(ศึกษาไว้)การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 ใช้หลักคิดสำคัญ ๔ ประการ

การปฏิรูปการศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

๒ ปีที่ผ่านมา สมศ. ได้ดำเนินบทบาทหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายนอก โดยได้ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศที่สามารถสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และระดับสากลในอนาคต

สำหรับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักคิดสำคัญ ๔ ประการ คือ

(๑) ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน นโยบายของต้นสังกัดและแผนการศึกษาของชาติและสากล ด้วยวิธีการประเมินทั้งระบบแบบองค์รวม ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ ผลลัพธ์

(๒) ไม่เพิ่มภาระด้านเอกสารแก่สถานศึกษา พิจารณาตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษา ลดวันตรวจประเมิน โดยมี ๓ แบบ คือ ๑. ไม่ลงพื้นที่ประเมิน ๒. ลงพื้นที่ประเมินในบางประเด็น และ ๓. ลงพื้นที่ประเมินทุกประเด็น

(๓) ลดความกังวลของสถานศึกษา ไม่มีการตัดสินผล “รับรอง” หรือ “ไม่รับรอง” มุ่งให้ข้อเสนอแนะตามบริบทของสถานศึกษา ค้นหาความสำเร็จที่โดดเด่น เสริมแรงพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและความรวดเร็ว โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับต้นสังกัด เป็นรูปแบบการประเมินแบบ Peer Review ของคณะผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) มีองค์ประกอบ ดังนี้ ผู้ประเมินภายนอกจาก สมศ. ผู้ทรงคุณวุฒิจากต้นสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาที่ลงประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มี ๒ ระยะ คือ (๑) ประเมินตามวงรอบการประเมินทุก ๕ ปี และ (๒) ติดตามและพัฒนา โดยงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ใน ๒ ลักษณะ กรณีสถานศึกษามีความโดดเด่น ติดตามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลความสำเร็จมาเผยแพร่เป็นตัวอย่าง และกรณีสถานศึกษาที่พบประเด็นต้องพัฒนา จะติดตามผลการดำเนินงานหลังจากการให้ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ทั้งนี้ ตามแผนการดำเนินงาน (Roadmap) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. เริ่มประเมินในไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) โดยจัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบบลงพื้นที่และออนไลน์ ๔ แห่ง ที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ส่งสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดสงขลา (ส่งสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังจังหวัดขอนแก่น)

พร้อมกันนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นทาง www.onesqa.or.th เพื่อนำมาประมวลผลปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจะนำมาใช้จัดอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายในต้นเดือนสิงหาคม และจะเริ่มการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในกลุ่มสถานศึกษาที่สมัครใจ ระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ และภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ สามารถประกาศ “กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” ให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้ทราบต่อไป

สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *