หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์ พร้อมบทวิเคราะห์ ที่หลายคนยังไม่รู้!!!

หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์

วิเคราะห์หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการ

เนื่องจากมีข้อสงสัยในการตีความหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการของสถานศึกษา ผมสอบถามไปหลายคน เอาเข้าจริงๆ ไม่มีใครยืนยันได้ชัดเจน จึงขอคำแนะนำหรือข้อคิดเห็นถึงการวิเคราะห์ต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่

วิเคราะห์หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กรกฎาคม 2542)

อ้างถึง หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน้า 301-302 (ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจเวรยาม) มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. กล่าวว่า ในแต่ละผลัดของการจัดเวรรักษาการณ์ ให้มีผู้ตรวจเวร 1 คน โดยให้ผู้ตรวจเวรต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับที่สูงกว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร

ข้อ 5 กล่าวว่า การกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับใดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ หรือผู้ตรวจเวร ให้อยู่ใน ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นจะกำหนดตามความเหมาะสม

ข้อ 10. กล่าวว่า กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีความจำเป็นไม่อาจปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจในการที่จะสั่งการ การอยู่เวรรักษาการณ์ตามความเหมาะสมได้ โดยไม่ให้เกิดผลเสียหายกับงาน และทรัพย์สินของทางราชการหรือหน่วยงาน

จากรายละเอียดดังกล่าว จะเห็นว่าข้อ 4 กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ตรวจเวรต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับที่สูงกว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร

ส่วนข้อ 5 ระเบียบดังกล่าวได้ให้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานสามารถกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับใดเป็นผู้ปฏิบัติน้าที่เวรรักษาการณ์ หรือผู้ตรวจเวรก็จริง แต่เงื่อนไขข้อนี้ได้ถูกกำกับด้วยข้อ 4 ซึ่งสายงานตำแหน่งทางบริหารในโรงเรียนที่สูงกว่าครูก็คือผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการฯ ส่วนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเป็นแต่เพียงตำแหน่งที่แต่งตั้งขึ้นมาในโรงเรียนเท่านั้น ข้าพเจ้ายังไม่พบข้อกฏหมายหรือระเบียบจากหน่วยงานระดับสูงรองรับ แต่หากจะเหมารวมก็เป็นที่เข้าใจและยอมรับได้ ในการที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานจะแต่งตั้งให้ตรวจเวรยาม

ส่วนข้อ 10 กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีความจำเป็นไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจในการที่จะสั่งการ การอยู่เวรรักษาการณ์ตามความเหมาะสมได้ จากรายละเอียดดังกล่าว อำนาจในการใช้ดุลพินิจในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาส่วนราชการหรือหน่วยงานทำได้เพียงการแต่งแตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ เท่านั้น

หากจะอ้างอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารในระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ในการที่จะกระทำการขัดแย้งกับหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก็น่าจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบในที่สุด

ขอบพระคุณบทความจาก สรวง

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *