แนวข้อสอบครูผู้ช่วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู ถามตอบ 100 ข้อ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู ถามตอบ 100 ข้อ

แอปพลิเคชันแนวข้อสอบครูผู้ช่วย! (ฝึกทำข้อสอบสนุก) แนวข้อสอบครูผู้ช่วย/ท้องถิ่น! “วิชาการศึกษาเวอร์ชัน Pro” พร้อมเฉลย เพียง 19 บาท คลิก!!!

โหลดเลย!

1. โทษทางวินัยร้ายแรงคืออะไร
ตอบ ปลดออก ไล่ออก
2. จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึงอะไร
ตอบ แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
3. สถาบันวิชาชีพครู คือสถาบันใด
ตอบ คุรุสภา
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใช้ได้กี่ปี
ตอบ 5 ปี
5. มาตรฐานวิชาชีพครูกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพใด
ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติตน
6. อัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือเท่าไร
ตอบ 500 บาท
7. ธรรมะคุ้มครองโลก คือหลักธรรมใด
ตอบ โลกบาลธรรม (หิริ โอตัปปะ)
8. หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีที่สุด
ตอบ สังคหวัตถุ 4
9. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมใด
ตอบ อิทธิบาท 4
10. มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่มาตรฐาน อะไรบ้าง
ตอบ 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน
11. ผู้ที่จะรับราชการครู ต้องมีอายุเท่าใด
ตอบ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
12. ผู้ที่จะเข้ารับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุเท่าใด
ตอบ ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
13. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีกี่จรรยาบรรณ
ตอบ 5 จรรยาบรรณ
14. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู
ตอบ คุรุสภา
15. โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมีกี่สถาน
ตอบ 5 สถาน
16. โทษพักใบอนุญาตผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี
ตอบ ไม่เกิน 5 ปี
17. คุณธรรม หมายถึงอะไร
ตอบ สภาพคุณงามความดี ความประพฤติที่ดี การทำให้เกิดคุณงามความดี อุปนิสัยอันดีงาม
18. คำว่าวินัย คืออะไร
ตอบ กฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนต้องรับโทษ
19. “ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่” เราเรียกว่าอะไร
ตอบ การละทิ้งหน้าที่
20. ข้าราชการอยู่ที่ทำการแต่ไม่ทำงาน เราเรียกว่าอะไร
ตอบ การทอดทิ้งหน้าที่
21. การอุทธรณ์ หมายถึงอะไร
ตอบ การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ได้ยกเรื่องขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ร้อง
22. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย จะต้องอุทธรณ์โดยใคร
ตอบ อุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น
23. โทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการจะต้องอุทธรณ์ต่อที่ใด
ตอบ ก.ค.ศ.
24. เมื่อมีการอุทธรณ์มายัง อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ. ต้องพิจารณาอุทธรณ์ภายในกี่วัน
ตอบ 90 วัน
25. การร้องทุกข์ หมายถึงอะไร
ตอบ การที่ผู้ถูกกระทบสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งของฝ่าย ปกครองขอ ความเป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคำสั่ง
26. การร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ต่อที่ใด
ตอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
27. การร้องทุกข์จะต้องกระทำภายในกี่วัน
ตอบ ภายใน 30 วัน
28. คำว่า จริยธรรม หมายถึงอะไร
ตอบ หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย
29. คำว่า คุณธรรม หมายถึงอะไร
ตอบ หลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
30. คำว่า ศีลธรรม หมายถึงอะไร
ตอบ หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย
31. ธรรมที่ทำให้งานสำเร็จ เรียกว่าอะไร
ตอบ อิทธิบาท 4
32. หลักธรรมแห่งการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เรียกว่าอะไร
ตอบ สังคหวัตถุ
33. ธรรมขอคนดี ประกอบด้วยธรรมกี่ประการ
ตอบ 7 ประการ (สัปปุริสธรรม)
34. ธรรมของผู้ครองเรือน ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ สัจจะ (ความซื่อสัตย์ต่อกัน)
จาคะ (ความเสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน มีน้ำใจ)
35. กาลามสูตร มีทั้งหมดกี่ประการ
ตอบ 10 ประการ
36. คุณธรรมพื้นฐาน ประกอบด้วย คุณธรรม 8 ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ
37. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คืออะไร
ตอบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
38. มาตรฐานความรู้ต้องมีความรู้อยู่กี่ข้อ
ตอบ 9 ข้อ
39. การพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์เป็นจรรยาบรรณในด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
40. ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ เป็นจรรยาบรรณด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
41. พึงปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม เป็นจรรยาบรรณด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อสังคม
42. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีกี่ประเภท
ตอบ 4 ประเภท
43. การขอต่อใบอนุญาตให้ยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ ไม่น้อยกว่า 180 วัน
44. ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือเท่าใด
ตอบ ฉบับละ 200 บาท
45. ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละเท่าใด
ตอบ 200 บาท
46. สมรรถนะ หมายถึงอะไรบ้าง
ตอบ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะของบุคคล พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา
47. สมรรถนะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน สมรรถนะส่วนบุคคล
48. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นองค์ประกอบของหลักธรรมใด
ตอบ พรหมวิหาร
49. พรหมวิหาร เป็นหลักธรรมประจำใจของใคร
ตอบ ธรรมประจำใจของผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่
50. การประสานงาน ควรจะประสานสิ่งใดก่อน
ตอบ ประสานคน
51. คุณธรรมของครูสังเกตได้จากอะไร
ตอบ การประพฤติปฏิบัติ
52. ค่านิยม หมายถึงอะไร
ตอบ ความเห็นเกี่ยวกับชีวิตและความประพฤติ
53. ผู้ที่ประกอบอาชีพครูโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษอย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
54. ผู้ที่ประกอบอาชีพครู ในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับการระวางโทษอย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
55. ผู้ที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์พร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษอย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
56. คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีดำรัส เนื่องในงานเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ การรักษาความสัตย์ การรู้จักข่มใจตนเอง ความอดทนอดกลั้น และอดออม การรู้จักละวางความชั่ว
57. ธรรมที่สั่งสอนให้คนไม่เชื่องมงาย คือหลักธรรมใด
ตอบ กาลามสูตร
58. สังคหวัตถุ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา
59. อิทธิบาท 4 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
60. สมานัตตา เป็นองค์ประกอบของหลักธรรมใด
ตอบ สังคหวัตถุ 4
61. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัย ซึ่งอยู่ในมาตราใด
ตอบ มาตรา 82
62. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เรียกว่าอะไร
ตอบ แบบ คส.01
63. บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่ประเภท
ตอบ 5 ประเภท
64. คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต้องมีกี่คน
ตอบ อย่างน้อย 3 คน
65. คุณธรรม จริยธรรมของครู มีกี่ประการ
ตอบ 20 ประการ
66. อุเบกขา เป็นองค์ประกอบของหลักธรรมใด
ตอบ พรหมวิหาร
67. โสรัจจะ มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ ความสงบเสงี่ยม
68. วิมังสา มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ การหมั่นตริตรอง
69. การจูงแขนคนแก่เดินข้ามถนน ถือว่ามีคุณธรรมข้อใด
ตอบ กรุณา
70. มาตรฐานการปฏิบัติ มีทั้งหมดกี่ข้อ
ตอบ 12 ข้อ
71. วัฒนธรรม คืออะไร
ตอบ แบบแผนการกระทำ
72. ขนบธรรมเนียมประเพณี คืออะไร
ตอบ สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาและถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม
73. อัตตัญญตา เป็นองค์ประกอบของหลักธรรมใด
ตอบ สัปปุริสธรรม
74. การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา อยู่ในมาตราใดของบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ มาตรา 86
75. โทษทางวินัย มีอะไรบ้าง
ตอบ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
76. การสืบสวนเป็นทางการ มีลักษณะอย่างไร
ตอบ การสืบสวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
77. การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกี่วันถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตอบ เกินสิบห้าวัน (15 วัน)
78. อุดมการณ์ครู 5 ประการ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ เต็มรู้ เต็มใจ เต็มเวลา เต็มคน เต็มกำลัง
79. มัตตัญญตา มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ
80. ปิยวาจา มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ
81. มุทิตา มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
82. การเอาใจฝักใฝ่ ไม่ทอดทิ้งธุระ คือคุณธรรมอะไร
ตอบ จิตตะ
83. การสร้างความพอใจในการทำงาน เป็นคุณธรรมอะไร
ตอบ ฉันทะ
84. ความวางใจเป็นกลาง เป็นคุณธรรมอะไร
ตอบ อุเบกขา
85. การประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เป็นคุณธรรมอะไร
ตอบ อัตถจริยา
86. ฆราวาสธรรม มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ตอบ สัจจะ และจาคะ
87. การตั้งใจถ่ายทอดวิชาการนั้น เป็นจรรยาบรรณในด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้เรียน
88. การพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ เป็นจรรยาบรรณในด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่ออาชีพ
89. ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นจรรยาบรรณในด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้เรียน
90. ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 2 ประเภท คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
91. ครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทใด
ตอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
92. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลงในกรณีใดบ้าง
ตอบ ใบอนุญาตหมดอายุ ถูกสั่งเพิกถอน ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
93. สมรรถนะที่สังเกตได้หรือเห็นได้ ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ ความรู้ ทักษะ
94. สมรรถนะที่เป็นแนวคิดของตนเอง ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ ทัศนคติและค่านิยม
95. สมรรถนะหลักประกอบด้วยกี่สมรรถนะ
ตอบ 5 สมรรถนะ
96. สมรรถนะประจำสายงานประกอบด้วยกี่สมรรถนะ
ตอบ 6 สมรรถนะ
97. สมรรถนะที่อยู่ลึกลงไป ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ แรงจูงใจ และคุณลักษณะส่วนบุคคล
98. David Mccleland ได้เปรียบสมรรถนะของคนเสมือนกับสิ่งใด
ตอบ ภูเขาน้ำแข็ง
99. ภูเขาน้ำแข็งส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำ เป็นสมรรถนะแบบใด
ตอบ สามารถสังเกตและจัดได้ง่าย
100. การพัฒนาผู้เรียนเป็นสมรรถนะประเภทใด
ตอบ สมรรถนะประจำสายงาน

ปล.ไม่ทราบที่มา

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *