สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 2

คำถาม=>พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)

คำตอบ=>ได้แก่ ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ตัวอย่างพฤติกรรมทางสติปัญญา เช่น

– บอกลักษณะของวัยรุ่นที่ดี

– เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเรียนส่วนสายสามัญกับสายอาชีวะ

คำถาม=>จิตพิสัย (Affective Domain)

คำตอบ=>ได้แก่ การรับรู้การตอบสนอง การมีค่านิยม การจัดระบบและการสร้างทักษะนิสัย ตัวอย่างพฤติกรรมทางความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม ผลงานทางศิลปะ หรือดนตรี จริยธรรม เช่น

– บรรยาย ความสวยงามของสวนดอกไม้ไทย

– ยืนยันประโยชน์ของการออกกำลังกาย เป็นต้น

คำถาม=>ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)

คำตอบ=>ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกายทั้งตัวหรือบางส่วน โดยประสานกันหรือไม่ประสานกัน และการแสดงออกทางกิริยาท่าทางหรือคำพูด ตัวอย่างเช่น

– การฟ้อนรำ    – การแสดงละคร

คำถาม=> KMคืออะไร

คำตอบ=>Knowledge managementการจัดการความรู้ 

คำถาม=>Knowledge managementการจัดการความรู้ คือ

คำตอบ=> การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้และ ปัญญาในที่สุด

คำถาม=>ความรู้มีกี่ประเภท

คำตอบ=>2ประเภท

-ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้คำพูดได้ มีรากฐานมาจากการกระทำและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเชื่อ ทักษะ และเป็นอัตวิสัย (Subjective) ต้องการการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) ทำให้เป็นทางการและสื่อสารยาก เช่น วิจารณญาณ ความลับทางการค้า วัฒนธรรมองค์กร ทักษ

-ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย จัดระบบและถ่ายโอนโดยใช้วิธีการดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ (Objective) เป็นทฤษฏี สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอดโดยวิธีการที่เป็นทางการ ไม่จำเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น นโยบายขององค์กร กระบวนการทำงาน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์

คำถาม=>แผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa diagram)เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

คำตอบ=>แผงผังก้างปลา (หรือในชื่ออื่นของไทยเช่น ตัวแบบทูน่า หรือตัวแบบปลาตะเพียน) เป็นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซึ่งประกอบด้วยส่วนหัว ลำตัว และหาง

คำถาม=>รายละเอียดความหมายของผังก้างปลามีอะไรบ้าง

คำตอบ=>

  1. ส่วนหัวและตา (Knowledge Vision – KV) มองว่ากำลังจะไปทางไหน ซึ่งต้องตอบให้ได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร”
  2. ส่วนกลางลำตัว (Knowledge Sharing – KS) ส่วนที่เป็นหัวใจให้ความความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน
  3. ส่วนหาง (Knowledge Assets – KA) คือ สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ “สะบัดหาง” สร้างพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *