อยากย้ายทำยังไงดี? ข้อแนะนำวิธีการเขียนคำร้องขอย้ายสำหรับครู

1. คำแนะนำสำหรับการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว.

ขณะนี้คุณจะต้องดำรงตำแหน่งอยู่ในโรงเรียนที่มีอัตราครูเกินเกณฑ์ และ คุณควรเขียนขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่มีอัตรากำลังครูที่ต่ำกว่าเกณฑ์ เท่านั้น (ซึ่งรายชื่อโรงเรียนที่เกินเกณฑ์,พอดีเกณฑ์และต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบุคคลฯได้แจ้งให้ทราบแล้ว) ถ้าทำอย่างนี้คุณก็อาจจะได้รับการพิจารณาให้ย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปยังโรงเรียนที่คุณอยากย้ายไปอยู่ ใหม่ไงละคะ

ข้อควรระวังคือ อย่า ! … เขียนขอย้ายไปโรงเรียนที่มีอัตราครูเกินเกณฑ์ เป็นอันขาดเพราะคุณจะไม่ได้รับการพิจารณาเลย

2. ข้อแนะนำสำหรับการขอย้ายกรณีปกติลงตำแหน่งว่าง

คุณครูทุกคนไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์/พอดีเกณฑ์/ต่ำกว่าเกณฑ์ คุณมีสิทธิ์เขียนขอย้ายได้ทุกคนค่ะ โดยเขียนขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างหรือโรงเรียนที่คาดว่าจะว่าง (แต่โรงเรียนที่คาดว่าจะว่างควรเป็นโรงเรียนที่ขณะนี้มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์ หรือต่ำกว่าเกณฑ์นะคะ)

ข้อแนะนำ..คือ คุณต้องส่งเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ คุณจะได้มีคะแนนรวมสูงเป็นอันดับ 1 ไงคะ

3. ข้อแนะนำสำหรับการขอย้ายสับเปลี่ยน คุณครูที่อยากขอย้ายสับเปลี่ยนมีข้อแนะนำมาฝาก คือ โรงเรียนของคุณจะต้องมีอัตรากำลังครูไม่เกินเกณฑ์ และคุณต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 12เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ(สำหรับครูสายงานการสอน) ถ้าเป็นสายผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ

และเมื่อส่งคำร้องขอย้ายแล้ว ควรเก็บสำเนาไว้ที่ตนเอง 1 ชุดนะคะ มีข้อสงสัย….กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ ยินดีให้คำแนะนำค่ะ

https://www.gotoknow.org/posts/117936

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *