โหลดเลย!ไฟล์การพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC & Logbook

ปัจจุบันมีการนำชั่วโมง PLC ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มาผูกติดกับการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู เพื่อใช้ในการคงวิทยฐานะ หรือการขอเลื่อนวิทยฐานะครู โดยในการ PLC ของครูที่จะนับเป็นชั่วโมงได้นั้น ครูต้องมีการบันทึกการพบปะพูดคุยกันลงใน Logbook, Logbook จึงกลายมาเป็นคำศัพท์ใหม่ และเครื่องมือใหม่สำหรับครู ว่าจะมีรูปแบบหรือแบบฟอร์มอย่างไร

Logbook คืออะไร
– Logbook, สมุดปูมเรือ เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเดินเรือไว้ ตามลำดับเวลา
– Logbook, สมุดบันทึกการเดินทางตามช่วงเวลา
– Logbook มีการใช้หลายวงการ เป็นสมุดบันทึกของการทำงาน การผลิตสินค้า การทำโปรเจคของนักศึกษา เป็นต้น
สรุปคร่าวๆ ได้ว่า Logbook สำหรับ PLC คือ สมุดบันทึกการพัฒนาตนเองจากการทำ PLC ของครู ซึ่งเป็นเอกสารเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนเองของครูผ่านการพบปะ พูดคุย (โสเหล่, ภาษาอีสาน) กับเพื่อนร่วมงานในองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นั่นเอง (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, 22 กรกฎาคม 2560)

หมายเหตุ : ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องใส่ใจและจัดให้ครูได้มีชั่วโมง PLC มีการจัดทำ Logbook และลงนามใน Logbook ให้กับครู เพื่อเป็นหลักฐานการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู ซึ่งจะมีผลเมื่อใช้ตรวจสอบนับชั่วโมงตามเงื่อนไขการทำวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ เมื่อครบ 5 ปี

ตัวอย่าง Logbook
1. ปก Logbook โรงเรียนตาเบาวิทยา [รอดาวน์โหลด]
2. แบบฟอร์มบันทึก Logbook โรงเรียนตาเบาวิทยา [รอดาวน์โหลด]

ตัวอย่าง Logbook โรงเรียนเลิงนกทา [ดาวน์โหลด]

โหลดเลยไฟล์งานแก้ไขได้!

ปก logbook.docx

ฟร์อมlogbook.docx

แบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ.docx

โครงการ PLCย่อย.doc

ที่มา http://www.anantasook.com

Related posts:

1 thought on “โหลดเลย!ไฟล์การพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC & Logbook”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *