โหลดเลย!!!สรุปผลการประเมิน PISA 2015 ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์

 

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกและประเทศร่วมโครงการ PISA ประเมิน

ความรู้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยเข้าร่วม

การประเมินผลมาตั้งแต่แรกโดยการประเมินรอบแรก (Phase I : PISA 2000 PISA 2003 และ PISA 2006) และ

การประเมินรอบสอง (Phase II : PISA 2009 PISA 2012 และ PISA 2015) ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และปัจจุบัน

เข้าสู่การประเมินรอบที่สาม (Phase II : PISA 2018 PISA 2021 และ PISA 2024) การประเมินผลในแต่ละครั้ง

สามารถให้ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของชาติ ว่าได้เตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และมี

สมรรถนะในการแข่งขันเพียงใด เมื่อเทียบกับประชาคมโลก

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/…/0BwqFSkq5b7zSWkNHTG9lSXUtWmM/view

อ้างอิง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *