.ลูกเสือ พ.ศ 2551 หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 8 เขียนไว้ว่าให้พัฒนาลูกเสือตามแนวทางวัตถุประสงค์ 5 ข้อ

1)ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2)ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3)ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์
4)ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม
5)ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
.
ดังนั้นแนวทางวัตถุประสงค์ 5 ข้อ จึงกำหนดให้มาตรา 9 เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องส่งเสริมให้บรรลุทั้งในระดับชาติ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
.
ดังนั้นหากยึดตามวัตถุประสงค์ของพรบ.นี้ตามแนวทาง 5 ข้อ นั่นหมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการมีเพียงหน้าที่ส่งเสริมให้บรรลุ
.
คำถามคือว่า ” หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ มีสิ่งเหล่านี้(แนวทางวัตถุประสงค์ 5)อยู่ไหม ? “
.
คำตอบคือ “มี” เพราะจากในหลักสูตรแกนกลาง 2551 รวมถึงฉบับปรับปรุง 2561 ก็กำหลังทำหน้าที่ส่งเสริมดำเนินการทั้ง 5 ข้อนี้เช่นกันผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ รวมทั้งวิชาแนะแนว และบางมาตรฐานก็ดูจะล้ำหน้ากว่าแนวทางวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อเสียด้วยซ้ำ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
.
ตัวอย่างเช่นมาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
.
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
.
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
.
ข้อที่ 2 ) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
.
ตัวอย่างเช่น
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
.
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
.
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
.
ข้อที่ 3 )ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์
.
ตัวอย่างเช่น
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
.
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วิถีดำเนินชีวิต มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
ข้อที่ 4)ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม
.
ตัวอย่างเช่น
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
.
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
.
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
.
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
.
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
.
ข้อที่ 5)ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
.
ตัวอย่างเช่น
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
.
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

จากมาตรฐานที่ยกตัวอย่างมา สรุปได้ง่ายๆว่า “แนวทางวัตถุประสงค์ 5 ข้อมีปรากฏอยู่ในหลักสูตรแกนกลางทั้ง 8 สาระรวมถึงแนะแนว และนั่นหมายความว่าคุณครูกำลังสอนผ่านวิชาของตนเองอยู่แล้ว

จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องมาสร้างเป็นวิชาลูกเสือเพิ่ม

ทั้งหมดยังสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชอบมองว่า “นักเรียนขาดสิ่งนี้สิ่งนั้น ดังนั้นจึงต้องเพิ่มเป็นวิชาหรือโครงการขึ้นมาซ้ำซ้อน (ดังตัวอย่างเช่น วิชาต่อต้านการทุจริตศึกษา วิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม โครงการคุณธรรม ) ทั้งที่จริงก็มีปรากฏอยู่ในหลักสูตรแกนกลางอยู่แล้ว”

ขอบพระคุณเนื้อหาจาก https://www.facebook.com/798815000206777/posts/2314822031939392?s=1506815520&sfns=mo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *