ไม่สอนให้แข่งขันกับผู้อื่น แต่หันมาเอาชนะใจตนเอง

ขั้นตอนที่ 1. การสอนให้เอาชนะใจตนเอง เลิกแข่งขันกับผู้อื่น ดังนี้

>>>ครูสร้างแรงจูงใจใฝ่ดี Creating a good motivation ด้วยการชี้ให้เห็น “ตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จ ด้วยความมุมานะพยายามของตัวเขาเอง” จนผู้เรียน “เกิดแรงจูงใจภายใน Intrinsic motivation”
>>>เพียรระวัง คือ “พยายามปิดกั้น ระวังยับยั้ง “ความริษยาอาฆาต”ที่ยังไม่เกิด อย่าให้เกิดขึ้นในใจของเรา
>>> เพียรละ คือ “พยายามกำจัด ความริษยาอาฆาต” ที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปจากใจของเราให้ได้
>>>เพียรเจริญ คือ “พยายามก่อให้เกิด ปัญญา และทักษะ” ที่ตนเองยังไม่มี ให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้
>>>เพียรพยายามเพิ่มพูนรักษา คือ “ปัญญา และทักษะ”ที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์

***คุณสมบัติของปัญญา คือ รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักหาวิธีเรียนรู้ และสามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้***
***ผู้มีทักษะ คือ ผู้มีความรู้ และ มีความชำนาญ ประกอบกัน***

ขั้นตอนที่ 2.การเรียนรู้ร่วมกัน “Collaborative learning” นำไปสู่การยอมรับนับถือคุณค่าของผู้อื่น, การทำความรู้ให้แตกฉานแหลมคม, และจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรม Innovation

การเรียนรู้ร่วมกันขึ้นอยู่กับมุมมองว่าความรู้เป็นโครงสร้างทางสังคม กิจกรรมด้านความร่วมมือมักใช้หลักการหลักการ ดังนี้คือ

>ผู้เรียนหรือนักเรียน “เป็นจุดเน้นหลัก” ของการเรียนการสอน The learner or student is the primary focus of instruction.
>การโต้ตอบด้วยเหตุผล, ข้อมูล และ “การกระทำจริง” มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของการเรียนรู้ Interaction and “doing” are of primary importance
>การทำงานเป็นกลุ่มนี้ “เป็นรูปแบบ”ของการเรียนรู้ที่สำคัญแห่งยุคสมัยปัจจุบัน Working in groups is an important mode of learning.
>มีการรวมเอา “วิธีการเชิงโครงสร้าง” เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง Structured approaches to developing solutions to real-world problems should be incorporated into learning.
>การพัฒนาความคิดระดับสูง,.. การสื่อสารด้วยปากเปล่า,..การจัดการตนเอง, และทักษะการเป็นผู้นำ Development of higher-level thinking, oral communication, self-management, and leadership skills.
>การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู Promotion of student-faculty interaction.
>นักเรียน “เพิ่มพูน และรักษา”ความนับถือตนเอง เพิ่มพูนความรับผิดชอบ Increase in student retention, self-esteem, and responsibility.
>การเปิดรับและเพิ่มความเข้าใจในมุมมองที่หลากหลาย Exposure to and an increase in understanding of diverse perspectives.
>เป็นการเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ทางสังคมและการจ้างงานในชีวิตจริงPreparation for real life social and employment situations.
>สามารถร่วมมือกันสร้างนวัตกรรม Collaborate to create innovations.

สุทัศน์ เอกา

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *