แจกฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา (การวิจัยทางการศึกษา)พร้อมเฉลย

แจกฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา (การวิจัยทางการศึกษา)

โหลดเลย! แอปพลิเคชัน(สนุก)แนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น!
วิชาการศึกษาเวอร์ชัน Pro พร้อมเฉลย คลิก!!!

……………………………………………………………..

1.การวิจัยคือ?

1.กระบวนการคำนวณทางคณิตศาสตร์

2.รูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ชนิดหนึ่ง

3.กระบวนการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ*

4.วิธีการทำความเข้าใจกับบทเรียน

2.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของการทำวิจัย?

1.ช่วยให้มีรายได้ดีจากการทำวิจัย*

2.ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

3.ช่วยแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง

4.ช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ๆ

3.เป็นการสำรวจค้นคว้าเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการหาความ จริง เป็นประเภทของงานวิจัยในข้อใด?

1.การวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research)

2.การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Research)

3.การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)

4.การวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเบื้องต้น( Exploratory Research) *

4.เป็นการวิจัยที่มีวัตถุ ประสงค์พรรณนาหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีความสำคัญอย่างไร เป็นประเภทของงานวิจัยในข้อใด?

1.การวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research)

2.การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Research)

3.การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)*

4.การวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเบื้องต้น( Exploratory Research)

5.เป็นการศึกษาเพื่อใช้อธิบายปัญหา นำมาสรุปเป็นทฤษฎีต่างๆ เพราะหาเหตุผลและทดสอบ ความสัมพันธ์ต่างๆ ได้ อย่างไร เป็นประเภทของงานวิจัยในข้อใด?

1.การวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research)

2.การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Research)*

3.การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)

4.การวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเบื้องต้น( Exploratory Research)

 1. ) เป็นการนำผลของการวิจัยที่ได้ ออกมานี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไป เป็นประเภทของงานวิจัยในข้อใด?

1.การวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research)*

2.การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Research)

3.การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)

4.การวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเบื้องต้น( Exploratory Research)

7.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของงานวิจัย?

1.การหาตัวแปล*

2.การสังเกต

3.การแปลผล

4.การสรุปผล

8.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญสำหรับงานวิจัย?

1.ส่วนนำ

2.เนื้อเรื่อง

3.แนบท้าย*

4.อ้างอิง

9.ปกนอกของงานวิจัยควรบอกอะไรบ้าง?

1.ชื่อเรื่อง/ผู้ทำวิจัย

2.ชื่อเรื่อง/ผู้จัดทำ/แนบท้าย

3.ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้จัดทำ/สถานที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ*

4.ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้จัดทำ/ระยะเวลาในการจัดทำ/สถานที่วิจัย

10.เนื้อหาในงานวิจัยมีทั้งหมดกี่บท

1.5 บท*

2.6 บท

3.7 บท

4.กี่บทก็ได้

11.ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีในบทที่ 1 (บทนำ) ของงานวิจัย?

1.วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.ขอบเขตของการวิจัย

3.กรอบแนวทางการวิจัย*

4.ประโยชน?ที่คาดว่าจะได้รับ

12.ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีในบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของงานวิจัย?

1.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม

2.งานวิจัยที่ควรศึกษาและทฤษฎีการวิจัย*

3.แนวคิด แนวปฏิบัติในการพัฒนานวัตกรรม

4.แนวคิด หรือสาระสำคัญเกี่ยวกับตัวนวัตกรรม

13.ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีในบทที่ 3 วิธีการวิจัยของงานวิจัย?

 1. กรอบแนวทางการวิจัย

2.ขอบเขตของการวิจัย*

3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. การวิเคราะห์ข้อมูล

14.ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีบทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล / ผลการวิจัยของงานวิจัย?

 1. กรอบแนวทางการวิจัย

2.ขอบเขตของการวิจัย*

3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. การวิเคราะห์ข้อมูล

15.กรอบแนวทางการวิจัยอยู่ในบทที่เท่าไหร่ของงานวิจัย?

1.บทที่ 1 บทนำ

2.บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.บทที่ 3 วิธีการวิจัย*

4.บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล / ผลการวิจัย

 1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในบทที่เท่าไหร่ของงานวิจัย?

1.บทที่ 1 บทนำ*

2.บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.บทที่ 3 วิธีการวิจัย

4.บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล / ผลการวิจัย

17.ข้อเสนอแนะอยู่ในบทที่เท่าไหร่ของงานวิจัย?

1.บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.บทที่ 3 วิธีการวิจัย

3.บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล / ผลการวิจัย

4.บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล*

18.ขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัยคือ?

1.เสนสร้างทฤษฏี

2.สรุปผล*

3.คำนวณความเป็นไปได้

4.แนะแนวทาง

19.ตัวแปร (variables) หมายถึง?

1.คุณลักษณะสำคัญของข้อมูล

2.สิ่งที่ต้องการค้นหา

3.สิ่งที่ควบคุมไม่ได้

4.ลักษณะสำคัญของสิ่งต่างๆที่ผู้วิจัยต้องการค้นหาความจริง*

20.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ชนิดของตัวแปล?

1.ตัวแปรอิสระ

2.ตัวแปรตาม

3.ตัวแปรกำหนด*

4.ตัวแปรสอดแทรก

21.เป็นตัวแปรที่เป็นผลเมื่อตัวแปรอิสระเป็นเหตุหมายถึง?

1.ตัวแปรอิสระ

2.ตัวแปรตาม*

3.ตัวแปรกำหนด

4.ตัวแปรสอดแทรก

22.ตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนและเป็นตัวเหตุทำให้เกิดผลตามมาหมายถึง?

1.ตัวแปรอิสระ*

2.ตัวแปรตาม

3.ตัวแปรกำหนด

4.ตัวแปรสอดแทรก

23.ตัวแปรประเภทใดที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้น?

ก. ตัวแปรต้น

ข. ตัวแปรตาม*

ค. ตัวแปรควบคุม

ง. ตัวแปรอิสระ

24.“การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.3” ข้อใดคือตัวแปรตาม

1.โรงเรียน

2.ชั้น

3.อายุ

4.พฤติกรรม*

25.การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด

1.เชิงพัฒนารูปแบบการเรียนรู้

2.เชิงปริมาณ

3.เชิงปฏิบัติการ*

4.เชิงสอดแทรก

26.สมมติฐาน (hypothesis) คือ?

1.คำตอบที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า*

2.การวิเคราะห์ที่ผ่านการประมวลผล

3.การศึกษาหาคำตอบ

4.ไม่มีข้อใดถูก

27.สมมติฐานแบ่งออกเป็น กี่ ประเภทอะไรบ้าง?

 1. 2 ประเภท ทางตรง/ทางโค้ง
 2. 2 ประเภท มีทิศทาง/ไม่มีทิศทาง*
 3. 3 ประเภท ทางตรง/ทางโค้ง/เลี้ยวเบน
 4. 3 ประเภท มีทิศทาง/ไม่มีทิศทาง/ไม่กำหนด

 

28.ทำไมต้องมีการการคาดคะเนคำตอบของการวิจัย?

1.ศึกษาแนวทาง

2.สรุปผลหาคำตอบ

3.วิเคราะห์ข้อมูล

4.สร้างสมมุติฐาน*

29.ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบ?

 1. ความเที่ยงตรง
 2. ความเชื่อมั่น
 3. อำนาจจำแนก
 4. ความเป็นสากล*

 

30.ข้อใดไม่ใช่การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ?

1.ฐานนิยม (Mode)

2.มัธยฐาน (Median)

3.ค่าเฉลี่ย (Mean)

4.ไม่มีข้อใดผิด*

31.ค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง เมื่อมีการจัดเรียงข้อมูลทั้งหมดจากน้อยไปหามากหมายถึง?

1.ฐานนิยม (Mode)

2.มัธยฐาน (Median)*

3.ค่าเฉลี่ย (Mean)

4.ไม่มีข้อใดถูก

32.ข้อมูลที่เกิดขึ้นซ้ำกันมากที่สุดหมายถึง?

1.ฐานนิยม (Mode)*

2.มัธยฐาน (Median)

3.ค่าเฉลี่ย (Mean)

4.ไม่มีข้อใดถูก

33.ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนทั้งหมดของข้อมูลหมายถึง?

1.ฐานนิยม (Mode)

2.มัธยฐาน (Median)

3.ค่าเฉลี่ย (Mean)*

4.ไม่มีข้อใดถูก

34.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีชื่อย่อว่า?

1.S.D.

2.M.D.

3.P.V.

 1. S.D.*

 

35.ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

 1. ตัดเกรด*
 2. หาสาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 3. พัฒนาผู้เรียน
 4. แก้ปัญหาผู้เรียน

36.ข้อใดคือขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน?

1.การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน*

2.การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง

3.การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

4.การออกแบบการทดลอง

37“ด.ช.ต้นไม่ชอบทำงานรวมกลุ่มกับเพื่อน” ควรใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

ก. การทดสอบ

ข. การสังเกต

ค. การสัมภาษณ์ *

ง. การกรอกแบบสอบถาม

38.ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

ก. ความเที่ยงตรง

ข. ความเป็นสากล *

ค. อำนาจจำแนก

ง. ความเชื่อมั่น

40.ค่าอำนาจจำแนกของแบบวัดควรมีค่าเท่าใด

ก. .10 – 1.00

ข. .20 – 1.00 *

ค. .5-.80

ง. .8-.80

 

โหลดเลย! แอปพลิเคชัน(สนุก)แนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น!
วิชาการศึกษาเวอร์ชัน Pro  พร้อมเฉลย คลิก!!!

 

 

 

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *