เส้นทางไปสู่การศึกษาไทย 4.0

คือ “ทั้งครูและนักเรียน” ต้องรู้ “วิธีหาความรู้ให้ตนเอง learn how to learn.” โดยการฝึกอบรมทั้ง “ครูและผู้เรียน” มีความคิดริเริ่ม สร้างความรู้จากประสบการณ์การณ์ด้วยตนเอง..ดังคำที่ว่า

*** One of the primary goals of using constructivist teaching is that students learn how to learn by giving them the training to take initiative for their own learning experiences.***

ดังนั้น การที่จะนำพาการศึกษาไทย ไปให้ถึง 4.0 “การจัดการบริหารสถานศึกษา” จึงต้องมีลักษณะ “โดดเด่นเห็นชัด” ดังนี้

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแข็งขัน The learners are actively involved
เพื่อให้เข้าถึงจุดนี้ได้..
>>>ครูต้องเป็นนักสร้างแรงจูงใจ Teachers must be motivators.
>>>ครูต้องรู้วิธีหาความรู้ก่อนแล้วจึงทำหน้าที่แนะแนวทางแก่ผู้เรียน Teachers must know how to learn first and then guide the learner.
>>>ครูต้องรู้จักวิธเสริมกำลังใจและใช้ประโยชน์จากสิ่งเร้าเพื่อการตอบสนอง Teachers must know how to reinforce and use stimuli to respond.
>>>สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน Create a fun learning environment.

2.บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เป็นประชาธิปไตย The environment is democratic
>>>สร้างจิตสำนึกและยอมรับคุณค่าความเป็นคนในบทบาทของแต่ละคน Raise awareness and accept human values in the role of each person.
>>>คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีของตนเอง ครูจึงต้องเรียนรู้วิธีเข้าถึงผู้เรียนแต่ละคน และไม่มีสิทธิ์ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง All people can learn in their own way. Teachers must learn how to reach individual learners. And no one left behind.
ฯลฯ…

3.เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ “มีการโต้ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน”และนักเรียนเป็นศูนย์กลาง The activities are interactive and student-centered
>>>คุณครูต้อง “แม่น”ในสิ่งที่ตนสอน ทั้งความรู้ และ ทักษะ Teachers must be “precise” in what they teach, both in knowledge and skills.
>>>ครูฝึกทักษะชีวิต 6 อย่างก่อน คือ ทักษะชีวิต 6 อย่าง 1.วินัยในตนเอง Self Discipline 2.ทักษะทางสังคม Social skill 3.การตัดสินใจที่ดี Healthy Decision Making 4.การควบคุมต่อแรงกระตุ้น Impulse Control 5.การควบคุมอารมณ์ Emotion Regulation 6.ความเชื่อมั่น Confidence

4.ครูอำนวยความสะดวกใน “กระบวนการเรียนรู้” ที่นักเรียนได้รับการสนับสนุน “ให้ต้องรับผิดชอบและเป็นอิสระ” The teacher facilitates a process of learning in which students are encouraged to be responsible and autonomous

>>>ท่านต่อไปนี้คือ ผู้อำนวยการ, รองฝ่ายวิชาการ,รองฝ่ายปกครอง,ครูประจำชั้น,ครูประจำวิชา “ยอมรับยอมรับในจิตวิทยาการเรียนรู้ยุคใหม่ คือ “ผู้อำนวยความสะดวก Facilitator” อย่างซื่อสัตย์ และจริงใจ..การศึกษาไทยจะเดินหน้าไปได้อย่างสวยงาม

ทำอย่างนี้ได้ การศึกษาไทย ไป 4.0 แน่นอน ครับ

สุทัศน์ เอกา…………………….บอกความ

ที่มา สุทัศน์ เอกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *