แชร์เก็บไว้เลย!!!10.ข้อแนะนำก่อนไปทัศนศึกษา(ก่อนที่จะกลายเป็นทัศนศึกษา”เลือด”)พร้อมเอกสาร!!!

ก่อนจะเป็นข่าว อยากให้ได้อ่านกันทุกท่าน

10.ข้อแนะนำก่อนไปทัศนศึกษา(ก่อนที่จะกลายเป็นทัศนศึกษา”เลือด”)พร้อมเอกสาร!!!

1.สำรวจความต้องการแล้วเลือกสถานที่ที่เหมาะสม
2.ศึกษาเส้นทางที่เหมาะสมไม่อันตราย
3.เลือกรถที่มีสภาพดีไม่ใช่คันที่ราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพ
4.ทำประกันชีวิต
5.เตรียมเบอร์โทรฉุกเฉิน
6.เตรียมยาที่ใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7.จำกัดความเร็วในการขับขี่
8.เช็คสภาพรถทุกครั้งที่มีสัญญาณที่ไม่ดี
9.ห้ามผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์
10.ไม่ควรเปิดเพลงดังจนเกินไปเพราะจะไปทำลายสมาธิของผู้ขับได้
หมายเหตุ.ติดป้ายข้อความด้านหน้ารถและท้ายรถด้วยว่า”รถทัศนศึกษาโรงเรียน…”

มาตรการการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา

1.ประเภทการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ

     1) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน

     2) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน

     3) การพาไปนอกราชอาณาจักร

2.มาตรการในการปฏิบัติงานมีดังนี้

     1) จัดทำโครงการ สถานศึกษาต้องจัดทำโครงการ แผนงาน กิจกรรมประจำวัน การมอบหมายหน้าที่ พร้อมทั้งแนบรายชื่อครู นักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางไปนอกสถานศึกษา และต้องจัดทำแผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการเดินทาง และแผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ไปทัศนศึกษา หรือสถานที่พักแรมคืน เพื่อการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน

     2) การพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

        2.1) กรณีพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต

        2.2) กรณีพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้มีอำนาจเหนือสถานศึกษา ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต(กรณีสังกัดอื่น)

       2.3) กรณีพาไปนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาและอนุญาต โดยให้โรงเรียนยื่นแบบขออนุญาตฯ พร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้องมายังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสอเลขาธิการ สพฐ. พิจารณา และอนุญาตก่อนการเดินทาง 10 วัน

       3) การอนุญาตจากต้นสังกัด ให้สถานศึกษายื่นแบบขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาพร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้องมายังเขตพื้นที่ ก่อนการเดินทาง 15 วัน โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา หากมีเหตุสุดวิสัยที่จะต้องยื่นเรื่องโดยกระชั้นชิด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้มีเอกสารประกอบการอนุญาต ดังนี้

          3.1) หนังสือขออนุญาต โดยทำตามแบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

          3.2) โครงการที่จะพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

          3.3) กำหนดการเดินทาง/ตารางกิจกรรมประจำวัน

          3.4) แผนที่การเดินทาง แผนที่สังเขป รายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป

          3.5) รายชื่อนักเรียนที่พาไปนอกสถานศึกษา และรายชื่อครูผู้ควบคุม

          3.6) สำเนาเอกสารการทำประกันภัยและประกันชีวิตให้กับนักเรียน

       4) การขออนุญาตผู้ปกครอง ให้สถานศึกษามีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง พร้อมแบบใบตอบรับ โดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งของผู้ปกครองและ ของครูผู้ควบคุม โดยความสมัครใจ (ตามแบบขออนุญาตผู้ปกครอง)

        5) การกำหนดผู้รับผิดชอบ ให้สถานศึกษา/ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำภารกิจการดำเนินงาน และ กำหนดผู้รับผิดชอบงานเป็นส่วน ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานได้ทันที (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)

         6) การใช้รถนำขบวน

           6.1)การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยใช้รถโดยสารไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คันขึ้นไป ต้องจัดให้มีรถนำขบวน

           6.2) จัดให้มีป้ายข้อความที่ระบุโครงการ กิจกรรมและสถานศึกษาแสดง ให้เห็นเด่นชัดติดที่ข้างรถ และมีหมายเลขกำกับติดที่ด้านหน้าและด้านหลังใน ตำแหน่งที่เห็นชัดเจน

           6.3) พนักงานขับรถให้ขับรถตามลำดับหมายเลข ตามเส้นทางที่กำหนดใน แผนการเดินทาง ทั้งนี้การใช้ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

       7) การทำประกันภัย ให้สถานศึกษาจัดทำประกันอุบัติภัยในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา

        8) การเลือกยานพาหนะและผู้ขับขี่

            8.1) สถานศึกษาจัดทำสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการพร้อมกับระบุ ความรับผิดชอบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ตามแบบสัญญาเช่ารถยนต์)

            8.2) ผู้ประกอบการต้องจัดหารถโดยสารที่มีสภาพมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

            8.3) ให้สถานศึกษาจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ดูแลความ เรียบร้อยของสภาพรถโดยสารให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

            8.4) ให้ผู้ประกอบการจัดพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องมีความรู้ มีความชำนาญเส้นทาง มีความสุภาพเรียบร้อยและไม่ดื่มสุรา

             8.5) หากเป็นยานพาหนะอื่น เช่น เรือ รถไฟ เครื่องบิน ให้ปฏิบัติตามข้อ 1-4 โดยอนุโลม

     9) การจัดทำแผนที่การเดินทาง

             9.1) สถานศึกษาดำเนินการสำรวจเส้นทางก่อนพานักเรียน นักศึกษาไป นอกสถานศึกษา

             9.2) สถานศึกษาจัดทำแผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ

             9.3) ให้แผนการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่ารถยนต์กับ ผู้ประกอบการ

             9.4) สถานศึกษาจัดทำแผนสำรอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น

     10) การปฏิบัติระหว่างการเดินทาง

            10.1) สถานศึกษาจัดให้มีผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุม ตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548

             10.2) สถานศึกษาจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำรถหรือ ยานพาหนะ และดูแลนักเรียนที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ

             10.3) ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมให้มีเครื่องมือสื่อสารและหมายเลข โทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานทุกระยะ

              10.4) ห้ามไม่ให้มีการเสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมาและเล่นการพนันทุกชนิด

        11) การรายงานผล

              11.1) กรณีฉุกเฉินให้รายงานด้วยวาจา และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไป แล้วให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง

               11.2) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ควบคุม จัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์ อักษรต่อผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการ และรายงานต่อหน่วยงานที่ อนุญาตทราบ

        12) ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะทั่วไป

               12.1) คำนึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมคืนเป็นอันดับแรก

               12.2) ศึกษาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่ เดินทางไปทัศนศึกษา

                12.3) คำนึงถึงความเหมาะสมของอัตราส่วนในการจัดครูต่อนักเรียน นักศึกษา 1 : 25 หรือ 1 : 30 ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ถ้ามีนักเรียน นักศึกษาเป็นหญิง ควรมีครูหญิงควบคุมไปด้วย

               12.4) สร้างความตระหนักให้ครูควบคุมมีความรับผิดชอบอย่างสูง

               12.5) การประกันภัย ให้ดูความเชื่อมั่นของบริษัทประกันอย่างละเอียด รอบคอบ (ดูประวัติการจ่ายเงินที่ผ่านมาด้วย)

               12.6) รถที่ใช้ในการเดินทาง ถ้าจำนวนนักเรียน นักศึกษา มีจำนวนมากให้ใช้รถบัสคันใหญ่  จำนวนน้อยให้ใช้รถตู้  เก็บสำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่ของพนักงานขับไว้เป็นหลักฐาน พิจารณาพนักงานขับรถจากประสบการณ์และความชำนาญในเส้นทาง มีการตรวจสอบสภาพรถ มาตรฐานรถ และราคาในการเดินทาง มีสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน

              12.7) ควรขอความร่วมมือ/ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้การสนับสนุน

              12.8) ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝน หรือเทศกาลสำคัญ เพราะ อาจทำให้ประสบเหตุได้ง่าย และมีจราจรติดขัด

              12.9) ควรกำหนดแผนการทัศนศึกษาประจำปี/ภาคการศึกษา

              12.10) ควรจัดทัศนศึกษา/เข้าค่ายพักแรมแบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ ต่าง ๆ

ข้อมูลอ้างอิง

ประกาศ ศธ. เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรกของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด พ.ศ.2551 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

ตั้งข้อสอบ

  1. คำถาม:  สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรกในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คือ

    คำตอบ  :  ความปลอดภัย

  1. คำถาม : อำนาจอนุญาตให้โรงเรียน สพฐ. พานักเรียนไปทัศนศึกษาและค้างคืน คือ

    คำตอบ  : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของ สพฐ. โหลดคลิก 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา

คู่มือและแนวปฏิบัติในการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

อ้างอิง http://www.sobkroo.com/

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *