โหลดเลย!รวมไว้ให้แล้วโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  5  ขั้น

ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนรายบุคคล
สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียบสะสม
ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน
สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน
ขั้นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนา
สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ
ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ
*ตารางการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา
ขั้นที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
*สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ขั้นที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก
สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก
ขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. จัดทำระเบียนสะสมเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูล
เกี่ยวกับผลการเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ข้อมูลการวางเป้าหมายในอนาคต
2. ประเมินนักเรียนตามแบบการประเมิน SDQ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่
2.1 แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง)
2.2 แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน)
2.3 แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน)
3. ประเมินนักเรียนตามแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ โดยมีการแปลผลเป็น 3 ด้าน คือ เก่ง ดี มีสุข
4. วิเคราะห์นักเรียน ทั้ง 9 ด้านตามแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ดังต่อไปนี้
4.1 ด้านความสามารถของนักเรียน
· ด้านการเรียน
· ด้านความสามารถ
4.2 ด้านสุขภาพร่างกาย
4.3 ด้านสุขภาพและพฤติกรรม ( พิจารณาแบบประเมิน SDQ 3 ชุด )
4.4 ด้านครอบครัว
4.5 ด้านเศรษฐกิจ
4.6 ด้านการคุ้มครองของนักเรียน
4.7 ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
4.8 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ( พิจารณาแบบประเมิน EQ )
4.9 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. ประเมินผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ตามแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ( ตามข้อ 3 ) โดยขั้นตอนนี้สามารถแบ่งกลุ่มนักเรียน เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
· กลุ่มปัญหา ( ป )
· กลุ่มเสี่ยง ( ส )
· กลุ่มปกติ ( – )
6. ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมของนักเรียนจากผู้ปกครอง โดยใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
7. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียน ดังนี้

หากเด็กอยู่กลุ่มปกติ
ดำเนินการ ส่งเสริม ดำเนินการส่งต่อ เขียนรายงาน
หากเด็กมีปัญหา
ดำเนินการหาสาเหตุของปัญหา ดำเนินการแก้ไข สรุปผล เขียนรายงาน
ตาม แบบบันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น , การบันทึกการส่งต่อ , แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
8. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ( Clasroom meeting ) โดยจัดเอกสารสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

โปรแกรมสำรวจแบบแผน
การเรียนรู้(Learning Styles)

โปรแกรมคัดกรองนักเรียน (SDQ)

โปรแกรมสำรวจพหุปัญญา

โปรแกรมวัด EQ

โปรแกรมรู้จักผู้เรียนรายบุคคล

ที่มา http://www.krujongrak.com/

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *