สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 1

คำถาม=>วิธีสอนโดยการใช้สื่อ (Media)

คำตอบ=>วิธีสอนโดยการใช้สื่อคือ กระบวนการที่ผู้สอนได้ใช้วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ เป็นตัวกลางใน  การสื่อความหมายใด ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้

คำถาม=>ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อะไรบ้าง

คำตอบ=>

(1) ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

(2) การเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

(3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

(4) การจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย

(5) ความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน

(6) การท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้

(7) การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้

คำถาม=>ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อะไรบ้าง

คำตอบ=>(ต่อ)

(8) การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง

(9) การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้

(10) การมีจุดมุ่งหมายของการสอน

(11) ความเข้าใจผู้เรียน

(12) ภูมิหลังของผู้เรียน

(13) การไม่ยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น

(14) การเรียนการสอนที่ดีเป็นพลวัตร (Dynamic)

(15) การสอนในสิ่งที่ไม่ไกลตัวผู้เรียนมากเกินไป

(16) การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

คำถาม=>การสอนที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

คำตอบ=>หมายถึง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อฝึกกระบวนการ “คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น”

คำถาม=>กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

คำตอบ=>หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

คำถาม=>ลักษณะการสอนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการสอนวิชาแนะแนวนิยมใช้การสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน 3 แบบ

คำตอบ=>

แบบที่ 1 Student – centered Class คือ ครูเป็นผู้เตรียมเนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน นักเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียนตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของครู

แบบที่ 2 Learner – based Teaching คือ ครูจะเป็นผู้กระตุ้นหรือมอบหมายให้นักเรียน ผลิตสื่อเนื้อหาของเรื่องที่จะเรียนขึ้นมาโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษของนักเรียนเป็นฐานในการสร้างสื่อ

แบบที่ 3 Learner – Independence หรือ Self – directed Learning เป็นแบบที่นักเรียนเป็นอิสระจากการเรียนในห้องเรียนปกติ นักเรียนสามารถเลือกใช้สื่อที่จัดสรรไว้ให้ในห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วเลือกทำงานหรือฝึกปฏิบัติตามความต้องการตามความสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *