เกมและการเล่นเกม ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ

การเป็นผู้นำเกม
การเป็นผู้นำเกม หมายถึง ศิลปะต่างๆ ของที่จะทำให้ผู้อื่นสนุกสนาน จากเกม และทักษะทางกีฬาให้มากที่สุดที่จะมากได้ ซึ่งลักษณะต่างๆ พอประมวลได้ดังนี้
1. ตระหนักและเข้าใจเรื่องความสนุกสนานร่าเริงของชีวิตและศิลปในการดำเนินชีวิตแตะละบุคคล
2. ต้องเป็นผู้กระตือรือร้นในหน้าที่การงาน อันจะทำให้ทุกคนกระตือรือร้นอยากร่วมในกิจกรรมด้วย
3. มีอารมณ์ขัน ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ จะทำให้ผู้เข้าร่วมสนุกสนานเต็มที่ แต่มิได้หมายความว่าขันไปเสียหมด ไม่สมเหตุสมผลและไม่แสดงลักษณะเคร่าเครียดจนเกินไป
4. มีอารมณ์มั่นคง ต้องอดทนต่อการกระทำผิดๆ และถูกๆ ของผู้เข้าร่วมและมีความพยายามช่วยแก้ไขให้ถูกวิธีและเกิดความสนุกสนานในที่สุด
5. ต้องเป็นคนสุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะเสมอ
6. พยายามมองผ่านความผิดเล็กๆ น้อยๆ ไปเสียบ้าง คือไม่พยายามจู้จี้ในความผิดเล็กๆ น้อยๆ ของผู้เข้าร่วม เพราะจะทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเบื่อหน่าย
7. มีสุขภาพและพลานามัยดีทั้งทางกายและทางจิต
8. มีลักษณะนิสัยเป็นมิตรต่อทุกคน
9. มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ให้ความยุติธรรมกับทุกคน
10. ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง
11. ต้องเป็นผู้รับการบริการและอยากเห็นบุคคลอื่นมีความสุข สนุกสนาน
12. รู้จักแก้ปัญหาและเข้าใจความรู้สึกของแต่ละบุคคล
13. เป็นผู้หาความรู้อยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะในวงนันทนาการและพลศึกษา
14. มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

(ภาพประกอบจากAssumption College English Program)

เกมและการเล่นเกม ลูกเสือ

การสอนและการเป็นผู้นำเกม
ในการสอนเกมนั้น ต้องสอนให้เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจในทักษะเบื้องต้นและได้เกิดผลตามมาดังนี้
1. การจัดพวก ก่อนอื่นผู้สอนนั้นต้องรู้ว่าเกมนั้นเล่นได้ กี่คน การจัดชั้นเรียนควรเป็นแบบใดจึงจะได้ผลดีที่สุด ทั้งนี้ต้องจัดให้เรียบร้อยและรวดเร็วโดยไม่เสียเวลา
2. การอธิบายวิธีการเล่น ผู้สอนต้ออธิบายวิธีการเล่นของแต่ละเกม ด้วยคำพูดที่ชัดเจน ชัดถ้อยชัดคำ กะทัดรัดไม่ช้าไม่เร็ว
3. การสาธิตการเล่น เมื่อผู้สอนอธิบายวิธีการเลนเสร็จแล้ว บางเกมเด็กไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง ผู้สอนจะต้องทำการสาธิตการเล่นให้ทุกคนได้เห็นได้เข้าใจ และการสาธิตนั้น ควรจะกระทำอย่างช้าๆ หรืออาจสาธิตไปพร้อมๆ กับคำอธิบายด้วยก็จะเป็นการดี
4. การปฏิบัติ เมื่อเด็กเข้าใจวิธีการเล่นแล้วให้เด็กเล่นเกมนั้นๆ ตามที่ได้อธิบายสาธิตไปแล้ว การให้เล่นหรือปฏิบัตินั้น ควรให้เวลาพอสมควร ไม่น้อยหรือนานเกินไป จะทำให้เบื่อหน่าย การปฏิบัตินั้นครูต้องดูแลให้ทั่วถึงและถูกต้องให้มากที่สุด
4.1 ต้องให้เหมาะสมกับเพศของเด็ก
4.2 ต้องให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในระดับชั้น
4.3 ต้องให้ทักษะกับเด็กทุกด้าน
4.4 ต้องให้เหมาะสมกับเวลา ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป
4.5 ต้องให้เหมาะสมกับสถานที่ที่มีอยู่
4.6 ต้องให้ทั้งความสนุกสนาน ร่าเริง และทักษะทางด้านกีฬาด้วย
4.7 ต้องให้มีการแข่งขันด้วย
4.8 ต้องให้สมดุลกับจำนวนนักเรียน

การจัดอุปกรณ์ในการสอน
1. ต้องให้เหมาะสมกับวัยและระดับของเด็ก
2. ต้องมีจำนวนเพียงพอ
3. ต้องปลอดภัยใช้การได้เสมอ ไม่ชำรุด
4. ต้องมีหลายชนิดและเหมาะสมกับกิจกรรมที่สอน

ข้อคำนึงในการสอนเกม
1. ต้องเตรียมเกมให้เพียงพอและเหมาะสมกับเวลา
2. ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพรียง
3. ใช้ภาษาง่ายๆ สั้นๆ เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
4. ต้องคิดก่อนว่าเกมนั้น จะให้ทักษะอะไรกับเด็ก
5. ต้องสอนให้เหมาะสมกับเวลา
6. ควรหาเกมที่สอนที่ให้โอกาสเด็กฝึกทักษะการเป็นผู้นำที่ดีไปด้วย
7. การสอนควรหัดเด็กให้รับผิดชอบในหน้าที่
8. การสอนควรมีคำชมเชย เมื่อมีการทำดี และตักเตือนเมื่อกระทำบกพร่อง
9. การสอนต้องให้ทั่วถึง ให้เด็กทุกคนได้เล่นได้เรียนไม่ว่าในลักษณะเช่นไร
10. ควรสำรวจความบกพร่องชั่วโมงที่แล้ว และแก้ไขก่อนสอนในชั่วโมงต่อไป

ข้อควรคำนึง ในการนำเกมไปใช้กิจกรรม
1. ผู้นำเกม ควร “อิน” กับการเล่นเกม เพราะเมื่อผู้นำเกมรู้ลึกสนุก ซึ่งแสดงออกได้ทางรอยยิ้ม แววตา และท่าท่าที่ตั้งใจจะเล่นเกมแล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอยากมีส่วนร่วมและเกิดอารมณ์สนุกตามไปด้วย
2. ผู้นำเกม ควรใช้จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นตัวเลือกอันดับแรกในการเลือกเกม และควรเริ่มจากเกมที่ผู้เข้าร่วมรู้ลึกสะดวกใจในการเล่น เช่น เกมที่ให้พูดถึงตัวเอง เกมที่ใช้การสัมผัสบริเวณมือ ไหล่ จากนั้น จึงพัฒนาสัมพันธภาพของผู้เข้าร่วมให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยใช้เกมที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัส สบตา และพูดคุยกันเป็นต้น
3. ผู้นำเกม ควรชวนคุยด้วยการเกริ่นนำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมคลายความ เคอะเขินในการร่วมเล่น เช่น “ก่อนจะมาเล่นเกมด้วยกัน ดิฉัน/ผม ทราบว่าทุกคนคือผู้เชี่ยวชาญในการทำกิจกรรมเกมเป็นอย่างยิ่ง แต่เพื่อความสนุกสนานร่วมกัน จะขอความร่วมมือจากทุกท่าน ดังนี้ ถ้าถามว่า “ เคยเล่นเกม……………..(ชื่อเกม) นี้ ไหม “ ทุกคนต้องตอบว่า “ ไม่เคย “ และถ้าถามทุกคนว่า “ อยากเล่นเกม ( ชื่อเกม ) นี้ไหม “ แม้นว่า ทุกท่านจะไม่เคยเล่นแต่ ทุกท่านจะต้องตอบว่า “ อยากเล่น “
4. ผู้นำเกม ควรเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่ เช่น จัดห้องให้มีพื้นที่โล่งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เล่นเกมอย่างสะดวก และควรเตรียมอุปกรณ์ เช่นเชือก นกหวีด เทปเพลง เครื่องเสียง และภาพประกอบต่างๆ ไว้ล่วงหน้า

5. ผู้นำเกม ควรฝึกการบอกคำสั่งที่กระชับ ชัดเจน และเป็นลำดับ ขั้นตอน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเข้าใจตรงกัน และทำตามคำสั่งอย่างไม่สับสน
6. ผู้นำเกม ควรสังเกตอารมณ์และท่าทีของผู้เข้าร่วมตลอดเวลาที่นำเกม รวมทั้งมีความยึดหยุ่น เช่น พยายามชักชวนให้คนที่ไม่ค่อยแสดงออกให้มีส่วนร่วมมากขึ้น หรือถ้าสังเกตคนที่ตั้งครรภ์ เจ็บป่วย หรือมีท่าทีรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเล่นเกม ก็ไม่ควรเช้าชี้ผู้นั้น เป็นต้น
ประเภทของเกม
1. เกมเตรียมความพร้อม
2. เกมทำความรู้จักกัน
3. เกมตกลงกติกาเรียนรู้ร่วมกัน
4. เกมกระตุ้นความไว ไหวพริบ
5. เกมพัฒนาทักษะการฟัง
6. เกมแบ่งกลุ่ม

 

เกมและการเล่นเกมลูกเสือสามัญ

กมทดสอบความแม่นยำ

หาคู่

วิธีเล่น
1. ให้ลูกเสือยืนเป็นวงกลม ๒ วงซ้อนกัน โดยยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วจำไว้ว่าคู่ของตอนคือใคร
2. ให้วงกลมทั้งสองทำขวาหัน แล้วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง (เปิดเกมวิทยุหรือให้ลูกเสือร้องเพลงง่ายๆ ตามที่ผู้กำกับกำหนด)
3. เมื่อผู้กำกับเป่านกหวีด ให้ลูกเสือเข้าหาคู่ของตนเอง เมื่อเจอแล้วให้จับมือนั่งลงคู่ที่หาคู่ช้าที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขัน เสร็จแล้วเริ่มใหม่
4. คู่ที่เหลือเป็นคู่สุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ

ลอดอุโมงค์
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสืออกเป็นหมู่ ยืนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งที่เส้นเริ่มการเล่น ให้ลูกเสือคนแรกของแต่ละหมู่ไปแตะเส้นกลับตัว ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นเริ่มประมาณ ๒๐ เมตร แล้ววิ่งกลับมาที่เส้นเริ่ม เมื่อถึงหมู่ของตัวเองให้คุกเข่าลงแล้วคลานไปในระหว่างขาของหมู่ตนเองเมื่อพ้นแล้วรีบยืนและยกมือขึ้น ลูกเสือคนต่อไปก็ออกวิ่งไปที่เส้นกลับตัวทันที แล้วทำเหมือนคนที่๑ คนครบคนในหมู่ การตัดสิน หมู่ใดทำครบทุกคนก่อนเป็นผู้ชนะ

รถไฟด่วน
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง มือแตะบ่าลูกเสือคนข้างหน้าเริ่มเล่นให้ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า วิ่งไปจนคนสุดท้ายผ่านเส้นชัย การตัดสิน หมู่ใดผ่านเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

วิ่งเปี้ยววงกลม
วิธีเล่น
เขียนวงเกลมให้ใหญ่และลากเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลยออกนอกวง แบ่งผู้เล่นออกเป็น๒ พวก เท่าๆกัน ให้ยืนรอบวงกลมพวกละครึ่งวง หันหน้าออกนอกวง เริ่มเล่นโดยให้ผู้เล่นคนแรกซึ่งอยู่ที่เส้นของแต่ละหมู่ออกวิ่งไปรอบๆวงกลม หันด้านซ้ายให้วงกลมมือถือผ้าหรือคธา เมื่อครบรอบให้ส่งผ้าให้คนที่๒ ซึ่งจะต้องทำเช่นเดียวกัน คือ วิ่งรอบและส่งให้คนที่ ๓ ในขณะที่วิ่งทุกคนต้องอยู่ประจำที่ของตน

สวัสดี
วิธีเล่น
วิธีที่๑ แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ๆ ละเท่าๆกัน ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอนลึก หันหน้าไปทางผู้กำกับเมื่อเริ่มให้คนที่๑ของแต่ละหมู่กลับหลังหัน พบกับคนที่๒ แล้วกล่าวคำ “สวัสดี” ทำความเคารพและจับมือกัน คนที่๒ เมื่อทำกับคนที่๑ แล้วก็กลับหลังหันมาพบกับคนที่๓ แล้วกล่าวคำ “สวัสดี” ทำความเคารพและจับมือกัน ทำไปเช่นนี้จนหมดแถว หมู่ใดเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ
วิธีที่๒ ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอน หัวหน้าไปทางเดียวกัน โดยให้คนหัวแถวเป็นหัวหน้าจากหัวหน้าตรงไปข้างหน้าประมาณ ๘หลา ทำเครื่องหมายไว้ให้ตรงกับหมู่ของตน เมื่อเริ่มเล่นหัวหน้าวิ่งไปที่เครื่องหมายนั้น แล้วกลับหลังหันพร้อมกับกล่าวคำว่า “สวัสดี” และทำความเคารพแบบลูกเสือทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนหมดแถวหมู่ใดเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ
วิธรที่๓ ให้ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม หันหน้าเข้าศูนย์กลางทุกคน ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นคนเริ่มต้นวิ่งรอบวงกลมด้านนอกไปแตะหลังผู้ที่ยืนเป็นวงกลมคนใดคนหนึ่งคนที่ถูกแตะต้องออกวิ่งสวนทิศทางกับคนแรก เมื่อวิ่งไปพบกันที่ใดให้ทำวันทยหัตถ์และจับมือเขย่าพร้อมกับกล่าวคำ “สวัสดี” ดังๆ แล้วปล่อยมือชิงกันวิ่งเข้าที่ ผู้ใดเข้าที่ไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นใหม่

ผู้วิเศษ
วิธีเล่น
เลือกลูกเสือออกมา ๓-๔ คน สมมุติว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อแตะถูกผู้ใดแล้ว คนนั้นจะต้องกลายเป็นหินยืนอยู่กับที่ สำหรับคนอื่นๆ ต้องพยายามหนีในเขตที่กำหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้
การตัดสิน
1. เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็นหิน เป็นผู้ชนะ
2. การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่ หมู่ใดเหลือผู้เล่นที่ไม่โดนแตะมากเป็นทีมชนะ

นักโทษแหกคุก
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือเป็น๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นนักโทษที่หลบหนี อีกฝ่ายหนึ่งเป็นตำรวจขีดวงกลมทำเป็นคุก เริ่มเล่นตำรวจไล่จับนักโทษมาเข้าคุก แล้วมีคนมาเฝ้า นักโทษก็สามารถมาช่วยเพื่อนได้ โดยฉุดออกจากวงกลม การเล่นผลัดกัน ใครจับนักโทษได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ ตามกำหนดเวลา

เรียงตัวอักษร
วิธีเล่น
1. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ แจกบัตรอักษรให้หมู่ละ๑ ชุด
2. ให้ลูกเสือแข่งขันกันเรียงบัตรอักษรให้เป็นข้อความว่า “ทำดีที่สุด” หมู่ใดเรียงเสร็จก่อนและถูกต้องถือว่าชนะ

บนบกบนน้ำ
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือเข้าแถวรูปวงกลม ผู้กำกับยืนตรงกลาง เมื่อผู้กำกับพูดดังๆ ว่า “บนบก” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดมาข้างหน้า ถ้าผู้กำกับพูดว่า “บนน้ำ” ให้ลูกเสือกระโดดถอยหลังกลับที่เดิม ถ้าใครกระโดดผิด ผู้นั้นตายต้องมาอยู่กลางวง แต่ถ้าผู้กำกับพูดซ้ำกับที่พูดก่อนลูกเสือทุกคนต้องยืนนิ่งๆ จะกระโดดอย่างใดไม่ได้ทั้งสิ้น ถ้าใครขยับตัวก็ตายเช่นกัน ทำเช่นนี้จนผู้กำกับเห็นสมควรหรือทำจนเหลือคนสุดท้าย แสดงว่าคนนั้นเก่งมีประสาทดีทุกคนกล่าวชมเชยให้เป็นผู้ชนะ

เกมกู้ระเบิด

ตามผู้นำ
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เลือกหัวหน้าคนหนึ่ง ผู้เป็นหัวหน้าจะทำกิริยาท่าทางต่างๆ เช่น วิ่ง เดิน กระโดด หัวเราะ ร้องไห้ คนอื่นๆ จะต้องทำตามทุกอย่าง
การตัดสิน
1. ผู้ที่ไม่สามารถทำตามหัวหน้าได้ ต้องออกจากการแข่งขัน
2. ผู้ชนะคือผู้เล่นที่อยู่ในแถวนานที่สุด

เชื้อโรคติดต่อ
วิธีเล่น
1. เขียนวงกลมรัศมีพอสมควรให้คนอยู่ในวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบๆ วงได้
2. ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชื้อโรค วิ่งรอบๆวงกลม
3. ลูกเสือที่อยู่ในวงกลมอย่าให้เชื้อโรคแตะถูกตัวได้ ใครถูกแตะต้องออกไปเป็นเชื้อโรค

ทำตรงกันข้าม
วิธีเล่น
เลือกผู้นำมา๑คน โดยให้ผู้นำทำท่าทางต่างๆ ผู้เล่นคนอื่นนั้นจะต้องทำตรงกันข้ามกับผู้ที่นำทำ เช่น ผู้นำหัวเราะ—ลูกเสือทุกคนต้องร้องไห้ ผู้นำนั่งลง—ลูกเสือต้องยืนขึ้น ผู้นำก้าวเท้าซ้าย—ลูกเสือก้าวเท้าขวา การทำจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ
การตัดสิน ลูกเสือที่ทำตามผู้นำหรือทำช้า จะต้องออกจากการแข่งขัน หรือเปลี่ยนมาเป็นผู้นำ

เดินกระดาษ
วิธีเล่น
ที่สนามมีเส้นเริ่มและเส้นกลับตัว ห่างกันประมาณ ๑๕ เมตร ลูกเสือจับคู่กันไว้ยืนที่เส้นเริ่ม แต่ละคู่จะถือกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้๒ แผ่น ซึ่งมีขนาดกว้างที่จะใช้เท้าวางได้อย่างสบาย ขนาด๑ ตารางฟุต การแข่งขันเริ่มโดยให้ลูกเสือคนหนึ่งเดินไปที่เส้นชัยโดยไม่มีการเหยียบดิน ให้เดินไปบนกระดาษที่ลูกเสือถือกระดาษเป็นคนนำไปวางไว้กระดาษแผ่นหนึ่งจะวางเท้าได้เพียงเท้าเดียวเท่านั้น เมื่อถึงเส้นกลับตัวให้เปลี่ยนกันบ้างโดยคนที่เดินครั้งแรกเปลี่ยนมาเป็นผู้วางกระดาษ คนที่วางกระดาษครั้งแรกก็เป็นผู้เดิน โดยเดินกลับมาที่เส้นเริ่ม
การตัดสิน
1. ลูกเสือที่ทำหน้าที่เดินจะเหยียบดินไม่ได้ ถ้าเหยียบดินถือว่าแพ้ทันที
2. ในกรณีที่กระดาษขาดจะไม่มีการเปลี่ยนให้
3. คู่ที่กลับมาถึงเส้นเริ่มก่อนเป็นผู้ชนะ

วิ่งแตะเสา
วิธีเล่น
1. แบ่งลูกเสืออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง และให้ตัวแทน๑ คนไปยืนตรงข้ามกับคนแรกของกลุ่ม และห่างกัน๑๕ เมตร
2. เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มให้คนแรกรีบไปแตะตัวแทนซึ่งสมมุติว่าเป็นเสา แล้วรีบวิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไป
3. คนต่อไปจะเริ่มออกวิ่งเมื่อได้แตะมือกับผู้ที่วิ่งกลับมา
การตัดสิน แถวใดทำเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ

มังกรกินหาง
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น๓-๔ แถว จับเอวต่อกันเป็นแถว คนที่ยืนอยู่หัวแถวเป็นปากมังกร คนที่ปากมังกรพยายามไล่จับคนท้ายแถวของมังกรตัวอื่นๆ ถ้าแถวใดถูกจับได้ก็ต้องต่อกัน ในที่สุดจะมีแถวเดียวเป็นมังกรหางยาวแล้วหัวมังกรไล่จับหางมังกรของตัวเอง
การตัดสิน หัวมังกรจะต้องไล่จับหางมังกรของตัวเองให้ได้ การเล่นเกมนี้จึงสิ้นสุดลง

นำทาง
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือคนหนึ่งปิดตาไว้แล้วนำของที่เตรียมไว้ไปซ่อนยังจุดๆ หนึ่งต่อจากนั้นให้คนที่ปิดตานั้นเปิดตาและออกค้นหาว่าของนั้นซ่อนอยู่ที่ไหน ลูกเสือคนอื่นจะบอกทิศทางของสิ่งของนั้นได้โดยพูดเพียงว่า ซ้าย ขวา หน้า หลัง ของสิ่งของนั้นให้กับผู้ค้นหา
การตัดสิน ผู้ค้นหาจะต้องเดินไปตามทิศทางที่ลูกเสือบอกจนกว่าจะค้นพบสิ่งของนั้นแล้วก็เปลี่ยนคนอื่นเข้ามาหา
ของบ้าง

ไฟฟ้าช๊อต
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น๒ ทีมเท่าๆกัน ลูกเสือทั้งสองทีมเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งห่างกันเล็กน้อย เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มให้คนหัวแถวหันตัวเอามือไปแตะหัวไหล่คนที่๒ คนที่๒ ก็หันตัวเอามือไปแตะไหล่คนที่๓ต่อไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้ายให้ร้องว่า “โอ๊ย”
การตัดสิน ทีมที่ร้อง “โอ๊ย”ก่อนเป็นทีมชนะ

หนูกับแมว
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือทำเป็นวงกลมโดยจับมือกันไว้ เลือกลูกเสือ๑ คน คนหนึ่งเป็นแมวอยู่ในวงกลม อีกคนหนึ่งเป็นหนูอยู่นอกวงกลม เริ่มเล่นโดยแมวต้องพยายามออกจากวงกลมให้ได้เพื่อจับหนู ลูกเสือที่ทำวงกลมต้องพยายามเกาะมือกันไว้ให้แน่น และป้องกันไม่ให้แมวออกมา
การตัดสิน แมวสามารถออกจากวงกลมและจับหนูได้ ก็เปลี่ยนลูกเสือที่เป็นแมวและหนูใหม่

ทายใจ
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น ๒ แถวเท่าๆกัน แล้วเข้าแถว๒ แถวหน้ากระดานหันหลังชนกัน เริ่มโดยให้ลูกเสือที่หนึ่งเป็นหลักจะหันหน้าไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ เมื่อได้รับสัญญาณให้หันหน้า ลูกเสือแถวที่๒ จะต้องทายใจแถวที่หนึ่งที่เป็นคู่ของตนเอง
ให้ได้ว่าจะหันหน้าไปทางซ้ายหรือขวา และจำทำทันทีพร้อมกันเมื่อได้รับสัญญาณให้เล่น ขณะหันหน้าไปให้ออกเสียงร้อง “จ๊ะเอ๋” ไปด้วย ถ้าทำลูกเสือแถวที่สองทายใจลูกเสือแถวที่หนึ่งถูก คือหันหน้าไปเจอกันพอดี ลูกเสือแถวที่หนึ่งต้องออกจากการแข่งขัน แต่ถ้าหันหน้าไปไม่เจอ ลูกเสือแถวที่สองต้องออกจากการแข่งขัน เริ่มเล่นใหม่โดยให้ลูกเสือแถวที่สองเป็นหลักบ้าง สลับกันไปเรื่อยๆ
การตัดสิน ลูกเสือที่เหลือคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ

หัวเราะ
วิธีการเล่น
ให้ลูกเสือทุกคนยืนเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง เมื่อลูกเสือคนหนึ่งออกมายืนหันหน้าเข้าแถว แล้วให้แสดงท่าทางต่างๆ ที่จะยั่วให้ผู้ที่อยู่ในแถวหัวเราะ ผู้ที่อยู่ในแถวต้องไม่อยู่ในลักษณะที่ใบหน้าเปลี่ยนแปลง คือไม่ยิ้มหรือหัวเราะตามลูกเสือคนนั้น
การตัดสิน ลูกเสือในแถวที่แสดงใบหน้าหัวเราะหรือยิ้ม ต้องออกมาช่วยคนหน้าแถวและทำท่าทางให้แถวหัวเราะหรือยิ้ม เกมนี้จะเล่นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเหลือคนสุดท้าย

บอลประหลาด
วิธีเล่น
ให้ผู้เล่นแต่ละคนอยู่ในท่าทางต่างๆกัน เช่น ยืน๒ขา ยืนขาเดียว นั่งคุกเข่า นอนหงาย นอนคว่ำ เป็นรูปวงกลม ให้ผู้เล่นส่งลูกบอลให้กันโดยมีผู้เล่นอีกคนเป็นลิงยืนอยู่กลางวงกลมคอยชิงลูกบอลจากผู้ส่ง
การตัดสิน ถ้าลิงสามารถแย่งลูกบอลได้ผู้ที่จับลูกบอลเป็นคนสุดท้ายจะต้องออกมาเป็นลิงแทนแล้วเริ่มเล่นใหม่

เตะบอลขาเดียว
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น ๔ทีม ละ ๕คน เข้าแถวตอนเรียงหนึ่งทั้ง๔ แถวอยู่ที่เส้นเริ่ม ห่างจากเส้นเริ่มไป๕ เมตร จะทำเครื่องหมายไว้ ๔จุด ตรงหน้าของลูกเสือแต่ละแถว คนแรกของทีมจะมีลูกบอลไว้ เมื่อมีสัญญาณเริ่มแข่นขันให้คนที่๑ ของทุกแถววางลูกบอลลงกับพื้น เขย่าเท้าซ้ายหรือขวาขึ้น แล้วใช้เท้าที่อยู่กับพื้นเตะหรือเลี้ยงลูกบอลไปที่เครื่องหมายข้างหน้า เมื่อถึงก็เลี้ยงลูกอ้อมเครื่องหมายและกลับมาที่เดิมส่งให้คนที่๒ เล่นต่อไป ลูกเสือคนที่๒ จะเล่นบอลได้ก็ต่อเมื่อลูกบอลและลูกเสือคนแรกถึงเส้นเริ่มแล้วจึงจะออกได้ การเล่นจะดำเนินไปจนครบ
การตัดสิน 1. ลูกเสือคนใดเคลื่อนที่๒ เท้า ถือว่าทีมของลูกเสือคนนั้นแพ้ทันที
2.ทีมใดที่ลูกบอลและผู้เล่นคนสุดท้ายถึงเส้นเริ่มก่อนเป็นผู้ชนะ

จับข้ามแม่น้ำ
วิธีเล่น
ขีดเส้นขนาน๒ เส้นบนพื้นสนามห่างกันประมาณ ๕๐ เซนติเมตร เส้น๒ เส้นนี้เปรียบเสมือนสายน้ำ แต่ละด้านของเส้นขนาน๒ เส้นนี้ ขีดเส้นอีก๑ เส้น ขนานกันห่างประมาณ๕ เมตร ซึ่งเปรียบเสมือนฝั่งน้ำ แบ่งลูกเสือออกเป็น๒ ทีมๆ ละเท่าๆ กัน หันหน้าเข้าหากัน ยืนเหยียบเส้นแม่น้ำ เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มแข่งขัน ลูกเสือแต่ละข้างต้องพยายามดึงและจับลูกเสือฝ่าตรงข้ามให้ได้พร้อมกับลากขึ้นมาไว้บนฝั่งแม่น้ำของตนเองผู้ที่ถูกจับไว้บนฝั่งของฝ่ายตรงข้ามสามารถจะได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายของตัวเอง โดยที่ฝ่ายตนเองว่ายน้ำ (วิ่ง) ข้ามฝั่งมาดึงลูกเสือฝ่ายตนกลับ ลูกเสืออีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องป้องกันไว้และพยายามจับฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด

กลั้นหายใจ
วิธีเล่น
ลูกเสือยืนเป็นวงกลม ให้ลูกเสือคนหนึ่งสูดลมหายใจเข้าไปเต็มที่กลั้นไว้แล้ววิ่งรอบวงโดยไม่หายใจ ขณะวิ่งให้นับ ๑,๒,๓- ไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่วิ่งผ่านลูกเสือที่ยืนเป็นวงกลมและแตะข้างหลังด้วย อาจจะให้วิ่งพร้อมกันหลายๆ คนก็ได้ หลังจากนั้นจึงขยายวงกว้างขึ้นอีกเรื่อยๆ
การตัดสิน ลูกเสือคนใดวิ่งได้ครบรอบโดยไม่หายใจเลยเป็นผู้ชนะ

นกบิน
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือทุกคนยืนกางแขนออกด้านข้าง ระดับเดียวกับไหล่ ลูกเสือคนหนึ่งเป็นผู้ออกคำสั่ง ถ้าออกคำสั่ง “นกบิน” ลูกเสือทุกคนต้องขยับแขนขึ้นลงในลักษณะคล้ายปีกนก แต่ถ้าออกคำสั่งเป็นอย่างอื่นที่ไม่สามารถจะบินได้เช่น “ช้างบิน” ทุกคนก็ไม่ต้องขยับขึ้นลง
การตัดสิน ลูกเสือคนใดที่ขยับแขน เมื่ออกคำสั่งในสิ่งที่บินไม่ได้ต้องออกจากการแข่งขันคนที่อยู่คนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ

ซิบ—แซบ
วิธีเล่น
ทุกคนนั่งเป็นวงกลม มีลูกเสือคนหนึ่งอยู่ตรงกลาง ลูกเสือที่อยู่ในวงกลมต้องพยายามจำชื่อ นามสกุลของผู้ที่อยู่ทางขวาและซ้ายมือให้ได้ ผู้ที่อยู่ตรงกลางจะเดินไปรอบๆ วงกลม แล้วชี้มือไปยังลูกเสือคนหนึ่ง แล้วพูดว่า “ซิบ” พร้อมกับนับ “๑-๒-๓-๔-๕” ผู้ที่ถูกชี้ต้องบอกชื่อ—นามสกุล ของผู้ที่อยู่ทางซ้ายมือ ถ้าพูดว่า “แซบ” พร้อมกับนับ “๑-๒-๓-๔-๕” คนนั้นก็ต้องบอกชื่อ—นามสกุลของผู้ที่อยู่ทางขวามือ
การตัดสิน
1. ลูกเสือที่ถูกชี้ต้องบอกชื่อ–นามสกุล ให้ครบก่อนที่จะนับถึง๕
2. ถ้าบอกผิด หรือบอกช้า หรือนึกไม่ออกต้องเปลี่ยนมาอยู่กลางวงกลมคอยเป็นผู้ชี้ต่อไป

เดาอาชีพ
วิธีเล่น
ผู้เล่นแต่ละคนจะบอกการทำงานที่เขาคิดขึ้นโดยไม่บอกอะไร เพียงแต่บอกถึงเครื่องมือใช้ในการประกอบอาชีพนั้นว่ามีอะไรบ้าง แล้วให้ผู้เล่นอื่นทายว่าอาชีพที่เขาทำคืออะไร
การตัดสิน ผู้เล่นที่ตอบผิด จะถูกนำออกมาทำกิจกรรมตามที่กลุ่มต้องการ

แข่งหุ่น
วิธีเล่น
ที่สนามมีเส้นเริ่มและเส้นชัย ห่างกัน ๓๐ เมตร ผู้เล่นทุกคนยืนพร้อมที่เส้นเริ่มเลือกผู้เล่นคนหนึ่งเป็นผู้นำ หลับตาพร้อมกับนับ๑-๘ ผู้เล่นทุกคนวิ่งไปที่เส้นชัยทันที เมื่อผู้นำนับถึง ๘ จะลืมตาขึ้น ผู้เล่นทุกคนจะหยุดวิ่ง และอยู่ในลักษณะนั้นคล้ายหุ่น ถ้าผู้นำเห็นผู้เล่นคนใดขยับตัว ผู้เล่นคนนั้นต้องออกจากการแข่ง ผู้นำหลับตาใหม่ และนับ๗-๘ ใหม่ ผู้เล่นก็วิ่งต่อไป ทำเช่นนี้ไปจนกระทั่งผู้เล่นถึงเส้นชัย
การตัดสิน ผู้เล่นที่วิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ9

การแข่งเรือบก
วิธีเล่น
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู่ๆ แต่ละหมู่หรือแถวห่างกัน ๒ ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่หรือแถวนั่งเอามือจับเอวคนข้างหน้า
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเส้นที่กำหนดด้วยการกระโดดพร้อมๆกัน โดยไม่ให้มือหลุดจากเอวหรือแถวขาด แถวใดถึงเส้นที่กำหนดก่อนเป็นผู้ชนะ
อุปกรณ์ ปูนขาวโรยเส้น หรือใช้ไม้พลองวางในเส้นที่กำหนด

เรือกรรเชียง
วิธีเล่น
ให้แต่ละหมู่ยืนคล่อมไม้พลอง ให้คนหน้าสุดหันหน้าเข้าหาคนอื่นๆ ให้ทุกคนจับไม้พลองไว้ การเคลื่อนที่เคลื่อนถอยหลังคนหนึ่งเป็นคนตีกรรเชียง คนหัวแถวเป็นคนถือท้าย หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

วิ่งอลวน
วิธีเล่น
ลูกเสือทุกคนนั่งเป็นวงกลมมือกอดอก แต่ละคนห่างกัน ๑ ช่วงแขน เลือกลูกเสือออกมาสองคน คนหนึ่งเป็นคนไล่ อีกคนหนึ่งเป็นคนหนี เริ่มการเล่น คนไล่ต้องวิ่งจับคนหนีให้ได้ การหนีจะอยู่ภายในวงกลมหรือวิ่งหลบหลีกในระหว่างผู้ที่นั่งอยู่ เมื่อไม่ต้องการหนีให้วิ่งไปข้างหน้าผู้ที่นั่งอยู่รอบวงกลมคนใดคนหนึ่ง ผู้ที่ถูกคนหนีนั่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้ไล่ทันที คนไล่เดิมจะกลายเป็นคนหนีต่อไป
การตัดสิน ลูกเสือที่เป็นหนีคนใดถูกจับได้ต้องออกจากการแข่งขัน เลือกลูกเสือคนใหม่ขึ้นมาแทนคนหนีต่อไป

ขึ้นเขาลงห้วย
วิธีเล่น
ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก ระยะระหว่างหมู่ ๓ ก้าว ระยะต่อ ๕ ก้าว ให้คนสุดท้ายรองนายหมู่ยืนตรง คนต่อมายืนก้มหลัง คนถัดไปยืนถ่างขา (สลับเรื่อยๆ ไปจนถึงหัวแถว)
เมื่อสัญญาณเริ่ม ให้รองนายหมู่เป็นผู้วิ่ง ข้ามคนที่อยู่ข้างหน้า แล้วมุดคนที่อยู่ถัดไป เมื่อไปถึงหัวแถว ก็ยกมือขึ้นให้สัญญาณ คนท้ายแถวจะเป็นผู้วิ่ง จะมุดหรือกระโดดก่อนสุดแต่คนที่อยู่ข้างหน้าจะยืนในท่าใด
การตัดสิน หมู่ใดหมดก่อน และนั่งลงก่อนจะชน

เกมขี่ม้าวงกลม
วิธีเล่น
1. จัดผู้เล่นนั่งเป็นหมู่ เป็นรูปวงกลม ทุกคนหันหน้าไปตามเข็มนาฬิกา
2. เมื่อสัญญาณเริ่ม ให้รองนายหมู่วิ่งไปหานายหมู่ แล้วกระโดดขี่หลังนายหมู่นายหมู่แบกวิ่งวนไปตามเข็มนาฬิกา รอบวงกลม๑รอบคนถึงที่เดิม (ที่นายหมู่)
3. รองนายหมู่ ลงจากหลังนายหมู่ แล้วทำหน้าที่แบกคนต่อไป (คนที่อยู่หลังนายหมู่) วิ่งวนไป๑ รอบ แล้วนำมาส่งที่เดิม รองนายหมู่นั่งแทนที่คนที่๒
4. คนที่๓ ทำหน้าที่แบกคนที่๔ หมุนเวียนกันไปตามลำดับจนหมด
5. ผู้กำกับตรวจความเรียบร้อย ประกาศผล

หาทิศ
วิธีเล่น
ผู้เล่นเข้าแถวตอนลึกตามจำนวนหมู่ ขีดเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ๘ เมตร นำเข็มทิศวางไว้ กระดาษแข็งตีเส้นตามทิศ ๘ ทิศ ฝาขวดอัดลมเขียนตัวเลขเป็นมุมต่างๆ ๘มุม (45,90,135,180,225,270,315และ0) เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้นายหมู่หันเข็มทิศให้ตรงทิศเหนือแล้วหยิบฝาขวดน้ำอัดลมอันหนึ่งวาง ลงบนกระดาษ ให้ตรงมุมตามองศาที่กำหนด แล้ววิ่งกลับที่ไปสัมผัสมือคนที่๒ คนที่๒ หยิบฝาน้ำอัดลม๑ อัน ดูจำนวนองศา แล้ววางไว้ตามมุมที่กำหนด เสร็จแล้ววิ่งไปสัมผัสมือคนที่๓ ทำต่อไปครบ ๘ทิศ (ถ้าผู้เล่นไม่ครบ๘คน ให้เล่นซ้ำคนแรกใหม่)
การตัดสิน หมู่ใดถูกต้องมากที่สุดชนะ

แข่งขันเขียนชื่อสถานที่ที่สำคัญ
วิธีเล่น
1. แจกกระดาษให้หมู่ละ 1 แผ่น
2. ให้ลูกเสือแต่ละคนเขียนชื่อสถานที่บริการสาธารณะ สถานที่น่าสนใจหรือสำคัญและสถานที่ราชการที่ลูกเสือรู้จักอย่างน้อยคนละ 1 ชื่อ ลงในกระดาษ นายหมู่รวบรวมส่งให้เสร็จภายใน3นาที
3. ตรวจคำตอบชื่อละ1 คะแนน ซ้ำกันไม่นับคะแนน นำคะแนนรวมแต่ละหมู่ไปเขียนใส่กระดาษแผนภูมิแสดงไว้ที่ป้ายนิเทศ

เกม
และการเล่นเกม
ลูกเสือสำรอง

“แชร์คานตะครุบเหยื่อ”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 แถว แถวหนึ่งเป็นหมาป่า (เหยื่อ) อีกแถวหนึ่งเป็นเสือโคร่ง (แชร์คาน) ทั้ง 2 แถวหันหน้าเข้าหากันห่างกันประมาณ 1 เมตร มีเส้นแบ่งแดนให้ทุกคนนั่งในท่าตะครุบและวิ่งหนี เมื่อได้ยินสัญญาณให้เสือกระโดดตะครุบหมาป่า (เหยื่อ) หมาป่าต้องรีบกระโดดหนีถ้ากระโดดไม่ทันถือว่าตาย ผู้ตายต้องออกจากการเล่น การเล่นต่อไปให้เปลื่ยนกลุ่มหมาป่าเป็นเสือ กลุ่มเสือเป็นหมาป่าสลับกันไป จนแถวใดเหลือน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
เกมนี้ควรเล่นในสนาม และระมัดระวังอันตรายจากการวิ่ง อาจหกล้มหรือชนสิ่งกีดขวางได้

“วิ่งจับกลุ่ม”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณกลุ่มละ 10-15 คน แต่ละกลุ่มให้มีหัวหน้า 1 คน จัดให้หัวหน้ากลุ่มยืนอยู่ในแดนที่ห่างไกลจากสมาชิกของตนประมาณ 10 เมตร
ผู้กำกับอยู่กลางระหว่างเด็ก เริ่มเล่นโดยผู้กำกับออกเสียง “แพ็ค แพ็ค แพ็ค” ให้ลูกเสือแต่ละกลุ่มตอบคำว่า “แพ็ค” พร้อมกัน แล้ววิ่งไปล้อมรอบหัวหน้าของตน จับมือกันเป็นวงกลม ให้หัวหน้ากลุ่มอยู่ตรงกลางแล้วรีบนั่งลง กลุ่มใดเรียบร้อยก่อนเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ ครั้งแรกอาจยังไม่จับมือก็ได้ เพราะลูกเสือยังไม่พร้อม แต่ครั้งต่อๆไปให้จับมือกัน การเล่นเกมนี้ควรเล่นในสนาม เพราะเป็นเกมฝึกความว่องไวและเป็นการนำไปสู้การทำ “แกรนด์ฮาวล์” ในกองลูกเสือสำรอง หรือเป็นการเปรียบเทียบการประชุมของฝูงหมาป่าในนิยายเรื่องเมาคลี

“บันดาโล๊ก (ลิง) แย่งเมาคลี”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นเมาคลี บาเคียร่า บาลู และคา อีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกบันดาโล๊ก (ลิง) เมาคลีอยู่ระหว่างบาเคียร่า บาลู และคา (อาจจะใช้หลายคนได้) จับมือเป็นวงกลม การเริ่มเล่นให้กลุ่มทีเป็นลิงพยายามเข้าไปแย่งเมาคลีให้ได้ เมาคลีพยายามหนีไปรอบๆในวงกลม บาลู คา บาเคียร่า ต้องพยายามไม่ให้ลิงเข้าไปในวงกลมหรือวงกลมขาด ถ้าลิงเข้าไปได้เมาคลีก็ต้องรีบออกนอกวงกลม สิงที่เข้าในวงกลมถือว่าตาย (บาเคียร่า บาลู และคาฆ่าตาย) การเล่นควรให้เล่นทีละคนหรือ 2 คน (เมาคลี 1 คน ลิง 1 คน)

“บาลู บาเคียร่า และคา แย่งเมาคลี”
วิธีเล่น
ดำเนินการเหมือนกับเกมบันดาโล๊ก (ลิง) แย่งเมาคลี แต่เปลี่ยนผู้เล่นเป็นตรงกันข้าม เกมนี้ประกอบการเล่านิทานตอนการต่อสู้ระหว่างบาลู บาเคียร่า และคา กับบันดาโล๊กที่วังเย็น

คาด๊านซ์ (การแสดงท่าเต้นรำของคา)
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนลึก ใช้มือจับเอวกันเป็นแถวยาวคล้ายงู ให้คนหัวแถวชูมือทั้งสองขึ้น หัวแม่มือขัดกัน นิ้วทุกนิ้วกางออกคล้ายหัวงู เดินช้าๆ นับจังหวะ หนึ่ง-สอง-ฟู่ ไปเรื่อยๆ ส่วนมือส่ายไปทางขวา-ซ้าย ช้าๆเดินย่องด้วยปลายเท้า ขดตัวเข้ามาเรื่อย
ถ้าผู้กำกับสั่งว่า “บันดาโล๊ก” ให้ลูกเสือทุกคนนอกจากหัวงู กระจายออกแสดงท่าทางเป็นลิงเช่น คลาน 4 ขา เดินขาเก กัดกัน ฯลฯ
ถ้าผู้กำกับสั่งว่า “คา” ให้ลิงทุกตัวหยุด ทำตัวสั่นด้วยความกลัว ส่วนคนที่เป็นหัวงูเหยียดแขนไปข้างหน้า หัวแม่มือซ้าย-ขวาเกี่ยวกัน ศรีษะก้มต่ำ เดินส่ายหัวซ้าย-ขวา จังหวะ หนึ่ง-สอง-ฟู่ พุ่งมือไปทางลิงตัวไหนให้ตัวนั้นทำตัวสั่น และคลานลอดหว่างขาหัวงูไป เสมือนถูกงูกลืน แล้วเกาะหลังงู ทำเช่นนี้จนเกาะคบทุกคนแล้วขดแน่นเพื่อนอน
เมื่อผู้กำกับไปแตะคนหลังสุดให้นั่ง และให้เหนี่ยวไหล่คนหน้านั่งลงเป็นลำดับแสดงว่างูนอน
หมายเหตุ ผู้กำกับอาจสั่งเปลี่ยนท่าทางหลายครั้ง คือ คา บันดาโล๊ก ไปเรื่อยๆ ลูกเสือจะเกิดความสนุกสนาน การจับเอวถ้าเป็นไปได้ควรกอดหรือรัดเอวเพราะจะทำให้ตัวงูแน่นเวลาขดจะสวยงามเป็นระเบียบดี

หู ตา คอ จมูก
วิธีเล่น
ผู้เล่นทุกคนนั่งเป็นรูปวงกลม เลือกผู้เล่นเป็นผู้นำคนหนึ่งอยู่ในวงกลม ผู้นำจะเดินไปรอบๆ เอามือจับหูไว้ พูดว่า “หู. หู. หู” 3 ครั้ง ผู้เล่นในวงกลมก็เอามือจับหูไว้ด้วยตามผู้นำ ครั้งที่ 4 ผู้นำพูดว่า “จมูก” และเปลี่ยนเอามือจับปากไว้ แต่ผู้เล่นต้องเปลี่ยนมือไปจับจมูกอย่างรวดเร็ว การเล่นจะดำเนินใหม่ โดยเปลี่ยนการเรียกอวัยวะไปเรื่อยๆ
การตัดสิน ผู้เล่นคนใดจับอวัยวะผิดจากที่ผู้นำพูด หรือจับช้าไป จะต้องออกจากการแข่งขันหรือมาเป็นผู้นำในเกม

“หาคู่”
วิธีเล่น
1. ให้ลูกเสือเป็นวงกลม 2 วง ซ้อนกัน โดยยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วจำไว้ว่าคู่ของตนคือใคร
2. ให้วงกลมทั้งสองทำขวาหัน แล้วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง (เปิดเกมวิทยุหรือให้ลูกเสือร้องเพลงง่ายๆ ตามที่ผู้กำกับกำหนด)
3. เมื่อผู้กำกับเป่านกหวีด ให้ลูกเสือเข้าหาคู่ของตนเอง เมื่อเจอแล้วให้จับมือนั่งลง คู่ที่หาคู่ช้าที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขัน เสร็จแล้วเริ่มใหม่
4. คู่ที่เหลือเป็นคู่สุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ

“ลอดอุโมงค์”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ยืนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งที่เส้นเริ่มการเล่น ให้ลูกเสือคนแรกของแต่ละหมู่ไปแตะเส้นกลับตัว ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นเริ่มประมาณ 20 เมตร แล้ววิ่งกลับมาที่เส้นเริ่ม เมื่อถึงหมู่ของตัวเองให้คุกเข่าลงแล้วคลานไปในระหว่างขาของหมู่ตนเอง เมื่อพ้นแล้วรีบยืนและยกมือขึ้น ลูกเสือคนต่อไปก็ออกวิ่งไปที่เส้นกลับตัวทันที แล้วทำเหมือนคนที่ 1 จนครบคนในหมู่ การตัดสิน หมู่ใดทำครบทุกคนก่อนเป็นผู้ชนะ

“รถไฟด่วน”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง มือแตะบ่าลูกเสือคนข้างหน้าเริ่มเล่นให้ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า วิ่งไปจนคนสุดท้ายผ่านเส้นชัย การตัดสิน หมู่ใดผ่านเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

“วิ่งเปี้ยววงกลม”
วิธีเล่น
เขียนวงกลมให้ใหญ่และลากเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลยออกนอกวง แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 พวก เท่าๆกันให้ยืนรอบวงกลมพวกละครึ่งวง หันหน้าออกนอกวง เริ่มเล่นโดยให้ผู้เล่นคนแรกซึ่งอยู่ที่เส้นของแต่ละหมู่ออกวิ่งไปรอบๆ วงกลม หันด้านซ้ายให้วงกลม มือถือผ้าหรือคธา เมื่อครบรอบให้ส่งผ้าให้คนที่ 2 ซึ่งจะต้องทำเช่นเดียวกันคือ วิ่งรอบและส่งให้คนที่ 3 ในขณะที่วิ่งทุกคนต้องอยู่ประจำที่ของตน

“สวัสดี”
วิธีเล่น
วิธีที่ 1 แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ๆ ละเท่าๆกัน ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอนลึกหันหน้าไปทางผู้กำกับเมื่อเริ่มเล่นให้คนที่ 1 ของแต่ละหมู่กลับหลังหัน พบกับคนที่ 2 แล้วกล่าวคำ “สวัสดี” ทำความเคารพและจับมือกัน คนที่ 2 เมื่อทำกับคนที่ 1 แล้ว ก็กลับหลังหันมาพบกับคนที่ 3 แล้วกล่าวคำ “สวัสดี” ทำความเคารพและจับมือกัน ทำไปเช่นนี้จนหมดแล้ว หมู่ใดเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ
วิธีที่ 2 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอน หันหน้าไปทางเดียวกัน โดยให้คนหัวแถวเป็นหัวหน้าจากหัวหน้าตรงไปข้างหน้าประมาณ 8 หลา ทำเครื่องหมายไว้ให้ตรงกับหมู่ของตน เมื่อเริ่มเล่นหัวหน้าวิ่งไปที่เครื่องหมายนั้น แล้วกลับหลังหันพร้อมกับกล่าวคำ “สวัสดี” และทำความเคารพแบบลูกเสือทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนหมดแถวหมู่ใดเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ
วิธีที่ 3 ให้ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม หันหน้าเข้าศูนย์กลางทุกคน ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นคนเริ่มวิ่งรอบวงกลมด้านนอกไปแตะหลังผู้ที่ยืนเป็นวงกลมคนใดคนหนึ่ง คนที่ถูกแตะต้องออกวิ่งสวนทิศทางกับคนแรก เมื่อวิ่งไปพบกันที่ใดให้ทำวันทยหัตถ์และจับมือเขย่าพร้อมกับกล่าวคำ “สวัสดี” ดังๆ แล้วปล่อยมือชิงกันวิ่งเข้าที่ ผู้ใดเข้าที่ไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นใหม่

“ผู้วิเศษ”
วิธีเล่น
เลือกลูกเสือออกมา 3-4 คน สมมติว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อแตะถูกผู้ใดแล้ว คนนั้นจะต้องกลายเป็นหินยืนอยู่กับที่ สำหรับคนอื่นๆ ต้องพยายามหนีในเขตที่กำหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้
การตัดสิน 1. เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็นหิน เป็นผู้ชนะ
2. การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่ หมู่ใดเหลือผู้เล่นที่ไม่โดนแตะมากเป็นทีมชนะ

“นักโทษแหกคุก”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นนักโทษที่หลบหนี อีกฝ่ายหนึ่งเป็นตำรวจ ขีดวงกลมทักเป็นคุก เริ่มเล่นตำรวจไล่จับนักโทษมาเข้าคุก แล้วมีคนมาเฝ้า นักโทษก็สามารถมาช่วยเพื่อนได้โดยฉุดออกจากวงกลม การเล่นผลัดกัน ใครจับนักโทษได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ ตามกำหนดเวลา

“เรียงตัวอักษร”
วิธีเล่น
1. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ แจกบัตรอักษรให้หมู่ละ 1 ชุด
2. ให้ลูกเสือแข่งขันกันเรียงบัตรอักษร ให้เป็นข้อความว่า “ทำดีที่สุด” หมู่ใดเรียงเสร็จก่อนและถูกต้องถือว่าชนะ

“บนบก บนน้ำ”
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือเข้าแถวรูปวงกลม ผู้กำกับยืนตรงกลาง เมื่อผู้กำกับพูดดังๆ ว่า “บนบก” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดมาข้างหน้า ถ้าผู้กำกับพูดว่า “บนน้ำ” ให้ลูกเสือกระโดดถอยหลังกลับที่เดิม ถ้าใครกระโดดผิด ผู้นั้นตายต้องมาอยู่กลางวง แต่ถ้าผู้กำกับพูดซ้ำกับที่พูดก่อน ลูกเสือทุกคนต้องยืนนิ่งๆ จะกระโดดอย่างใดไม่ได้ทั้งสิ้น ถ้าใครขยับตัวก็ตายเช่นกัน ทำเช่นนี้จนผู้กำกับเห็นสมควรหรือทำจนเหลือคนสุดท้าย แสดงว่าคนนั้นเก่งมีประสาทดีทุกคนกล่าวชมเชยให้เป็นผู้ชนะ

“ตามผู้นำ”
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เลือกหัวหน้าคนหนึ่ง ผู้เป็นหัวหน้าจำทำกริยาท่าทางต่างๆ เช่น วิ่ง เดิน กระโดด หัวเราะ ร้องไห้ ฯลฯ คนอื่นๆ จะต้องทำตามทุกอย่าง
การตัดสิน 1. ผู้ที่ไม่สามารถทำตามหัวหน้าได้ ต้องออกจากการแข่งขัน
2. ผู้ชนะคือผู้เล่นที่อยู่ในแถวนานที่สุด

“เชื้อโรคติดต่อ”
วิธีเล่น
1. เขียนวงกลมรัศมีพอสมควรให้คนอยู่ในวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบๆวงได้
2. ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชื้อโรค วิ่งรอบๆวงกลม
3. ลูกเสือที่อยู่ในวงกลมอย่าให้เชื้อโรคแตะถูกตัวได้ ใครถูกแตะต้องออกไปเป็นเชื้อโรค

“ทำตรงกันข้าม”
วิธีเล่น
เลือกผู้นำมา 1 คน โดยให้ผู้นำทำท่าทางต่างๆ ผู้เล่นคนอื่นนั้นจะต้องทำตรงกันข้ามกับที่ผู้นำทำ เช่น ผู้นำหัวเราะ – ลูกเสือทุกคนต้องร้องไห้ ผู้นำนั่งลง-ลูกเสือต้องยืนขึ้น ผู้นำก้าวเท้าซ้าย-ลูกเสือก้าวเท้าขวา ฯลฯ การทำจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ
การตัดสิน ลูกเสือที่ทำตามผู้นำหรือทำช้า จะต้องออกจากการแข่งขัน หรือเปลี่ยนมาเป็นผู้นำ

“เดินบนกระดาษ”
วิธีเล่น
ที่สนามมีเส้นเริ่มและเส้นกลับตัว ห่างกันประมาณ 15 เมตร ลูกเสือจับคู่กันไว้ยืนที่เส้นเริ่มแต่ละคู่จะถือกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้ 2 แผ่น ซึ่งมีขนาดกว้างที่ใช้เท้าวางได้อย่างสบาย ขนาด 1 ตารางฟุต การแข่งขันเริ่มโดยให้ลูกเสือคนหนึ่งเดินไปทีเส้นชัยโดยไม่มีการเหยียบดิน ให้เดินไปบนกระดาษที่ลูกเสือถือกระดาษเป็นคนนำไปวางไว้ กระดาษแผ่นหนึ่งจะวางเท้าเดียวเท่านั้นเมื่อถึงเส้นกลับตัวให้เปลี่ยนกันบ้างโดยคนที่เดินครั้งแรกเปลี่ยนมาเป็นผู้วางกระดาษ คนที่วางกระดาษครั้งแรกก็เป็นผู้เดิน โดยเดินกลับมาที่เส้นเริ่ม
การตัดสิน
1. ลูกเสือที่ทำหน้าที่เดินจะเหยียบดินไม่ได้ ถ้าเหยียบดินถือว่าแพ้ทันที
2. ในกรณีที่กระดาษขาดจะไม่มีการเปลี่ยนให้
3. คู่ที่กลับมาถึงเส้นเริ่มก่อนเป็นผู้ชนะ

“วิ่งแตะเสา”
วิธีเล่น
1. แบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง และให้ตัวแทน 1 คนไปยืนตรงข้ามกับคนแรกของกลุ่ม และห่างกัน 15 เมตร
2. เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มให้คนแรกรับไปแตะตัวแทนซึ่งสมมติว่าเป็นเสา แล้วรีบวิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไป
3. คนต่อไปจะเริ่มออกวิ่งเมื่อได้แตะมือกับผู้ที่วิ่งกลับมา
การตัดสิน แถวใดทำเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ

“มังกรเดินทาง”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น 3-4 แถว จับเอวต่อกันเป็นแถว คนที่ยืนอยู่หัวแถวเป็นปากมังกร คนที่ปากมังกรพยายามไล่จับคนท้ายแถวของมังกรตัวอื่นๆ ถ้าแถวใดถูกจับได้ก็ต้องต่อกัน ในที่สุดจะมีแถวเดียวเป็นมังกรหางยาวแล้วหัวมังกรไล่จับหางมังกรของตัวเอง
การตัดสิน หัวมังกรจะต้องไล่จับหางมังกรของตัวเองให้ได้ การเล่นเกมนี้จึงสิ้นสุดลง

“นำทาง”
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือคนหนึ่งปิดตาไว้แล้วนำของที่เตรียมไว้ไปซ่อนยังจุด ๆ หนึ่งต่อจากนั้นให้คนที่ปิดตานั้นเปิดตาและออกค้นหาว่าของนั้นซ่อนอยู่ที่ไหน ลูกเสือคนอื่นจะบอกทิศทางของสิ่งของนั้นได้โดยพูดเพียงว่า ซ้าย ขวา หน้า หลัง ของสิ่งของนั้นให้กับผู้ค้นหา
การตัดสิน ผู้ค้นหาจะต้องเดินไปตามทิศทางที่ลูกเสือบอกจนกว่าจะค้นพบสิ่งของนั้นแล้วก็เปลี่ยนคนอื่นเข้ามาหาของบ้าง

“ไฟฟ้าช๊อต”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ทีม เท่าๆกัน ลูกเสือทั้งสองทีมเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งห่างกันเล็กน้อยเมื่อได้รับสัญญาณเริ่มให้คนหัวแถวหันตัวเอามือไปแตะหัวไหล่คนที่ 1 คนที่ 2 ก็หันตัวเอามือไปแตะไหล่คนที่ 3 ต่อไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้ายให้ร้องว่า “โอ๊ย”
การตัดสิน ทีมที่ร้อง “โอ๊ย” ก่อนเป็นทีมชนะ

“หนูกับแมว”
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือทำเป็นวงกลมโดยจับมือกันไว้ เลือกลูกเสือ 2 คน คนหนึ่งเป็นแมวอยู่ในวงกลม อีกคนหนึ่งเป็นหนูอยู่นอกวงกลม เริ่มเล่นโดยแมวต้องพยายามออกจากวงกลมให้ได้เพื่อจับหนู ลูกเสือที่ทำวงกลมต้องพยายามเกาะมือกันไว้ให้แน่น และป้องกันไม่ให้แมวออกมา
การตัดสิน แมวสามารถออกจากวงกลมและจับหนูได้ ก็เปลี่ยนลูกเสือทีเป็นแมวและหนูใหม่

“ทายใจ”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 แถวเท่าๆกัน แล้วเข้าแถว 2 แถวหน้ากระดานหันหลังชนกัน เริ่มโดยให้ลูกเสือแถวที่หนึ่งเป็นหลักจะหันหน้าไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้เมื่อได้รับสัญญาณให้หันหน้า ลูกเสือแถวที่ 1 จะต้องทายใจแถวที่หนึ่งที่เป็นคู่ของตนเองให้ได้ว่าจะหันหน้าไปทางซ้ายหรือขวา และจำทันทีพร้อมกันเมื่อได้รับสัญญาณให้เล่น ขณะหันหน้าไปให้ออกเสียงร้อง “จ๊ะเอ๋” ไปด้วย ถ้าลูกเสือแถวที่สองทานใจลูกเสือแถวที่หนึ่งถูก คืนหันหน้าไปเจอกันพอดี ลูกเสือแถวที่หนึ่งต้องออกจากการแข่งขัน แต่ถ้าหันหน้าไปไม่เจอ ลูกเสือแถวที่สองต้องออกจากการแข่งขัน เริ่มเล่นใหม่โดยให้ลูกเสือแถวที่สองเป็นหลักบ้าง สลับกันไปเรื่อยๆ
การตัดสิน ลูกเสือที่เหลือคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ

“หัวเราะ”
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือทุกคนยืนเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง เมื่อลูกเสือคนหนึ่งออกมายืนหันหน้าเข้าแถวแล้วให้แสดงท่าทางต่างๆ ที่จะยั่วให้ผู้ที่อยู่ในแถวหัวเราะ ผู้ที่อยู่ในแถวต้องไม่อยู่ในลักษณะที่ใบหน้าเปลี่ยนแปลง คือไม่ยิ้มหรือหัวเราะตามลูกเสือคนนั้น
การตัดสิน ลูกเสือในแถวที่แสดงใบหน้าหัวเราะหรือยิ้ม ต้องออกมาช่วยคนหน้าแถวและทำท่าทางให้แถวหัวเราะหรือยิ้ม เกมนี้จะเล่นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเหลือคนสุดท้าย

“บอลประหลาด”
วิธีเล่น
ให้ผู้เล่นแต่ละคนอยู่ในท่าทางต่าง ๆ กัน เช่น ยืน 2 ขา ยืนขาเดียว นั่งคุกเข่า นอนหงาย นอนคว่ำ ฯลฯ เป็นรูปวงกลม ให้ผู้เล่นส่งลูกบอลให้กันโดยมีผู้เล่นอีกคนเป็นลิงยืนอยู่ตรงกลางวงกลมคอยชิงลูกบอลจากผู้ส่ง
การตัดสิน ถ้าลิงสามารถแย่งลูกบอลได้ผู้ที่จับลูกบอลเป็นคนสุดท้ายจะต้องออกมาเป็นลิงแทนแล้วเริ่มเล่นใหม่

“เตะบอลขาเดียว”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น 4 ทีมๆ ละ 5 คน เข้าแถวตอนเรียงหนึ่งทั้ง 4 แถวอยู่ที่เส้นเริ่มห่างจากเส้นเริ่มไป 5 เมตร จะทำเครื่องหมายไว้ 4 จุด ตรงหน้าของลูกเสือแต่ละแถว คนแรกของทีมจะมีลูกบอลไว้ เมื่อมีสัญญาณเริ่มแข่งขันให้คนที่ 1 ของทุกแถววางลูกบอลลงกับพื้น เขย่งเท้าซ้ายหรือขวาขึ้น แล้วใช้เท้าที่อยู่กับพื้นแตะหรือเลี้ยงลูกบอลไปที่เครื่องหมายข้างหน้า เมื่อถึงก็เลี้ยงลูกอ้อมเครื่องหมายและกลับมาที่เดิมส่งให้คนที่ 2 เล่นต่อไป ลูกเสือคนที่ 2 จะเล่นบอลได้ต่อเมื่อลูกบอลและลูกเสือคนแรกถึงเส้นเริ่มแล้วจึงจะออกได้ การเล่นจะดำเนินไปจนครบ
การตัดสิน
1. ลูกเสือคนใดเคลื่อนที่ 2 เท้า ถือว่าทีมของลูกเสือคนนั้นแพ้ทันที
2. ทีมใดที่ลูกบอลและผู้เล่นคนสุดท้ายถึงเส้นเริ่มก่อนเป็นผู้ชนะ

“จับข้ามแม่น้ำ”
วิธีเล่น
ขีดเส้นขนาน 2 เส้นบนพื้นสนามห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร เส้น 2 เส้นนี้เปรียบเสมือนสายน้ำ แต่ละด้านของเส้นขนาน 2 เส้นนี้ ขีดเส้นอีก 1 เส้น ขนานกันห่างประมาณ 5 เมตร ซึ่งเปรียบเสมือนฝั่งน้ำ แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ทีม ทีมละเท่า ๆ กัน หันหน้าเข้าหากัน ยืนเหยียบเส้นแม่น้ำ เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มแข่งขันลูกเสือแต่ละข้างต้องพยายามดึงและจับลูกเสือฝ่ายตรงข้ามให้ได้พร้อมกับลากขึ้นมาไว้บนฝั่งแม่น้ำของตนเอง ผู้ที่ถูกจับไว้บนฝั่งของฝ่ายตรงข้ามสามารถจะได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายของตัวเอง โดยที่ฝ่ายตนเองว่ายน้ำ (วิ่ง) ข้ามฝั่งมาดึงลูกเสือฝ่ายตนกลับ ลูกเสืออีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องป้องกันไว้ และพยายามจับฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด

“กลั้นหายใจ”
วิธีเล่น
ลูกเสือยืนเป็นวงกลม ให้ลูกเสือคนหนึ่งสูดลมหายใจเข้าไปเต็มที่กลั้นไว้แล้ววิ่งรอบวงโดยไม่หายใจขณะวิ่งให้นับ 1 , 2 , 3 – ไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่วิ่งผ่านลูกเสือที่ยืนเป็นวงกลมและแตะข้างหลังด้วยอาจจะให้วิ่งพร้อมกันหลายๆคนก็ได้ หลังจากนั้นจังขยายวงกว้างขึ้นอีกเรื่อยๆ
การตัดสิน ลูกเสือคนใดวิ่งได้ครบรอบโดยไม่หายใจเลยเป็นผู้ชนะ

“นกบิน”
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือทุกคนยืนกางแขนออกด้านข้าง ระดับเดียวกับไหล่ ลูกเสือคนหนึ่งเป็นผู้ออกคำสั่ง ถ้าออกคำสั่ง “นกบิน” ลูกเสือทุกคนต้องขยับแขนขึ้นลงในลักษณะคล้ายปีกนก แต่ถ้าออกคำสั่งเป็นอย่างอื่นที่ไม่สามารถจะบินได้ เช่น “ช้างบิน” ทุกคนก็ไม่ต้องขยับขึ้นลง
การตัดสิน ลูกเสือคนใดที่ขยับแขนเมื่อออกคำสั่งในสิ่งที่บินไม่ได้ต้องออกจากการแข่งขัน คนที่อยู่คนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ

“ซิบ – แซบ”
วิธีเล่น
ทุกคนนั่งเป็นวงกลม มีลูกเสือคนหนึ่งอยู่ตรงกลาง ลูกเสือที่อยู่ในวงกลมต้องพยายามจำชื่อนามสกุลของผู้ที่อยู่ทางขวาและซ้ายมือให้ได้ ผู้ที่อยู่ตรงกลางจะเดินไปรอบๆ วงกลม แล้วชี้มือไปยังลูกเสือคนหนึ่ง แล้วพูดว่า “ซิบ” พร้อมกับนับ “1-2-3-4-5 “ ผู้ที่ถูกชี้ต้องบอกชื่อ-นามสกุลของผู้ที่อยู่ทางซ้ายมือ ถ้าพูดว่า “แซบ” พร้อมกับนับ “1-2-3-4-5” คนนั้นต้องบอกชื่อ-นามสกุลของผู้ที่อยู่ทางขวามือ
การตัดสิน
1. ลูกเสือที่ถูกชี้ต้องบอกชื่อ – นามสกุลให้ครบก่อนที่จะนับถึง 5
2. ถ้าบอกผิด หรือบอกช้า หรือนึกไม่ออกต้องเปลี่ยนมาอยู่กลางวงกลมคอบเป็นผู้ชี้ต่อไป

“เดาอาชีพ”
วิธีเล่น
ผู้เล่นแต่ละคนจะบอกการทำงานที่เขาคิดขึ้นโดยไม่บอกอะไร เพียงบอกถึงเครื่องมือใช้ในการประกอบอาชีพนั้นว่ามีอะไรบ้าง แล้วให้ผู้เล่นอื่นทายว่าอาชีพที่เขาทำคืออะไร
การตัดสิน ผู้เล่นที่ตอบผิด จะถูกนำออกมาทำกิจกรรมตามที่กลุ่มต้องการ

“แข่งหุ่น”
วิธีเล่น
ที่สนามมีเส้นเริ่มและเส้นชัย ห่างกัน 30 เมตร ผู้เล่นทุกคนยืนพร้อมที่เส้นเริ่มเลือกผู้เล่นคนหนึ่งเป็นผู้นำหลับจาพร้อมกับนับ 1-8 ผู้เล่นทุกคนวิ่งไปที่เส้นชัยทันที เมื่อผู้นำนับถึง 8 จะลืมตาขึ้น ผู้เล่นทุกคนจะหยุดวิ่งและอยู่ในลักษณะนั้นคล้ายหุ่น ถ้าผู้นำเห็นผู้เล่นคนใดขยับตัว ผู้เล่นคนนั้นต้องออกจากการแข่งขัน ผู้นำหลับตาใหม่และนับ 1-8 ใหม่ ผู้เล่นก็วิ่งต่อไป ทำเช่นนี้ไปจนกระทั่งผู้เล่นถึงเส้นชัย
การตัดสิน ผู้เล่นที่วิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

“การแข่งเรือบก”
วิธีเล่น
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู่ ๆ แต่ละหมู่หรือแถวห่างกัน 2 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่หรือแถวนั่งเอามือจับเอวคนข้างหน้า
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเส้นที่กำหนดด้วยการกระโดดพร้อมๆ กัน โดยไม่ให้มือหลุดจากเอวหรือแถวขาด แถวใดถึงเส้นที่กำหนดก่อนเป็นผู้ชนะ
อุปกรณ์ ปูนขาวโรยเส้น หรือใช้ไม้พลองวางในเส้นที่กำหนด

“เรือกรรเชียง”
วิธีเล่น
ให้แต่ละหมู่ยืนคล่อมไม้พลอง ให้คนหน้าสุดหันหน้าเข้าหาคนอื่นๆ ให้ทุกคนจับไม้พลองไว้ การเคลื่อนที่เคลื่อยถอยหลังคนหนึ่งเป็นคนตีกรรเชียง คนหัวแถวเป็นคนถือท้าย หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

“วิ่งอลวน”
วิธีเล่น
ลูกเสือทุกคนนั่งเป็นวงกลมมือกอดอก แต่ละคนห่างกัน 1 ช่วงแขน เลือกลูกเสือออกมาสองคน คนหนึ่งเป็นคนไล่ อีกคนหนึ่งเป็นคนหนี เริ่มการเล่น คนไล่ต้องวิ่งจับคนหนีให้ได้ การหนีจะอยู่ภายในวงกลมหรือวิ่งหลบหลีกในระหว่างผู้ที่นั่งอยู่ เมื่อไม่ต้องการหนีให้วิ่งไปนั่งข้างหน้าผู้ที่นั่งอยู่รอบวงกลมคนใดคนหนึ่ง ผู้ที่ถูกคนหนีนั่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้ไล่ทันที คนไล่เดิมจะกลายเป็นคนหนีต่อไป
การตัดสิน ลูกเสือที่เป็นคนหนีคนใด ถูกจับได้ต้องออกจากการแข่งขัน เลือกลูกเสือคนใหม่ขึ้นมาแทนคนหนีต่อไป

“ขึ้นเขาลงห้วย”
วิธีเล่น
ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก ระยะระหว่างหมู่ 3 ก้าว ระยะต่อ 5 ก้าว ให้คนสุดท้ายรองนายหมู่ยืนตรงคนต่อมายืนก้มหลัง คนถัดไปยืนถ่างขา (สลับเรื่อยๆไปจนถึงหัวแถว)
เมื่อสัญญาณเริ่ม ให้รองนายหมู่เป็นผู้วิ่ง ข้ามคนที่อยู่ข้างหน้า แล้วมุดคนที่อยู่ถัดไป เมื่อไปถึงหัวแถว ก็ยกมือขึ้นให้สัญญาณ คนท้ายแถวจะเป็นผู้วิ่ง จะมุดหรือกระโดดก่อนสุดแต่คนที่อยู่ข้างหน้าจะยืนในเท่าใด
การตัดสิน หมู่ใดหมดก่อน และนั่งลงก่อนจะชนะ

“เกมขี่ม้าวงกลม”
วิธีเล่น
1. จัดผู้เล่นนั่งเป็นหมู่ เป็นรูปวงกลม ทุกคนหันหน้าไปตามเข็มนาฬิกา
2. เมื่อสัญญาณเริ่ม ให้รองนายหมู่วิ่งไปหานายหมู่ แล้วกระโดดขี่หลังนายหมู่ นายหมู่แบกวิ่งวนไปตามเข็มนาฬิกา รอบวงกลม 1 รอบจนถึงที่เดิม (ที่นายหมู่)
3. รองนายหมู่ ลงจากหลังนายหมู่ แล้วทำหน้าที่แบกคนต่อไป (คนที่อยู่หลังนายหมู่) วิ่งวนไป 1 รอบ แล้วนำมาส่งที่เดิม รองนายหมู่นั่งแทนที่คนที่ 2
4. คนที่ 3 ทำหน้าที่แบกคนที่ 4 หมุนเวียนกันไปตามลำดับจนหมด
5. ผู้กำกับตรวจความเรียบร้อย ประกาศผล

“หาทิศ”
วิธีเล่น
ผู้เล่นเข้าแถวตอนลึกตามจำนวนหมู่ ขีดเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ 8 เมตร นำเข็มทิศวางไว้กระดาษแข็งตีเส้นทางทิศ 8 ทิศ ฝาขวดน้ำอัดลมเขียนตัวเลขเป็นมุมต่างๆ 8 มุม (45,90,135,180,225,270,315,และ 0 ) เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้นายหมู่หันเข็มทิศให้ตรงทิศเหนือแล้วหยิบฝาขวดน้ำอัดลมอันหนึ่งวางลงบนกระดาษให้ตรงมุมตามองศาที่กำหนด แล้ววิ่งกลับที่ไปสัมผัสมือคนที่ 2 คนที่ 2 หยิบฝาน้ำอัดลม 1 อัน ดูจำนวนองศา แล้ววางไว้ตามมุมที่กำหนดเสร็จแล้ววิ่งไปสัมผัสมือคนที่ 3 ทำต่อไปจนครบ 8 ทิศ (ถ้าผู้เล่นไม่ครบ 8 คน ให้เล่นซ้ำคนแรกใหม่)
การตัดสิน หมู่ใดถูกต้องมากที่สุดชนะ

“แข่งขันเขียนชื่อสถานที่ที่สำคัญ”
วิธีเล่น
1. แจกกระดาษให้หมู่ละ 1 แผ่น
2. ให้ลูกเสือแต่ละคนเขียนชื่อสถานที่บริการสาธารณะ สถานที่น่าสนใจหรือสำคัญและสถานที่ราชการที่ลูกเสือรู้จักอย่างน้อยคนละ 1 ชื่อ ลงในกระดาษ นายหมู่รวบรวมส่งให้เสร็จภายใน 3 นาที
ตรวจคำตอบชื่อละ 1 คะแนน ซ้ำกันไม่นับคะแนน นำคะแนนรวมแต่ละหมู่ไปเขียนใส่กระดาษแผนภูมิ
แสดงไว้ที่ป้ายนิเทศ

จัดทำโดย…นายอนุรัตน์  พันธ์ศิลป์A.L.T.โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

รวมไว้ให้แล้ว 15 กิจนอกเนือจากในเนื้อหา
การละเล่นรอบกองไฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *