10 คุณสมบัติของผู้นำที่ดี!

ความสำเร็จในหน้าที่การทำงานรวมถึงความสำเร็จในการดำเนินชีวิต คุณสมบัติความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวของบุคคล คือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ภาวะความเป็นผู้นำทำให้บุคคลมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิดและการกระทำ 10 คุณสมบัติต่อไปนี้คือลักษณะของผู้นำที่ดี

10 คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

1. เป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม (Initiative ) กล้าที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ

2. มีความรู้ แสวงหาความรู้และติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเสมอ

3. เป็นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ ผู้นำที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีจะช่วยทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้

4. กล้าตัดสินใจ มีความชัดเจนในตัวเอง

5. มีแนวคิดในเชิงบวก คนที่คิดบวกจะมองทุกเรื่องราวอย่างมีเหตุผล ในบางครั้งอาจนำวิกฤตเปลี่ยนให้เป็นโอกาสได้

6. มีความยุติธรรม ผู้นำที่ดีจะต้องอาศัยหลักของความถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการปกครองคน

7. เป็นนักวางแผนที่ดี การวางแผนทำให้มีกรอบในการทำงานที่ชัดเจนขึ้น

8. มีความอดทน คนที่เป็นผู้นำต้องมีความอดทนสูงเพื่อใช้เป็นพลังผลักดันไปให้ถึงเป้าหมาย

9. มีวิสัยทัศน์ และมีมุมมองที่กว้างไกล

10. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ

โฆษณา


คุณสมบัติของผู้นำที่ดีทั้ง 10 ข้อ หากมีอยู่ในตัวบุคคลมากเพียงใดโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตก็มีมากขึ้น เช่นเดียวกัน

ที่มา http://www.lifewakeup.com

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *