โหลดด่วน!รวมเอกสารที่(จำเป็น)ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน

การเยี่ยมบ้าน หมายถึง การที่ครูไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียน อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  และทำให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางบ้านของนักเรียน และนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไปการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีจุดมุ่งหมายและหลักการ ดังนี้


จุดมุ่งหมายของการเยี่ยมบ้าน มีดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน
2. เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน
3.  เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน
4.  เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเท็จจริง บางประการที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ไม่อาจสามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ

 

หลักการเยี่ยมบ้าน : เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อครูและโรงเรียนอีกทั้งยินดีให้ข้อมูล  ครูที่ไปเยี่ยมบ้านจึงควรยึดหลักการดังนี้
1. ก่อนไปเยี่ยมบ้านควรแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าเพื่อไปบอกกล่าวผู้ปกครองก่อนว่าครูจะเยี่ยมบ้านในวันใดเวลาใด
2. ครูควรตั้งจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมบ้านว่าต้องการทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเรื่องใดบ้าง พร้อมทั้งเตรียมหัวข้อที่จะสัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้ปกครองของนักเรียน  เพื่อให้ได้ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายนั้น
3. ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนเท่าที่มีอยู่ก่อนไปเยี่ยมบ้าน เพื่อการปฏิบัติตัวหรือถามคำถามที่เหมาะสมกับสภาพทางบ้านของนักเรียน
4.  พยายามสร้างให้เกิดความคุ้นเคย  ความอบอุ่นใจ ความมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน
5. ควรสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมวงสนทนาในระยะแรกที่ครูไปถึง
6. พยายามให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่างๆ  ออกมาให้มากในเรื่องที่สนทนากัน
7. หลีกเลี่ยงการการตำหนิติเตียน การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูหรือโรงเรียน
8. การเยี่ยมบ้านควรคำนึงถึงความเหมาะสมของเวลาที่ไปเยี่ยมและระยะเวลาที่เยี่ยมบ้านโดยไม่ควรใช้เวลาอย่างเร่งรีบ  แต่ไม่ควรจะอยู่นานจนเกินไป
9. รีบจดบันทึกข้อมูลที่ได้ทันทีหลังจากกลับจากการเยี่ยมบ้าน  ซึ่งอาจใช้แบบรายงานการเยี่ยมบ้านดังไฟล์แนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นและต้องใช้สำหรับการเยี่ยมบ้านนักเรียน ดังนี้
1. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน คลิกเลย >> [แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน]
2. แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน คลิกเลย >> [แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน]
3. ตัวอย่างสรุปผลการเยี่ยมบ้าน คลิกเลย >> [ตัวอย่างสรุปผลการเยี่ยมบ้าน]
4. แบบรายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน (แบบย่อ) คลิกเลย >> [แบบรายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน]

ที่มา http://www.anantasook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *