แนวข้อสอบครูผู้ช่วย “สรุปความรู้สาระวิชาการศึกษา” v.4

สนับสนุนโดย แอพพลิเคชั่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาPro(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์ 

คำถาม=>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนของหลักสูตร 51 มีกี่ข้อ อะไรบ้าง

คำตอบ=>๕ ข้อคือ (สื่อ คิด แก้ ทัก เทค)

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คำถาม=>คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 51  มีกี่ข้อ อะไรบ้าง

คำตอบ=>มี 8 ข้อ คือ (รัก ซื่อ วิ ใฝ่ อยู่ มุ่ง ไทย จิต)

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต   ๓.  มีวินัย   ๔. ใฝ่เรียนรู้

๕. อยู่อย่างพอเพียง   ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน   ๗.  รักความเป็นไทย    ๘.  มีจิตสาธารณะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *