สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 3

คำถาม=> การเรียนรู้ที่เรียกว่า 4 MAT หมายถึง

คำตอบ=> การจัดกิจกรรมการเรียน ให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Why-What-How-if)

คำถาม=>4 MAT พัฒนาโดยใคร

คำตอบ=> แมคคาร์ธ

คำถาม=>เด็กถนัดการวิเคราะห์มักจะถามว่า

คำตอบ=>What อะไร

คำถาม=>เด็กถนัดการใช้จิตนาการมักจะถามว่า

คำตอบ=>Why ทำไม

คำถาม=>เด็กถนัดการใช้สามัญสำนึกมักจะถามว่า

คำตอบ=>How อย่างไร

คำถาม=>เด็กถนัดการค้นพบความรู้ด้วยตนเองมักจะถามว่า

คำตอบ=>If ถ้า…แล้ว

คำถาม=>การสอนแบบ 4 MAT ใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะ

คำตอบ=>ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล

คำถาม=>วิธีการสอนวิธีทีใดดีที่สุด

คำตอบ=>ไม่มีวิธีใดดีที่สุด

คำถาม=>การสอนแบบนิรมัยมีลักษณะการสอนอย่างไร

คำตอบ=>สอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย

คำถาม=>การสอนแบบอุปมัยมีลักษณะอย่างไร

คำตอบ=>สอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม

คำถาม=>การสอนวิธีใดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คำตอบ=>การสอนโดยใดบทเรียนโปรแกรม

คำถาม=>การวิเคราะห์ข้อมูลตรงกับหลักธรรมคำสอนอริยสัจ 4 ข้อใด

คำตอบ=>มรรค

คำถาม=>ผู้คิดค้นวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาคือ

คำตอบ=>จอห์น ดิวอี้

การสอนแบบแก้ปัญหามี 5 ขั้น

  • กำหนดขอบเขตของปัญหา
  • ตั้งสมมุติฐาน
  • ทดลอง
  • วิเคราะห์ข้อมูล
  • สรุปผล

คำถาม=>การสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางกำหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบกิจกรรมสถานที่ละประมาณกี่นาที

คำตอบ=>15-20 นาที

คำถาม=>วิธีการสอนบทเรียนแบบโปรแกรมเป็นของใคร

คำตอบ=>สกินเนอร์

คำถาม=>การสอนแบบใดที่ช่วยให้นักเรียนเกินการสังเกตมากที่สุด

คำตอบ=>สอนแบบสาธิต

คำถาม=>เทคนิคการจัดการเรียนร่วมมือแบบ GI หมายถึง

คำตอบ=>การสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม

คำถาม=>: เทคนิคการจัดการเรียนร่วมมือแบบ L.T. หมายถึง

คำตอบ=>การเรียนรู้ร่วมกัน

คำถาม=>เทคนิคการจัดการเรียนร่วมมือแบบ STAD. หมายถึง

คำตอบ=>การประสบความสำเร็จเป็นทีม

คำถาม=>เทคนิคการจัดการเรียนร่วมมือแบบ TGT. หมายถึง

คำตอบ=>การแข่งขันเป็นทีม

คำถาม=>เทคนิคการจัดการเรียนร่วมมือแบบ TAI. หมายถึง

คำตอบ=>กลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล

คำถาม=>Mind Mapping หมายถึง

คำตอบ=>แผนผังความคิด

คำถาม=>Role Playing เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้อะไร

คำตอบ=>การแสดงบทบาทสมมุติ

คำถาม=>ใครมีบทบาทมากที่สุดในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คำตอบ=>ครูที่ปรึกษา

คำถาม=>กิจกรรมการทดลองพัฒนาทักษะทางด้านใดของนักเรียนมากที่สุด

คำตอบ=>ทักษะด้านการปฏิบัติ

คำถาม=>BBLเป็นการเรียนรู้แบบใด

คำตอบ=>การเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นการเรียนรู้

คำถาม=>Inquiry Method เป็นวิธีการเรียนรู้แบบใด

คำตอบ=>การเรียนรู้แบบสืบค้น

คำถาม=>Discovery Method เป็นวิธีการเรียนรู้แบบใด

คำตอบ=>การเรียนรู้แบบค้นพบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *