โหลดเลยรวมทุกอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อนุบาล – ม.6

เอกสารดาวน์โหลด
บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *