“สมศ”.กุมขมับประเมินรอบ 4 ทำได้ไม่ถึง 10% เหลือสถานศึกษาอีกหลายหมื่นโรง แต่กม.กำหนดให้ทำเสร็จภายในปี 63

9ก.ย.62-สมศ. วอน ทบทวนกฎหมายคุณภาพการศึกษา  หวั่นประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ไม่ทันกรอบเวลา ที่กฎหมายประกาศศธ.กำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 63  แต่ขณะนี้ มีสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอมาให้ไม่ถึง10%  เท่านั้น  ด้านคุณหญิงกัลยา ชี้กฎหมายหลายเรื่องที่ติดขัด มาจากพ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่ ยังไม่ประกาศใช้ ทำให้การขับเคลื่อนต่างๆหยุดชะงัก

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้รับฟังปัญหาการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งพบว่าหลายเรื่องมีอุปสรรคมาจากเรื่องกฎหมาย อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนงานการศึกษาอีกหลายอย่างที่มีอุปสรรค เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ยังไม่ได้มีการประกาศใช้

ซึ่งตนทราบว่าขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเองได้ เพื่อนำไปสู่กับปรับปรุงแก้ไขในประเด็นนั้นๆ หรือหากหน่วยงานต่างๆพิจารณาร่างดังกล่าวแล้วและไม่มีความเห็นในปรับปรุงแก้ไข ร่างดังกล่าวก็จะสามารถนำเข้าสู่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรต่อไป

อ่านต่อได้ที่
https://www.thaipost.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *