แนวข้อสอบครูผู้ช่วย “สรุปความรู้สาระวิชาการศึกษา” v.1

สนับสนุนโดย แอพพลิเคชั่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาPro(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์ 

สรุปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑

คำถาม=>คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ

คำตอบ=>ที่ สพฐ ๒๙๓ /๒๕๕๑

คำถาม=>สั่ง ณ วันที่เท่าไหร่

คำตอบ=>๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

คำถาม=>ใครคือผู้ลงนามใน คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑

คำตอบ=>นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

คำถาม=>ผู้ใดมีมติให้ความเห็นชอบ ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คำตอบ=>คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำถาม=>ใครให้ความเห็นชอบ ในการยกเลิก /เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

คำตอบ=>คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำถาม=>การเรียนรู้จากหลักสูตร ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนา 4 ด้าน คือ

คำตอบ=>

  • พุทธิพิสัย (ด้านปัญญา)
  • จิตพิสัย (ด้านจิตใจ)
  • ทักษะพิสัย (ด้านทักษะ)
  • กระบวนการ (ด้านการจัดการ)

คำถาม=>วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 51  คือ

คำตอบ=>มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *