แพทย์ชี้!!!เด็กช่วงวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบ สมองมีการเรียนรู้มากที่สุด!

นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์กล่าวเมื่อวันที่ 2 มีนาคมว่า จากรายงานสถิติจำนวนประชากรเมื่อปี 2550 โดยสำนักบริหารการทะเบียนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศไทยมีเด็กปฐมวัย อายุ0-6 ปี จำนวน 4.7 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเป็นวัยที่จะต้องได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างใกล้ ชิดโดยเฉพาะการสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กในช่วงนี้ให้มี คุณภาพทั้งในด้านโภชนาการ การเลี้ยงดู การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเพราะเป็นวัยที่มีการเรียนรู้มากที่สุดใน วงจรชีวิตมนุษย์สมองเด็กวัยนี้จะเจริญเติบโตและมีน้ำหนักถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่โดยมีการสร้างเครือข่ายของสมองและพัฒนาจุดเชื่อมต่อระบบเซลล์ ประสาทมากกว่าช่วงอื่นๆของชีวิต

“การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพจะ ส่งผลให้เด็กเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรงมีพัฒนาการสมดุลทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและอารมณ์ซึ่งการให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาเด็กแม้เพียง 1 ปีในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กจะมีความสามารถและพัฒนาการที่สูงขึ้น”นพ.ประเสริฐกล่าว

นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า การพัฒนาการเด็กปฐมวัยนี้รอไม่ได้ ไม่เช่นนั้นคือ “สายแล้วสายเลย” รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นเร่งบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานโดยศูนย์เด็กเล็กต้องได้รับการสนับ สนุนทั้งในด้านงบประมาณ การพัฒนาบุคลากรดูแลเด็กเล็กประจำศูนย์ การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก เช่น ของเล่น หนังสือเครื่องดนตรี ฯลฯ อันจะส่งผลให้เด็กเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการสมดุลทั้งทางร่างกายและสติปัญญามากขึ้น

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1267573771&catid=04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *