เทคนิคการสอน “ครูแม่น้อย” นำนักเรียน ป.1 ฝ่าวิกฤตอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

“>การอ่านหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ของนักเรียน เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ที่สะท้อนวิกฤตคุณภาพการศึกษา มีการวิเคราะห์สาเหตุและกล่าวโทษกันไปต่าง ๆ นานา บ้างก็ว่าครูไม่ตั้งใจสอน ปล่อยปละละเลยเด็ก บ้างก็ว่าเด็กขาดความสนใจ บ้างก็ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลาใสใจดูแลลูกหลานให้ทำการบ้านหรืออ่านหนังสือ หรืออื่นอีกมากมาย จนเมื่อต้นปี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”
จึงเป็นหน้าที่ของบุคคลหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู หรือผู้ปกครอง ที่ต้องร่วมมือกันทำให้นโยบายดังกล่าวประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะครูผู้สอนที่จะต้องพลิกโฉมให้นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ เพื่อส่งต่อสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านเขาไคร อ.ควนกาหลง จ.สตูล นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ 100 % ด้วยฝีมือของ “ครูแม่น้อย”

…นางเปรมวดี สุขศรี หรือ “ครูแม่น้อย” ครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนบ้านเขาไคร อ.ควนกาหลง เล่าว่า ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ได้ดำเนินการตามแผนการสอนที่จัดทำไว้ ซึ่งถอดแบบจากหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ (แบบเรียนภาษาไทยที่เน้นการสะกดคำ แจกลูกประโยค) และเสริมบทเรียนด้วยใบโบกใบบัว การสอนฝึกให้นักเรียนรู้จักรูปและจำเสียงของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ โดยวิธีสอดแทรกด้วยการใช้สื่อต่าง ๆ การให้เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงเกี่ยวกับสระที่ได้แต่งขึ้นเอง เช่น เพลงสระอา ที่มีเนื้อเพลงว่า “อาเอ๋ยสระอา นั้นอยู่ข้าง ๆ ออ-อ่าง อ่านว่า อา อา อา อยู่ข้างตัว ตอ อ่านว่า ตา ตา ตา กามานา ตาก็มานา” ซึ่งจะให้นักเรียนดูรูปพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ และฝึกพูด ฝึกเขียนไปพร้อมกัน พร้อมทั้งได้ใช้เทคนิค BBL (Brain-based Learning) เข้ามาช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกและไม่เบื่อในการเรียนรู้
…เมื่อเห็นว่านักเรียนมีความแม่นยำในเรื่องพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นค่อยฝึกสะกดคำแจกลูกซ้ำ โดยใช้วิธีฝึก ซ้ำ ย้ำ ทวน ให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือและเขียนตามคำบอกได้
…ในระหว่างการสอนนั้น ครูแม่น้อย ก็จะประเมินการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน ควบคู่ไปด้วย มีนักเรียนในการดูแล จำนวน 15 คน ทำให้ง่ายต่อการสังเกตพฤติกรรมการเรียนอย่างใกล้ชิด จนพบว่ามีนักเรียน 4 คน ที่เรียนช้ากว่าคนอื่น ๆ หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้กลายเป็นเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ และนักเรียนเหล่านี้จะเบื่อหน่ายต่อการเรียนในที่สุด เป็นการเพิ่มปัญหาให้กับประเทศในอนาคต
…สำหรับปัญหานักเรียน 4 คน ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จะแก้ปัญหาด้วยการให้มานั่งใกล้ ๆ เพื่อดูแลการเรียนอย่างใกล้ชิด ส่วนช่วงเที่ยงจะเรียกให้มาเล่นเกมส์ หรือเล่านิทาน หรืออ่านหนังสือให้ฟัง เพื่อกระตุ้นการสนใจและฝึกทักษะไปพร้อม ๆ กัน จนนักเรียนเริ่มอ่านหนังสือได้ทันเพื่อนร่วมชั้นแล้วในขณะนี้ สามารถการันตีได้ว่านักเรียนชั้น ป.1 ที่นี่อ่านออกเขียนได้ 100 %
…ครูแม่น้อยเล่าว่า เทคนิคการสอนไม่มีอะไรมาก จะใช้ตนเองเป็นสื่อการสอนหรือไอดอลสำคัญ ที่กระตุ้นให้เด็กวัยนี้สนใจอยากจะมาเรียนหนังสือจะสอนโดยใช้วิธีการเล่นปนเรียน ให้นักเรียนสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน ขณะเดียวกันก็ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยยึดคติว่า “คนเป็นครูต้องแต่งตัวสวย รวยอารมณ์ขัน มันส์ในการสอน ให้พรเป็นประจำ”
ภาพและบทความ http://www.obec.go.th/

Related posts: