แผนที่ความคิด (Mind Map) สะเต็มศึกษา!

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา


แนวทางของการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
– มุ่งเน้นการบูรณาการ (Focus on Integration)
– ให้เห็นความสัมพันธ์กับชีวิตจริง (Establish Relevance)
– มุ่งเน้นทักษะศตวรรษที่ 21 (Emphasize Twenty-First-Century Skills)
– ท้าทายผู้เรียน (Challenge Your Students)
การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา
– ให้ตรงตามตัวชี้วัดของช่วงชั้น
– ให้มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับวิชาหลัก
– จัดกิจกรรมแบบให้นักเรียนแก้ปัญหา และใช้วัสดุที่หาง่าย
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน
– จัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในคาบเรียน
– จัดกิจกรรมไว้ในรายวิชาเลือกเสรี
– จัดกิจกรรมไว้ในกลุ่มกิจกรรมนอกชั้นเรียน
การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน
– แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)
– แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
– แบบการออกแบบเป็นฐาน (Design-based learning)
สิ่งที่ได้จากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
– ทักษะการแก้ปัญหา
– ทักษะการทำงานเป็นทีม
– ทักษะการสื่อสาร/การนำเสนอ
– ทักษะการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยี
– ความคิดสร้างสรรค์
– นักเรียนมีความเข้าใจและสนใจอาชีพด้านสะเต็มมากขึ้น

ที่มา http://www.krujongrak.com

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *