แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)และปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

ของสำนักในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

คลิกเลย

ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
– ผู้บังคับบัญชาฯ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560
– ผู้บังคับบัญชาฯ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
– สพท. รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท. และผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 5) ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2560
– สถานศึกษา จัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ. ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 ข้อ 10.3.1 (ก) และ (ข)
– สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำต่อ สพท./สศศ.
ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2560
– สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำใน สพท. และ ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการระดับ สพท.
ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560
– คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา
– คณะกรรมการระดับ สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.
ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560
– สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./อ.ก.ค.ศ.สศศ. แล้วแต่กรณี
– ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด
– สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) (เอกสารหมายเลข 3/2) ไปยัง สพฐ.
– สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีสรุปผลการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง รวมทั้งปี (1 เมษายน 2560 และ 1 ตุลาคม 2560) ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 3/3) ไปยัง สพฐ.
– สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ.4-5) (เอกสารหมายเลข 2/3) ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560
– สพฐ. ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด เพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
สิ้นเดือนตุลาคม 2560
จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
หมายเหตุ สำหรับข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน จึงจะออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนได้

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *